top of page

Tam Diện Quán Âm

Bồ-tát Quán Thế Âm thường được gọi là Mẹ Hiền Quán Thế Âm vì lòng từ bi cứu khổ cứu nạn vô điều kiện của Ngài. Song ngoài tâm từ bi, Bồ-tát Quán Thế Âm còn tiêu biểu cho trí Bát-nhã giải thoát và tinh thần vô úy đi vào trần lao để cứu độ chúng sinh. Hay nói khác đi, đây chính là ba đức tính Bi-Trí-Dũng của Bồ-đề tâm, cốt tủy của Phật giáo Đại Thừa. Ba đức tính này được hình tượng hóa thành tôn tượng đức Quán Thế Âm tuy một thân (Bồ-đề tâm) nhưng có ba mặt (Tam Diện Quán Âm). Vậy thế nào là từ bi, bát-nhã và vô úy trong tinh thần Phật giáo Đại thừa? Kính mời đại chúng cùng lắng nghe những bài giảng về Tam Diện Quán Âm sau đây.

                                     

Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
bottom of page