top of page

Trí Tuệ và Vô Úy Quán Thế Âm

Bài giảng về Trí Tuệ và Vô Úy Quán Âm  giảng tại Tu Viện Tây Thiên trong khóa tu Xuất Gia Gieo Duyên 

Phần 2

Phần 3:

bottom of page