top of page

Bồ Tát Tại Gia: Thân Tại Gia, Tâm Xuất Gia

Bài pháp Bồ Tát Tại Gia: Thân Tại Gia, Tâm Xuất Gia do thầy Sakya Minh Quang thuyết giảng tại Hạ Trường Niệm Phật Đường Fremont, Cali - June 2017

bottom of page