top of page
Trang Nhà  <  Kinh Sách  <  Kinh Biết Ơn

KINH BIẾT ƠN

   Kinh Biết Ơn nói đến sự nhớ ơn và đền ơn là đạo đức căn bản của người con Phật, không luận là xuất gia hay tại gia. Đức Phật dạy: “[Nếu] có chúng sanh nào, không nhớ ơn, đền ơn, ơn lớn còn không nhớ, huống chi là ơn nhỏ; người ấy dù bên Ta, thân mặc áo ca-sa, vẫn xa Ta ngàn dặm!”  

   Chữ ân trong Phật giáo bao gồm từ ân cha mẹ, thầy tổ, quốc gia, cho đến ân của tất cả chúng sinh. Trong chữ Sanskrit, không có chữ hiếu mà chỉ có chữ ân. Biết ơn và đền ơn cha mẹ chính là hiếu thuận. 

           Sakya Minh_Quang

Đại Chánh Tạng, Tăng Nhất A-hàm, kinh số 125, bài kinh thứ 5 và thứ 11 trang 600-601.

Gautama Sanghadeva (Cù-đàm Tăng-già-đề-bà) dịch từ Phạn sang Hán

Sakya Minh-Quang dịch từ Hán sang Việt

Kinh Sách

                    PHẬT NÓI KINH BIẾT ƠN

 

            Đây chính là những lời

            Mà tôi từng được nghe

            Đức Thế Tôn dạy bảo,

            Khi Ngài đang trú ở

           Tinh xá Cấp-cô-độc

           Trong lâm viên Kỳ-đà.

           Bấy giờ Thế Tôn dạy:

           Này các thầy Tỳ-kheo

           Nếu có chúng sanh nào

           Biết ơn và đền ơn

           Người này thật đáng kính

           Ơn nhỏ cũng không quên

           Huống chi là ơn lớn?

           Người ấy dù cách Ta 

           Đến trăm ngàn muôn dặm

           Cũng không phải là xa

           Vẫn gần Ta bên cạnh!

            Vì sao lại như vậy?

            Ta luôn luôn tán thán

           Người nhớ ơn, đền ơn.

            Còn có chúng sanh nào

            Không nhớ ơn, đền ơn

            Ơn lớn còn không nhớ

           Huống chi là ơn nhỏ!

           Người ấy dù bên Ta

           Thân mặc áo ca-sa

            Vẫn xa Ta ngàn dặm!

           Vì sao lại như vậy?

           Ta không bao giờ dạy

           Quên ơn, quên đền ơn! 

           Cho nên các Tỳ-kheo

           Nên ghi nhớ công ơn

           Và biết đền đáp ơn

           Đừng theo thói vô ơn!

           Này các thầy Tỳ-kheo

           Hãy nhớ lấy lời Ta

           Và theo đó hành trì!

           Bấy giờ các Tỳ-kheo

           Nghe đức Phật dạy xong

           Đều vô cùng hoan hỉ

           Nguyện y giáo phụng hành.

           Nam-mô Thường Tri Ân Bồ-tát.

bottom of page