top of page

      Kinh Người Phật Tử Tại Gia

(Đại Chánh Tạng, kinh số 26, trang 616-617; bài kinh thứ 128 trong 222 kinh thuộc Trung A-hàm. 

Gautama Sanghadeva (Cù-đàm Tăng-già-đề-bà) dịch từ Phạn sang Hán

Sakya Minh-Quang dịch từ Hán sang Việt)

                                                        

   

   Người Phật tử như vậy đã dự vào dòng Thánh, đắc quả Tu-đàhoàn, quyết thành tựu Chánh Giác. Vị này nhiều lắm là còn bảy lần qua lại ở cõi trời cõi người rồi giải thoát hoàn toàn.  

   Này thầy Xá-lợi-phất, như thế nào gọi là khéo giữ gìn thực hành năm giới pháp trong sạch?  

   Xa lìa việc sát sinh, chấm dứt việc sát sinh, không sử dụng đao trượng, sống biết hổ biết thẹn, lòng từ bi thương yêu làm lợi ích tất cả, cho đến loài trùng kiến, dứt sạch tâm sát sinh. Đây là pháp thứ nhất người Phật tử tại gia khéo giữ gìn thực hành. 

   Lại nữa Xá-lợi-phất, người Phật tử tại gia xa lìa việc trộm cướp, chấm dứt việc trộm cướp, cho người rồi lấy lại, hay tham nhận của người; thường thích việc bố thí, vui vẻ không nuối tiếc, cũng không mong đền đáp. Không để tâm tham lam thích lấy của người khác che lấp tâm tánh mình. Thường chánh niệm giữ gìn, tâm trong sạch hỷ xả, dứt sạch tâm trộm cướp. Đây là pháp thứ hai mà Phật tử tại gia khéo giữ gìn thực hành.  

   Lại nữa Xá-lợi-phất, người Phật tử tại gia xa lìa việc tà dâm, chấm dứt việc tà dâm. Nên giữ gìn trong trắng cho bất cứ những ai sống trong sự bảo hộ của cha, mẹ, anh, em..., hay được sự bảo hộ của cha mẹ nhà vợ, cha mẹ bên nhà mình, và những người họ hàng. Cũng không được tà dâm với những phụ nữ khác, như kỹ nữ, nô lệ, kẻ tôi tớ trong nhà, người thiếu nợ vay nợ bị đánh phạt, khủng bố. Người Phật tử tại gia dứt sạch tâm tà dâm. Đây là Pháp thứ ba mà Phật tử tại gia khéo giữ gìn thực hành.  

   Lại nữa Xá-lợi-phất, người Phật tử tại gia, xa lìa việc nói dối, chấm dứt việc nói dối, chỉ nói lời chân thật, tâm ưa thích sự thật, an trú trong lẽ phải vững vàng không lay động; có nói ra lời gì đều trung thực uy tín, không dối gạt thế gian. Người Phật tử như vậy dứt sạch tâm nói dối. Đây là pháp thứ tư mà Phật tử tại gia khéo giữ gìn thực hành. 

    Lại nữa Xá-lợi-phất, người Phật tử tại gia, xa lìa việc uống rượu, chấm dứt việc uống rượu, dứt sạch tâm uống rượu. Đây là pháp thứ năm, người Phật tử tại gia khéo giữ gìn thực hành.  

   Này thầy Xá-lợi-phất, như thế nào gọi là người Phật tử tại gia được bốn tâm hướng thượng, an trú trong hạnh phúc bây giờ và ở đây, dễ dàng không khó khăn? 

   Người Phật tử tại gia nên quán niệm Như Lai: Đây là đức Như Lai, bậc không còn chấp trước, bậc giác ngộ chân chánh, bậc minh hạnh viên mãn, bậc khéo vượt sinh tử, bậc hiểu pháp thế gian, bậc vô thượng trong đời, bậc dùng Pháp điều phục, bậc thầy của trời người, bậc giác ngộ, Thế Tôn.  

   Quán niệm đức Như Lai theo cách đó xong rồi, những tham muốn xấu xa trong tâm liền chấm dứt. Những bất thiện cấu uế, hay sầu khổ lo âu cũng được diệt trừ hết. Người Phật tử tại gia nương nơi đức Như Lai, dứt hết tâm tham muốn, bất thiện và ô nhiễm, sầu khổ với lo âu, được an tịnh hỷ lạc. 

   Đây là tâm hướng thượng thứ nhất người Phật tử nhờ tu tập đạt được, an trú trong hạnh phúc bây giờ và ở đây, dễ dàng, không khó khăn.   

   Lại nữa Xá-lợi-phất, người Phật tử tại gia nhớ niệm Pháp thế nào?  

   Nên quán niệm như vầy: Pháp được đức Thế Tôn khéo nói rất vi diệu, đưa đến chỗ cứu cánh, không phiền não khổ đau, thường trú không dời đổi.  

   Quán xét Pháp như vậy, tỉnh giác Pháp như vậy, biết rõ Pháp như vậy, ghi nhớ Pháp như vậy, những tham muốn xấu xa trong tâm liền chấm dứt. Những bất thiện, cấu uế, hay sầu khổ, lo âu cũng được diệt trừ hết. Người Phật tử tại gia nương quán niệm Chánh Pháp, dứt hết tâm tham muốn, bất thiện và ô nhiễm, sầu khổ với lo âu, được an tịnh, hoan hỷ.  

   Đây là tâm hướng thượng thứ hai người Phật tử đã tu tập đạt được, an trú trong hạnh phúc bây giờ và ở đây, dễ dàng không khó khăn.  

   Lại nữa Xá-lợi-phất, người Phật tử tại gia quán niệm về Tăng chúng: Thánh chúng của Như Lai đang đi trên đường lành, trên con đường chân chánh; đang y Pháp tu hành, sống đúng theo Chánh Pháp. Trong hàng Thánh chúng này có đầy đủ tám bậc: Thánh giả A-la-hán và những vị sắp chứng được quả A-lahán; Thánh giả A-na-hàm và những vị sắp chứng được quả A-na-hàm; Thánh giả Tư-đà-hàm và những vị sắp chứng được quả Tư-đà-hàm; Thánh giả Tu-đà-hoàn và những vị sắp chứng được quả Tu-đà-hoàn. Thánh chúng của Như Lai tất cả đã thành tựu giới, định, tuệ, giải thoát và giải thoát tri kiến, đáng kính trọng cúng dường, là ruộng phước tươi tốt cho thế gian gieo trồng. 

   Quán niệm Tăng chúng xong, những tham muốn xấu xa trong tâm liền chấm dứt. Những bất thiện, cấu uế, hay sầu khổ, lo âu cũng được diệt trừ hết. Người Phật tử tại gia nương quán niệm về Tăng, dứt hết tâm tham muốn, bất thiện và ô nhiễm, sầu khổ với lo âu, được an tịnh, hỷ lạc.  

   Đây là tâm hướng thượng thứ ba mà Phật tử đã tu tập đạt được, an trú trong hạnh phúc bây giờ và ở đây, dễ dàng không khó khăn.

   Lại nữa Xá-lợi-phất, người Phật tử tại gia quán niệm về giới pháp: Giới này không khuyết điểm, không có chổ sơ hở, không có vết nhơ nào, chân thật không hư vọng, được bậc Thánh khen ngợi, đầy đủ điều tốt đẹp, được khéo léo thọ trì.  

    Quán niệm giới xong rồi, những tham muốn xấu xa trong tâm liền chấm dứt. Những bất thiện cấu uế, sầu khổ và lo âu cũng được diệt trừ hết.  

   Người Phật tử tại gia nhờ quán niệm nơi giới, chấm dứt tâm tham muốn, bất thiện và cấu uế, sầu khổ với lo âu, được an tịnh, hỷ lạc. 

   Đây là tâm hướng thượng thứ tư của Phật tử, an trú trong hạnh phúc bây giờ và ở đây, dễ dàng không khó khăn.  

   Này thầy Xá-lợi-phất, nếu thầy biết có người Phật tử tại gia nào khéo giữ gìn thực hành năm pháp và bốn tâm hướng thượng như trên đó, an trú trong hạnh phúc bây giờ và ở đây, dễ dàng không khó khăn, thì thầy nên thọ ký cho người Phật tử này, không còn đọa địa ngục, ngạ quỷ và súc sinh, cũng như đường dữ khác. Người này đã chứng được quả vị Tu-đà-hoàn, không rơi vào ác pháp, nhất định thành Chánh Giác! Nhiều lắm là bảy lần lên xuống cõi trời người, rồi sẽ được giải thoát.  

   Kế đó đức Thế Tôn, lại nói kệ như sau:  

       Người trí sống tại gia  

       Biết sợ cảnh địa ngục  

       Nên thọ trì Chánh Pháp  

       Không làm mọi điều ác.  

       Biết ăn năn, chừa lỗi,

       Thực hành theo năm giới:  

       Không sát hại chúng sinh,  

       Không trộm cướp của người,  

       Chân thật, không nói vọng, 

       Biết đủ với vợ mình 

       Không tham sắc, tà dâm. 

       Không uống rượu, say sưa  

       Khiến loạn tâm, si cuồng.  

       Nên thực tập bốn niệm:  

       Thường niệm Phật, niệm Pháp  

       Niệm Tăng và niệm Giới  

       Nhờ đó tâm hỷ lạc.  

       Muốn bố thí cúng dường

       Nên quan sát ruộng phước  

       Người tu điều phục tâm 

       Là những bậc đáng cúng.  

       Thế nào mà gọi là 

       Người điều phục tâm mình?  

       Xá-lợi-phất lắng nghe  

       Tôi sẽ vì thầy nói:  

       Như loài bò nhiều màu  

       Có con đen, con trắng 

       Có con đỏ, con vàng   

       Có con đốm, con nâu  

       Có con màu bồ câu             

       Không luận màu sắc gì  

       Hay sinh trưởng nơi đâu 

      Chỉ khéo biết kéo xe  

       Sức mạnh, tốc độ nhanh  

       Thì đáng được sử dụng.  

       Cũng vậy ở trên đời  

       Không luận chỗ xuất thân 

       Là dòng dõi vua chúa  

       Bà-la-môn, phạm chí  

       Hay thương gia, công nhân  

       Chỉ cần người xuất gia  

       Biết trì giới thanh tịnh 

       Không tham đắm thế gian 

       Khéo vượt qua sinh tử 

       Cúng dường người như vậy  

       Được phước báo vô biên.  

       Còn như hàng ngu si 

       Không đa văn, trí tuệ 

       Cúng dường những người ấy

       Phước chỉ được mảy may.

       Vì họ không tuệ giác  

       Để soi sáng cho ai! 

       Người con Phật chân chánh  

       Trí tuệ sáng chiếu soi  

       Tin hướng Đức Như Lai  

       Căn lành được phát sinh  

       Và tăng trưởng, vững chắc. 

       Người này sinh cõi lành  

       Nhiều lắm là bảy lần 

       Qua lại cõi trời, người 

       Cuối cùng được Niết-bàn.   

   Đức Thế Tôn dạy xong, Tôn giả Xá-lợi-phất và các hàng Tỳ-kheo, cư sĩ Cấp Cô Độc cùng năm trăm Phật tử đều hoan hỷ phụng hành.

   Nam-mô Bổn Sư Thích-ca Mâu-ni Phật.  

Kinh Ma-ha Bát-nhã Ba-la-mật Tâm Yếu

Bồ-tát Quán Tự Tại

Khi thực hành Bát-nhã

Ba-la-mật thâm sâu

Quán chiếu thấy năm uẩn

Đương thể đều là không

Vượt qua vòng khổ ách.

Xá-lợi-phất lắng nghe

Sắc chẳng khác tánh không

Tánh không chẳng khác sắc

Sắc chính là tánh không

Tánh không chính là sắc

Thọ, tưởng, hành và thức

Bản chất cũng như vậy.

Lại nữa, Xá-lợi-phất

Các pháp thật tướng không

Không sinh cũng không diệt

Không sạch cũng không nhơ

Không thêm cũng không bớt;

Không có năm thủ uẩn:

Sắc, thọ, tưởng, hành, thức;

Không có sáu căn: mắt

Tai, mũi, lưỡi, thân, ý;

Không có sáu trần: sắc

Thanh, hương, vị, xúc, pháp;

Cũng không có sáu thức:

Nhãn thức đến ý thức;

Mười tám giới đều không.

Không có mười hai duyên:

Vô minh đến già chết;

Không có hết vô minh

Cho đến hết già chết

Lưu chuyển và hoàn diệt

Cả hai chiều đều không.

Không có bốn thánh đế:

Khổ, tập, diệt và đạo.

Không có trí có đắc

Vì không có sở đắc.

Bồ-tát y Bát-nhã

Ba-la-mật-đa này

Tâm không còn chướng ngại

Do không có chướng ngại

Nên không có sợ hãi

Lìa mộng tưởng đảo điên

Đến Niết-bàn cứu cánh.

Chư Phật trong ba đời

Đều y nơi Bát-nhã

Đắc Vô Thượng Bồ-đề.

Thế nên biết Bát-nhã

Là chân ngôn đại thần

Là chân ngôn đại minh

Là chân ngôn vô thượng

Không chân ngôn nào bằng

Có vi diệu công năng

Diệt trừ tất cả khổ

Chân thực không dối hư

Liền nói ra chú rằng:

Ga tê, ga tê, ba ra ga tê, ba ra sam ga tê, bô đi xóa ha (3 lần).

 

ĐẢNH LỄ TRI ÂN ĐỨC PHẬT BỔN SƯ

1. Chủ lễ xướng: Nhất tâm đảnh lễ:

Từ vô lượng kiếp xưa
Luôn hành Bồ-tát đạo
Xả thân mình gieo giống từ bi
Công đức ấy không sao ví được.

Đại chúng hòa: Bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật (1 lễ).

2. Chủ lễ xướng: Nhất tâm đảnh lễ:
           Cõi Ta-bà thị hiện
           Nơi dòng Thích thọ sanh
           Thánh Ma-da mộng ứng điềm lành
           Nơi vương thất chan hòa phước lạc.

Đại chúng hòa: Bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật (1 lễ).

3. Chủ lễ xướng: Nhất tâm đảnh lễ:     
           Nơi vườn Lâm-tỳ-ni
           Thị hiện tướng đản sanh
           Hoa sen nâng bảy bước du hành
           Chỉ Phật tánh, xưng tôn ba cõi.

     Đại chúng hòa: Bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật (1 lễ).

4. Chủ lễ xướng: Nhất tâm đảnh lễ:
           Dạo nơi bốn cửa thành
           Thấy lẽ khổ chúng sanh
           Vì thương đời một dạ tu hành
           Bỏ tất cả xuất gia tầm đạo.

     Đại chúng hòa: Bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật (1 lễ).

5. Chủ lễ xướng: Nhất tâm đảnh lễ:
           Sáu năm tu núi Tuyết
           Trải bao cảnh gió sương
           Tìm chân lý soi sáng đêm trường
           Trong tâm Ngài lai láng tình thương.

     Đại chúng hòa: Bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật (1 lễ).

6. Chủ lễ xướng: Nhất tâm đảnh lễ:
           Tìm ra đường trung đạo
           Lìa vui khổ hai đường
           Dùng định tuệ hàng phục ma vương
           Sao mai mọc thành ngôi Vô Thượng.

      Đại chúng hòa: Bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật (1 lễ).

7. Chủ lễ xướng: Nhất tâm đảnh lễ:

           Suốt bốn mươi lăm năm
           Không nề bao gian khổ
           Đem Chánh Pháp từ bi tế độ
           Trời người đều ngưỡng mộ tu hành.

     Đại chúng hòa: Bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật (1 lễ).

8. Chủ Lễ Xướng: Nhất tâm đảnh lễ:

           Rừng Sa-la song thọ
           Độ chúng đã mãn duyên
           Thị hiện nhập vô dư Niết-bàn
           Lưu xá-lợi rộng độ nhân thiên.

     Đại chúng hòa: Bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật (1 lễ).

   (Tọa thiền chỉ quán về tính vô thường, khổ, không, vô ngã của thân, tâm khoảng 15-30 phút)

NIỆM PHẬT

 (Đứng hay quỳ xuống tụng nếu đi kinh hành niệm Phật, còn ngồi xuống tụng khi ngồi niệm Phật)

Phật A-di-đà thân kim sắc

Tướng tốt quang minh tự trang nghiêm

Năm Tu-di uyển chuyển: bạch hào

Bốn biển lớn trong ngần: mắt biếc

Trong hào quang hóa vô số Phật

Vô số Bồ-tát hiện ở trong

Bốn mươi tám nguyện độ chúng sanh

Chín phẩm sen vàng lên giải thoát

Quy mạng lễ A-di-đà Phật

Ở phương Tây thế giới an lành

Con nay xin phát nguyện vãng sanh

Cúi xin Đức Từ Bi tiếp độ.

Nam-mô Tây phương Cực Lạc thế giới, Ðại Từ, Ðại Bi A-di-đà Phật.

Nam-mô A-di-đà Phật

(Niệm Phật nhiều ít tùy thời; có thể đảnh lễ niệm Phật, thiền hành niệm Phật, hay tọa thiền niệm  Phật đều được)

Nam-mô Đại bi Quán Thế Âm Bồ-tát (3 lần).

Nam-mô Đại Lực Đại Thế Chí Bồ-tát (3 lần).

Nam-mô Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ-tát (3 lần).

Nam-mô Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ-tát (3 lần).

SÁM NGUYỆN[1]

Trang nghiêm đài sen ngự tọa

Ðại hùng từ phụ Thích Ca

Ðệ tử lắng lòng thanh tịnh

Bàn tay chắp thành liên hoa

Cung kính hướng về Ðiều Ngự

Dâng lời sám nguyện thiết tha. (C)

Ðệ tử phước duyên thiếu kém

Sống trong thất niệm lâu dài

Không được sớm gặp chánh pháp

Bao nhiêu phiền lụy đã gây

Bao nhiêu lỡ lầm vụng dại

Vô minh che lấp tháng ngày

Vườn tâm gieo hạt giống xấu

Tham, sân, tự ái dẫy đầy

Những nghiệp sát, đạo, dâm,vọng

Gây nên từ trước đến nay

Những điều đã làm, đã nói

Thường gây đổ vỡ hàng ngày.

Bao nhiêu não phiền nghiệp chướng

Nguyện xin sám hối từ đây. (C)

Ðệ tử thấy mình nông nổi

Con đường chánh niệm lãng xao

Chất chứa vô minh phiền não

Tạo nên bao nỗi hận sầu;

Có lúc tâm tư buồn chán

Mang đầy dằn vặt lo âu,

Vì không hiểu được kẻ khác

Cho nên hờn giận, oán cừu;

Lý luận xong rồi trách móc

Mỗi ngày mỗi chuốc khổ đau

Chia cách hố kia càng rộng

Có ngày không nói với nhau

Cũng không muốn nhìn thấy mặt

Gây nên nội kết dài lâu;

Nay con hướng về Tam Bảo

Ăn năn khẩn thiết cúi đầu. (C)

Ðệ tử biết trong tâm thức

Bao nhiêu hạt tốt lấp vùi:

Hạt giống thương yêu, hiểu biết

Và bao hạt giống an vui.

Nhưng vì chưa biết tưới tẩm

Hạt lành không mọc tốt tươi

Cứ để khổ đau tràn lấp

Làm cho đen tối cuộc đời

Quen lối bỏ hình bắt bóng

Ðuổi theo hạnh phúc xa vời

Tâm cứ bận về quá khứ

Hoặc lo rong ruổi tương lai

Quanh quẩn trong vòng buồn giận

Xem thường bảo vật trong tay

Dày đạp lên trên hạnh phúc

Tháng năm sầu khổ miệt mài;

Giờ đây trầm xông bảo điện

Con nguyền sám hối đổi thay. (C)

Ðệ tử tâm thành quy ngưỡng

Hướng về chư Phật mười phương

Cùng với các vị Bồ Tát

Thanh văn, Duyên giác, thánh hiền

Chí thành cầu xin sám hối

Bao nhiêu lầm lỡ triền miên

Xin lấy cam lồ tịnh thủy

Tưới lên dập tắt não phiền

Xin lấy con thuyền chánh pháp

Ðưa con vượt nẻo oan khiên

Xin nguyện sống đời tỉnh thức

Học theo đạo lý chân truyền

Thực tập nụ cười hơi thở

Sống đời chánh niệm tinh chuyên. (C)

Ðệ tử xin nguyền trở lại

Sống trong hiện tại nhiệm mầu

Vườn tâm ươm hạt giống tốt

Vun trồng hiểu biết, thương yêu.

Xin nguyện học phép quán chiếu

Tập nhìn tập hiểu thật sâu

Thấy được tự tánh các pháp

Thoát ngoài sanh tử trần lao

Nguyện học nói lời ái ngữ

Thương yêu, chăm sóc sớm chiều

Ðem nguồn vui tới mọi nẻo

Giúp người vơi nỗi sầu đau

Ðền đáp công ơn cha mẹ

Ơn thầy nghĩa bạn dày sâu.

Tín thành tâm hương một nén

Ðài sen con nguyện hồi đầu

Nguyện đức từ bi che chở

Trên con đường đạo nhiệm mầu

Nguyện xin chuyên cần tu tập

Vuông tròn đạo quả về sau. (CC)

 

HỒI HƯỚNG

Trì kinh quán niệm phước vô biên

Hồi hướng chúng sinh khắp mọi miền

Nguyện ai còn đắm trong biển khổ

Sớm về nước Phật được an nhiên. 

Nguyện tiêu ba chướng hết phiền não

Nguyện được Bát-nhã trí rộng cao

Nguyện thực hành theo Bồ-tát đạo

Đời đời tinh tiến chẳng lãng xao.

Nguyện sinh về cõi Tây phương

Đài sen chín phẩm dựa nương thức thần

Hoa nở thấy Phật pháp thân

Chứng ngôi bất thoái, cõi trần độ sinh.

Nguyện đem công đức tu này

Hướng về tất cả, chung xây phước lành         

Con cùng pháp giới chúng sanh

Đồng nên Phật đạo, đồng thành Như Lai.

 

TỰ QUY Y 

Con tự quy y Phật

Nguyện tất cả chúng sanh

Tin hiểu Đạo Vô Thượng

Đồng phát Bồ-đề tâm (1 lễ).

Con tự quy y Pháp

Nguyện tất cả chúng sanh

Thâm nhập nghĩa kinh tạng

Trí tuệ sâu như biển (1 lễ).

Con tự quy y Tăng 

Nguyện tất cả chúng sanh

Hòa hợp cùng đại chúng

Sống vô ngại, an lành (1 lễ).

  TỨ HOẰNG THỆ NGUYỆN

Chúng sinh vô biên thệ nguyện độ
Phiền não vô tận thệ nguyện đoạn
Pháp môn vô lượng thệ nguyện học
Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành.

-----------------------------------

[1] Thích Nhất Hạnh soạn.

ĐẢNH LỄ TAM BẢO

1. Kính lạy Phật Cha lành giác ngộ

Đã bao đời cứu khổ quần sanh

Như trăng giữa tháng tròn vành

Sáng soi mỗi bước tu hành con đi.  (1 lạy

2. Kính lạy Pháp thuyền từ phổ độ

Đưa người qua biển khổ mênh mông

Giúp con sống trọn tấm lòng

Thương yêu tỉnh thức giữa vòng tham sân. (1 lạy)

3. Kính lạy Tăng bậc Thầy cao cả

Thay Phật-đà giáo hóa quần sanh

Dạy con biết lối tu hành

Trao đèn Chánh Pháp, phước lành thế gian. (1 lạy)

 

TÁN LƯ HƯƠNG

Lư hương vừa bén chiên đàn
Khói thơm ngào ngạt muôn ngàn cõi xa
Tâm thành tưởng Phật thiết tha
Tùy nơi cảm ứng hiện ra mây lành
Vừa sinh một niệm chí thành
Toàn thân Phật hiện phước lành vô biên.

Nam mô Hương vân cái Bồ-tát  (2 lần)
Nam mô Hương vân cái Bồ-tát Ma-ha-tát.

Nam-mô Thập Phương Thường Trụ Tam Bảo. (3 lần)

PHÁT NGUYỆN THỌ TRÌ

Kính lạy đức Từ Phụ,
Bổn Sư Thích-ca Văn
Cùng bao đời Chư Tổ
Từ bi đã dạy răn. 
Nay con phát nguyện lớn
Thọ trì đọc tụng kinh
Trên đền bốn ơn nặng
Dưới cứu khổ ba đường
Nguyện kẻ thấy người nghe
Đều phát Bồ-đề tâm
Đời đời làm bạn lành
Đồng hành Bồ-tát đạo.
Nam-mô Bổn Sư Thích-ca Mâu-ni Phật. (3 lần)

KỆ KHAI KINH

Vô thượng thậm thâm: Pháp nhiệm mầu                             
Trăm ngàn muôn kiếp khó tìm cầu
Con nay thấy nghe, thọ trì Pháp
Nguyện ngộ thật nghĩa Phật ý sâu.     
Nam-mô Đạo Tràng Hội Thượng Phật Bồ-tát (2 lần)
Nam-mô Đạo Tràng Hội Thượng Phật Bồ-tát Ma-ha-tát.

PHẬT NÓI KINH NGƯỜI PHẬT TỬ TẠI GIA

    Như vầy tôi nghe, khi đức Phật đang trú ở Tinh xá Kỳ-hoàn, trong đất nước Xá-vệ, có một vị trưởng giả tên là Cấp Cô Độc cùng năm trăm cư sĩ đồng đi đến trụ xứ của ngài Xá-lợi-phất, chào hỏi đảnh lễ xong, rồi ngồi sang một bên.  

   Tôn giả Xá-lợi-phất liền khéo léo nói Pháp, vận dụng đủ phương tiện, khuyên dạy họ phát khởi lòng kính ngưỡng Tam Bảo. Ai nấy nghe xong rồi, lòng tràn đầy hoan hỉ. Sau đó Ngài đứng dậy đến viếng đức Thế Tôn, đảnh lễ dưới chân Phật, xong ngồi sang một bên. Sau đó không bao lâu, cư sĩ Cấp Cô Độc cùng năm trăm Phật tử cũng đến chỗ Thế Tôn, đảnh lễ dưới chân Phật, đồng ngồi sang một bên.  

   Sau khi Xá-lợi-phất và các hàng Phật tử đã ngồi yên xong rồi, đức Phật mới bảo rằng: Này thầy Xá-lợi-phất, thầy có biết hay không? Nếu Phật tử tại gia khéo giữ gìn thực hành năm giới pháp trong sạch, được bốn tâm hướng thượng, an trú trong hạnh phúc bây giờ và ở đây, dễ dàng không khó khăn, thì thầy nên thọ ký cho người Phật tử này không còn đọa địa ngục, ngạ quỷ và súc sinh, cùng các đường xấu khác! 

TÁN THÁN ĐỨC PHẬT

Pháp Vương vô thượng trong đời
Nhân thiên ba cõi không người sánh ngang             

Là Thầy dạy khắp thế gian
Là Cha lành của vô vàn chúng sanh
Quy y trong một niệm lành
Nghiệp vô lượng kiếp hóa thành sạch không
Tán dương Phật đức mênh mông
Dù trăm ngàn kiếp cũng không tận cùng (1 xá). 

                                     

QUÁN TƯỞNG ĐẢNH LỄ

Chúng sanh, chư Phật vốn đồng
Cả hai rỗng lặng, một dòng tánh không

Chí thành quán tưởng suốt thông
Đạo giao cảm ứng thật không nghĩ bàn
Mười phương Phật, một đạo tràng
Lại qua ảnh hiện như màn lưới châu

Nay con quy mạng cúi đầu
Lễ trước chư Phật nhiệm mầu chứng minh (1 xá).                                                         

s513037892264040667_p18_i1_w233.jpeg
bottom of page