top of page

Tri Ân Lịch Đại Tổ Sư

III.  Kết luận


     Tóm lại, bút giả viết bài “Kệ Tụng Tri Ân Lịch Đại Tổ Sư” với tâm nguyện như sau:


     (1) Bày tỏ lòng tri ân Thầy Tổ và lịch đại Tổ sư.


     (2) Giúp người đọc ôn lại gương sáng người xưa qua dòng lịch sử truyền bá và bảo vệ Chánh Pháp từ Tây Trúc, Đông Độ và Việt Nam.


     (3) Truyền lửa cho thế hệ tăng ni, Phật tử hiện nay và tương lai. Có tri ân mới biết báo ân. Báo ân đó chính là phát Bồ-đề tâm, hành Bồ-tát nguyện, tiếp nối con đường mà Thầy Tổ mình đã bỏ ra biết bao công sức và xương máu để khai phá, gìn giữ và mở rộng cho đến nay.

 

     (4) Giúp thế hệ tăng ni, Phật tử có “ý thức lịch sử”. Chúng ta không những là những người thừa kế những gì mà tiền nhân trong lịch sử đã để lại, mà cũng là người đang viết nên những trang sử cho Phật giáo ở tương lai. Tương lai Phật giáo huy hoàng hay ảm đạm, trang sử Phật giáo son đỏ hay bẩn nhơ, người con Phật chúng ta đều có phần trách nhiệm!
 

Mục Lục 

  • Vài Cảm Nhận

  • Impression of the Books

  • Lời Tri Ân

  • Phần I: Kệ Tụng Việt - Anh

  • Phần II: Chú Thích & Giảng Giải

  • Phần III: Kết Luận

  • Lời Bạt

     (5) “Văn dĩ tải Đạo”. Mong rằng soạn phẩm này sẽ góp phần làm phong phú thêm cho kho tàng văn học Phật giáo Việt Nam. Trong những Giỗ Tổ, Lễ Hiệp Kỵ Chư Tổ, hay Tưởng Niệm Chư Tôn Đức, bài kệ tụng này có thể được đọc tụng để khơi dậy lòng tri ân và báo ân cho hàng hậu học. Cuối cùng, bút giả xin thành kính đảnh lễ, tri ân các bậc Thầy Tổ, các bậc Giáo Thọ, nhất là Hòa thượng ân sư thế độ đã truyền trao Chánh Pháp, nuôi dưỡng giới thân tuệ mạng cho mình. Pháp cúng dường này xin dâng lên cúng dường chư vị Tổ Sư, các bậc Thầy Tổ, để đáp đền thâm ân Pháp nhũ trong muôn một.


Nam-mô Thường Tri Ân Bồ-tát Ma-ha-tát
Sakya Minh-Quang kính ghi
Ngày 29 tháng 07, 2021
Tại Tu Viện Thiện Tường

 

Trang tiếp theo

s513037892264040667_p18_i1_w233.jpeg
bottom of page