top of page
IMG_2327.JPG

PHẬT TỔ CẢNH SÁCH

       Sakya Minh-Quang

Phiên dịch, giới thiệu và chú giảng

     Phật Tổ Cảnh Sách là những lời cảnh tỉnh và sách tấn của đức Phật và chư Tổ. Những lời cảnh sách này không những như tấm gương phản chiếu, giúp người tu thấy lại chính mình, mà còn là ngọn roi đau, đánh thức lý tưởng và nhiệt tâm của người con Phật xuất gia. Cho nên, trong Thiền môn quy định, người xuất gia phải học thuộc cảnh sách, để tự nhắc nhở lấy mình, nhất là những ai phải xa thầy, xa bạn và sống trong xã hội coi trọng vật chất hiện nay. Những lời dạy mang tính chất răn nhắc này của đức Phật và chư Tổ, đã hình thành một thể loại văn học đặc biệt trong nhà Thiền, gọi là văn cảnh sách. 

    Xin trân trọng giới thiệu cùng đại chúng quyển sách Phật Tổ Cảnh Sách do TT. Sakya Minh-Quang phiên dịch, giới thiệu và chú giảng.
      

bottom of page