top of page

Thệ Nguyện Của Bồ-tát

Bài pháp Thệ Nguyện Của Bồ-tát do thầy Sakya Minh Quang thuyết giảng tại Tu Viện Thiện Tường trong Khóa Tu Xuất Gia Báo Ân kỳ II, July 14-16, 2017

bottom of page