top of page

Mười Điều Tâm Niệm

Bài pháp Mười Điêù Tâm Niệm do thầy Sakya Minh Quang thuyết giảng tại tu viện Huyền Quang trong khóa tu Thọ Bát Quan Trai, 8/8/2014.

bottom of page