Mười Điều Tâm Niệm

Bài pháp Mười Điêù Tâm Niệm do thầy Sakya Minh Quang thuyết giảng tại tu viện Huyền Quang trong khóa tu Thọ Bát Quan Trai, 8/8/2014.