top of page

KINH HIẾU THUẬN

Ủng Hộ Cúng Dường

TÁN THÁN ĐỨC PHẬT

Pháp Vương vô thượng trong đời
Nhân thiên ba cõi không người sánh ngang             

Là Thầy dạy khắp thế gian
Là Cha lành của vô vàn chúng sanh
Quy y trong một niệm lành
Nghiệp vô lượng kiếp hóa thành sạch không
Tán dương Phật đức mênh mông
Dù trăm ngàn kiếp cũng không tận cùng (1 xá). 

                                     

QUÁN TƯỞNG ĐẢNH LỄ

Chúng sanh, chư Phật vốn đồng
Cả hai rỗng lặng, một dòng tánh không

Chí thành quán tưởng suốt thông
Đạo giao cảm ứng thật không nghĩ bàn
Mười phương Phật, một đạo tràng
Lại qua ảnh hiện như màn lưới châu

Nay con quy mạng cúi đầu
Lễ trước chư Phật nhiệm mầu chứng minh (1 xá).                                                    

ĐẢNH LỄ TAM BẢO

1. Kính lạy Phật Cha lành giác ngộ

Đã bao đời cứu khổ quần sanh

Như trăng giữa tháng tròn vành

Sáng soi mỗi bước tu hành con đi.  (1 lạy

2. Kính lạy Pháp thuyền từ phổ độ

Đưa người qua biển khổ mênh mông

Giúp con sống trọn tấm lòng

Thương yêu tỉnh thức giữa vòng tham sân. (1 lạy)

3. Kính lạy Tăng bậc Thầy cao cả

Thay Phật-đà giáo hóa quần sanh

Dạy con biết lối tu hành

Trao đèn Chánh Pháp, phước lành thế gian. (1 lạy)

 

TÁN LƯ HƯƠNG

Lư hương vừa bén chiên đàn
Khói thơm ngào ngạt muôn ngàn cõi xa
Tâm thành tưởng Phật thiết tha
Tùy nơi cảm ứng hiện ra mây lành
Vừa sinh một niệm chí thành
Toàn thân Phật hiện phước lành vô biên.

Nam mô Hương vân cái Bồ-tát  (2 lần)
Nam mô Hương vân cái Bồ-tát Ma-ha-tát.
Nam-mô Bổn Sư Thích-ca Mâu-ni Phật  (3 lần).

PHÁT NGUYỆN THỌ TRÌ

Kính lạy Tam Giới Tôn
Quy mạng mười phương Phật
Nay con phát nguyện lớn
Thọ trì Kinh Hiếu Thuận
Trên đền bốn ơn nặng
Dưới cứu khổ ba đường
Nguyện kẻ thấy người nghe
Đều phát Bồ-đề tâm
Hết một báo thân này
Đồng sinh về Tịnh Độ.
Nam-mô Thập Phương Thường Trụ Tam Bảo (3 lần)

 

KỆ KHAI KINH

Vô thượng thậm thâm: Pháp nhiệm mầu                            
Trăm ngàn muôn kiếp khó tìm cầu
Con nay thấy nghe được thọ trì.
Nguyện hiểu chân nghĩa, Phật ý sâu.    

Nam-mô Bổn Sư Thích-ca Mâu-ni Phật (3 lần)

   PHẬT NÓI KINH HIẾU THUẬN

Đây chính là những lời

Mà tôi từng được nghe

Đức Thế Tôn dạy bảo,

Khi Ngài đang trú ở

Tinh xá Cấp-cô-độc

Trong lâm viên Kỳ-đà.

Bấy giờ Thế Tôn bảo:

Này các thầy Tỳ-kheo,

Trên đời có hai người

Các thầy vì đền ơn

Mà khuyên họ tu thiện

Cũng không sao đền đáp

Ơn lớn của họ được.

Hai người đó là ai?

Chính là cha và mẹ.

Nếu có người con nào

Vai trái mình cõng cha,

Vai phải mình cõng mẹ,

Trải trăm ngàn muôn năm

Hềt lòng thành phụng dưỡng.

Lo ăn mặc, thuốc thang,

Giường nằm mọi vật dụng;

Cho dù cha mẹ có

Đại tiểu tiện trên thân,

Cũng không thể gọi là

Đền trả được thâm ân!

Các Tỳ kheo nên biết

Ơn cha mẹ sâu nặng

Ẳm bồng, lo nuôi dưỡng

Quan tâm, luôn chăm sóc

Không giây phút lơi là

Ta mới được nên thân.

Do vì những điều này

Ơn cha mẹ khó đáp.

Cho nên các Tỳ-kheo,

Nên cúng dường cha mẹ,

Thường tu tập hiếu thuận,

Đừng xao lãng, bỏ qua.

Bấy giờ các Tỳ-kheo,

Nghe đức Phật dạy xong,

Đều vô cùng hoan hỷ,

Nguyện y giáo phụng hành.

Nam-mô Thường Hiếu Thuận Bồ-tát (2 lần)

Nam-mô Thường Hiếu Thuận Bồ-tát Ma-ha-tát.

 

 Kinh Ma-ha Bát-nhã Ba-la-mật Tâm Yếu
Bồ-tát Quán Tự Tại
Khi thực hành Bát-nhã
Ba-la-mật thâm sâu
Quán chiếu thấy năm uẩn
Đương thể đều là không
Vượt qua vòng khổ ách.
Xá-lợi-phất lắng nghe
Sắc chẳng khác tánh không
Tánh không chẳng khác sắc
Sắc chính là tánh không
Tánh không chính là sắc
Thọ, tưởng, hành và thức
Bản chất cũng như vậy.
Lại nữa, Xá-lợi-phất
Các pháp thật tướng không
Không sinh cũng không diệt
Không sạch cũng không nhơ
Không thêm cũng không bớt;
Không có năm thủ uẩn:
Sắc, thọ, tưởng, hành, thức;
Không có sáu căn: mắt
Tai, mũi, lưỡi, thân, ý;
Không có sáu trần: sắc
Thanh, hương, vị, xúc, pháp;
Cũng không có sáu thức:
Nhãn thức đến ý thức;
Mười tám giới đều không.
Không có mười hai duyên:
Vô minh đến già chết;
Không có hết vô minh
Cho đến hết già chết
Lưu chuyển và hoàn diệt
Cả hai chiều đều không.
Không có bốn thánh đế:
Khổ, tập, diệt và đạo.
Không có trí có đắc
Vì không có sở đắc.
Bồ-tát y Bát-nhã
Ba-la-mật-đa này     
Tâm không còn chướng ngại
Do không có chướng ngại
Nên không có sợ hãi
Lìa mộng tưởng đảo điên
Đến Niết-bàn cứu cánh.
Chư Phật trong ba đời
Đều y nơi Bát-nhã
Đắc Vô Thượng Bồ-đề.
Thế nên biết Bát-nhã
Là chân ngôn đại thần
Là chân ngôn đại minh
Là chân ngôn vô thượng
Không chân ngôn nào bằng
Có vi diệu công năng
Diệt trừ tất cả khổ
Chân thực không dối hư
Liền nói ra chú rằng:
Ga tê, ga tê, ba ra ga tê, ba ra sam ga tê, bô đi xóa ha (3 lần).
     (Gate gate paragate parasamgate bodhi svaha)

ĐẢNH LỄ TRI ÂN ĐỨC PHẬT BỔN SƯ

1. Chủ lễ xướng: Nhất tâm đảnh lễ:

Từ vô lượng kiếp xưa
Luôn hành Bồ-tát đạo
Xả thân mình gieo giống từ bi
Công đức ấy không sao ví được.

  Đại chúng hòa: Bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật (1 lễ).

2. Chủ lễ xướng: Nhất tâm đảnh lễ:
           Cõi Ta-bà thị hiện
           Nơi dòng Thích thọ sanh
           Thánh Ma-da mộng ứng điềm lành
           Nơi vương thất chan hòa phước lạc.

  Đại chúng hòa: Bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật (1 lễ).

3. Chủ lễ xướng: Nhất tâm đảnh lễ:     
           Nơi vườn Lâm-tỳ-ni
           Thị hiện tướng đản sanh
           Hoa sen nâng bảy bước du hành
           Chỉ Phật tánh, xưng tôn ba cõi.

  Đại chúng hòa: Bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật (1 lễ).

4. Chủ lễ xướng: Nhất tâm đảnh lễ:
           Dạo nơi bốn cửa thành
           Thấy lẽ khổ chúng sanh
           Vì thương đời một dạ tu hành
           Bỏ tất cả xuất gia tầm đạo.

 Đại chúng hòa: Bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật (1 lễ).

5. Chủ lễ xướng: Nhất tâm đảnh lễ:
           Sáu năm tu núi Tuyết
           Trải bao cảnh gió sương
           Tìm chân lý soi sáng đêm trường
           Trong tâm Ngài lai láng tình thương.

  Đại chúng hòa: Bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật (1 lễ).

6. Chủ lễ xướng: Nhất tâm đảnh lễ:
           Tìm ra đường trung đạo
           Lìa vui khổ hai đường
           Dùng định tuệ hàng phục ma vương
           Sao mai mọc thành ngôi Vô Thượng.

  Đại chúng hòa: Bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật (1 lễ).

7. Chủ lễ xướng: Nhất tâm đảnh lễ:

           Suốt bốn mươi lăm năm
           Không nề bao gian khổ
           Đem Chánh Pháp từ bi tế độ
           Trời người đều ngưỡng mộ tu hành.

  Đại chúng hòa: Bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật (1 lễ).

8. Chủ Lễ Xướng: Nhất tâm đảnh lễ:

           Rừng Sa-la song thọ
           Độ chúng đã mãn duyên
           Thị hiện nhập vô dư Niết-bàn
           Lưu xá-lợi rộng độ nhân thiên.

  Đại chúng hòa: Bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật (1 lễ).

NIỆM PHẬT

 (Đứng hay quỳ xuống tụng nếu đi kinh hành niệm Phật, còn ngồi xuống tụng khi ngồi niệm Phật)

Phật A-di-đà thân kim sắc

Tướng tốt quang minh tự trang nghiêm

Năm Tu-di uyển chuyển: bạch hào

Bốn biển lớn trong ngần: mắt biếc

Trong hào quang hóa vô số Phật

Vô số Bồ-tát hiện ở trong         

Bốn mươi tám nguyện độ chúng sanh

Chín phẩm sen vàng lên giải thoát

Quy mạng lễ A-di-đà Phật

Ở phương Tây thế giới an lành

Con nay xin phát nguyện vãng sanh

Cúi xin Đức Từ Bi tiếp độ.

Nam-mô Tây phương Cực Lạc thế giới, Ðại Từ, Ðại Bi A-di-đà Phật.

Nam-mô A-di-đà Phật

(Niệm Phật nhiều ít tùy thời; có thể đảnh lễ niệm Phật, thiền hành niệm Phật, hay thiền tọa niệm Phật đều được)

Nam-mô Đại bi Quán Thế Âm Bồ-tát (3 lần).

Nam-mô Đại Lực Đại Thế Chí Bồ-tát (3 lần).

Nam-mô Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ-tát (3 lần).

Nam-mô Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ-tát (3 lần).

BÀI TỤNG BỐN ƠN

Kính lạy mười phương Phật

Xin chứng tấm lòng thành

Con nguyện tu hạnh hiếu

Đền ơn Phật chúng sanh.

Công sanh thành dưỡng dục

Hơn núi cả biển khơi

Con có mặt trên đời

Ơn cha mẹ trước hết.

Mười tháng mẹ cưu mang

Lâm bồn như lâm nạn

Đau khổ chẳng thở than

Tình mẹ hiền lai láng.

Công cha luôn tần tảo

Tìm kiếm kế sinh nhai

Chịu bao nỗi đắng cay

Nuôi vợ con thơ dại.

Ơn cha như núi cả

Nghĩa mẹ tợ trời cao

Con khó thể đáp đền

Chỉ hết lòng hiếu thảo.

Nguyện sống đời hiền thiện

Không thẹn với tổ tiên

Cả nhà cùng tu học

Niềm hạnh phúc vô biên.

Có thân nhờ cha mẹ

Nên thân nhờ sư trưởng

Dạy lễ nghĩa cho ta

Mới thành người cao thượng.

Kiến thức ở thế gian

Nhờ thầy được mở mang

Đạo lý xuất thế gian

Cũng nhờ thầy chỉ đàng.

Người dù có thông minh

Không thể hiểu một mình

Nhờ ơn thầy dạy dỗ

Mới hết khổ tử sinh.

Nguyện hết lòng kính ngưỡng

Đối với bậc minh sư

Theo chân thầy hoằng

Pháp Gian khổ cũng không từ.

Muốn tu học đạo vàng

Trước hết thân phải an

Từng bát cơm manh áo

Ân nghĩa đã muôn ngàn.

Ơn nhà nông cày cấy

Ơn người thợ dệt may

Ơn những ai xây đắp

Cuộc sống đẹp hôm nay.

Ơn đất nước linh thiêng

Biển cả đến đất liền

Chung đúc nên nhân kiệt

Dòng giống của tổ tiên.

Nguyện sống đời trong sạch

Góp sức dựng tương lai

Nương nhau cùng tồn tại

Xin nhớ ơn muôn loài.

Nhờ Phật con được biết

Ơn nghĩa của mẹ cha

Công ơn thầy dạy dỗ

Ơn muôn loài bao la.

Phật lại dạy cho con

Lẽ sống của cuộc đời

Là thương yêu tỉnh thức

Giữa thăng trầm đầy vơi.

Trí Phật như trăng rằm

Soi sáng cảnh tối tăm

Giúp con thấy được Pháp

Tan hết mọi mê lầm.

Như người mù được mắt

Kẻ bệnh nặng được lành

Phước lớn con gặp Phật

Không hạnh phúc nào bằng.

Nguyện tinh tấn tu học

Nối dòng Phật ở đời

Dù gian khổ không lơi

Để đền ơn đức Phật.

Núi mòn dạ chẳng mòn

Lòng hiếu kính sắc son

Nguyện đền bốn ơn nặng

Chư Phật chứng lòng con.

 

HỒI HƯỚNG

Trì kinh quán niệm phước vô biên

Hồi hướng chúng sinh khắp mọi miền

Nguyện ai còn đắm trong biển khổ

Sớm về nước Phật được an nhiên. 

Nguyện tiêu ba chướng hết phiền não

Nguyện được Bát-nhã trí rộng cao

Nguyện thực hành theo Bồ-tát đạo

Đời đời tinh tiến chẳng lãng xao.

Nguyện sinh về cõi Tây phương

Đài sen chín phẩm dựa nương thức thần

Hoa nở thấy Phật pháp thân

Chứng ngôi bất thoái, cõi trần độ sinh.

Nguyện đem công đức tu này

Hướng về tất cả, chung xây phước lành      

Con cùng pháp giới chúng sanh

Đồng nên Phật đạo, đồng thành Như Lai.

 

TỰ QUY Y

Con tự quy y Phật

Nguyện tất cả chúng sanh

Tin hiểu Đạo Vô Thượng

Đồng phát Bồ-đề tâm (1 lễ).

Con tự quy y Pháp

Nguyện tất cả chúng sanh

Thâm nhập nghĩa kinh tạng

Trí tuệ sâu như biển (1 lễ).

Con tự quy y Tăng 

Nguyện tất cả chúng sanh

Hòa hợp được đại chúng

Sống vô ngại, an lành (1 lễ).

TỨ HOẰNG THỆ NGUYỆN

Chúng sinh vô biên thệ nguyện độ
Phiền não vô tận thệ nguyện đoạn
Pháp môn vô lượng thệ nguyện học
Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành.

s513037892264040667_p18_i1_w233.jpeg
bottom of page