top of page

     KINH BIẾT ƠN

                  Gautama Sanghadeva (Cù-đàm Tăng-già-đề-bà)

                        dịch từ Phạn sang Hán

                  Sakya Minh-Quang dịch từ Hán sang Việt

kinh duoc su.jpg

Kinh Biết Ơn nói đến sự nhớ ơn và đền ơn là đạo đức căn bản của người con Phật, không luận là xuất gia hay tại gia. Đức Phật dạy: “[Nếu] có chúng sanh nào, không nhớ ơn, đền ơn, ơn lớn còn không nhớ, huống chi là ơn nhỏ; người ấy dù bên Ta, thân mặc áo ca-sa, vẫn xa Ta ngàn dặm!”  

   Chữ ân trong Phật giáo bao gồm từ ân cha mẹ, thầy tổ, quốc gia, cho đến ân của tất cả chúng sinh. Trong chữ Sanskrit, không có chữ hiếu mà chỉ có chữ ân. Biết ơn và đền ơn cha mẹ chính là hiếu thuận. 

           Sakya Minh_Quang

Đại Chánh Tạng, Tăng Nhất A-hàm, kinh số 125, bài kinh thứ 5 và thứ 11 trang 600-601.

bottom of page