top of page

 Sám Hối Từ Bi Đạo Tràng

TÁN THÁN ĐỨC PHẬT

Pháp Vương vô thượng trong đời
Nhân thiên ba cõi không người sánh ngang             

Là Thầy dạy khắp thế gian
Là Cha lành của vô vàn chúng sanh
Quy y trong một niệm lành
Nghiệp vô lượng kiếp hóa thành sạch không
Tán dương Phật đức mênh mông
Dù trăm ngàn kiếp cũng không tận cùng (1 xá). 

                                     

QUÁN TƯỞNG ĐẢNH LỄ

Chúng sanh, chư Phật vốn đồng
Cả hai rỗng lặng, một dòng tánh không

Chí thành quán tưởng suốt thông
Đạo giao cảm ứng thật không nghĩ bàn
Mười phương Phật, một đạo tràng
Lại qua ảnh hiện như màn lưới châu

Nay con quy mạng cúi đầu
Lễ trước chư Phật nhiệm mầu chứng minh (1 xá).    

20160719023016_27103.jpg

ĐẢNH LỄ TAM BẢO

1. Kính lạy Phật Cha lành giác ngộ

Đã bao đời cứu khổ quần sanh

Như trăng giữa tháng tròn vành

Sáng soi mỗi bước tu hành con đi.  (1 lạy

2. Kính lạy Pháp thuyền từ phổ độ

Đưa người qua biển khổ mênh mông

Giúp con sống trọn tấm lòng

Thương yêu tỉnh thức giữa vòng tham sân. (1 lạy)

3. Kính lạy Tăng bậc Thầy cao cả

Thay Phật-đà giáo hóa quần sanh

Dạy con biết lối tu hành

Trao đèn Chánh Pháp, phước lành thế gian. (1 lạy)

 

TÁN LƯ HƯƠNG

Lư hương vừa bén chiên đàn
Khói thơm ngào ngạt muôn ngàn cõi xa
Tâm thành tưởng Phật thiết tha
Tùy nơi cảm ứng hiện ra mây lành
Vừa sinh một niệm chí thành
Toàn thân Phật hiện phước lành vô biên.

Nam mô Hương vân cái Bồ-tát  (2 lần)
Nam mô Hương vân cái Bồ-tát Ma-ha-tát.
Nam-mô Bổn Sư Thích-ca Mâu-ni Phật  (3 lần).

PHÁT NGUYỆN THỌ TRÌ

Kính lạy Tam Giới Tôn
Quy mạng mười phương Phật
Nay con phát nguyện lớn
Thọ trì Kinh Từ Bi Sám
Trên đền bốn ơn nặng
Dưới cứu khổ ba đường
Nguyện kẻ thấy người nghe
Đều phát Bồ-đề tâm
Hết một báo thân này
Đồng sinh về Tịnh Độ.
Nam-mô Thập Phương Thường Trụ Tam Bảo (3 lần)

 

KỆ KHAI KINH

Vô thượng thậm thâm: Pháp nhiệm mầu                            
Trăm ngàn muôn kiếp khó tìm cầu
Con nay thấy nghe được thọ trì.
Nguyện hiểu chân nghĩa, Phật ý sâu.    

Nam-mô Bổn Sư Thích-ca Mâu-ni Phật (3 lần)

      SÁM HỐI TỪ BI ĐẠO TRÀNG

   Đạo tràng đại chúng đồng tu chúng con từng nghe kinh dạy: “Phàm phu trói buộc, bậc thánh giải thoát.” Trói buộc là do ba nghiệp tạo ác, giải thoát là nhờ ba nghiệp hiền thiện, tự tại vô ngại. Tất cả thánh nhân trú tâm nơi đây, dùng trí phương tiện, vô lượng pháp môn, chỉ cho chúng sinh nghiệp thiện nghiệp ác. Các ngài có thể dùng một thân hình hóa vô lượng thân, có thể dùng thân của một sinh loại hóa ra vô số các sinh loại khác; lấy được một kiếp làm thành một ngày, kéo được một ngày dài bằng một kiếp; muốn giữ thọ mạng sẽ không có chết, muốn chỉ vô thường, thị hiện niết bàn; thần thông trí tuệ, ẩn hiện tự tại, phi hành tùy ý, nằm ngồi trên không, đi trên mặt nước như đi trên đất, không gặp hiểm nạn, lấy cứu cánh không làm nơi an trú, thông đạt vạn pháp, rõ lý có không, thành tựu biện tài, trí tuệ vô lượng. Những pháp như vậy, không thể sinh ra từ trong ác nghiệp, không thể sinh ra từ tham sân hận, tật đố phiền não, không thể sinh ra từ si tà kiến, không thể sinh ra từ việc biếng lười, không thể sinh ra từ kiêu ngã mạn Những pháp như vậy chỉ được sinh ra từ luôn cẩn trọng, không phạm điều ác, được sinh ra từ tu tập nghiệp lành. Chưa từng thấy ai tu các thiện nghiệp theo lời Phật dạy mà lại bần cùng, hình tướng xấu xí, tàn tật câm ngọng, không được tự tại, hạ tiện bị người khinh miệt hiếp đáp, nói ra lời gì đều chẳng ai nghe. Nay con đem thân ra làm bằng chứng, nếu có một ai theo lời Phật dạy tu các công đức, không vì bản thân, mà chịu ác báo, con sẽ vào trong địa ngục vô gián, chịu đủ thống khổ. Những người làm lành mà bị ác báo là điều tuyệt đối không bao giờ có. 

   Nam-mô Chứng Minh Sư Bồ-tát (2 lần)
   Nam-mô Chứng Minh Sư Bồ-tát Ma-ha-tát.
        (Quỳ lễ 1 lễ, xong đọc tiếp)

   Ngày nay đạo tràng đại chúng đồng tu, nếu có ai muốn xả phàm nhập thánh, nên tin lời Phật, y giáo tu hành, đừng ngại khổ nhỏ mà tâm lười nhác, nên tự nỗ lực, sám hối diệt tội. Kinh có dạy rằng: “Tội từ duyên sinh, cũng từ duyên diệt.” Mình còn phàm phu, dễ mê nhiều lỗi, nếu không nhờ vào công phu sám hối, thì không thể nào có thể hết tội. Chúng con ngày nay khởi tâm dũng mãnh, phát lòng sám hối. Sức mạnh sám hối không thể nghĩ bàn. Vì sao mà biết? Vua A-xà-thế tạo tội ngũ nghịch, hổ thẹn ăn năn, hối hận tự trách, khổ lớn thành nhẹ.

   Lại pháp sám hối khiến các hành giả luôn được an vui. Nếu như tự mình lập ra công khóa, nỗ lực chí thành, dập đầu đảnh lễ, sám hối quy y trong một kỳ hạn mà không cảm ứng được với chư Phật, đây chính là điều không bao giờ có. Quả báo ác nghiệp như vang theo tiếng, như bóng tùy hình, không có sai chạy. Nên phải có tâm sợ tội sợ khổ, mà khởi tâm thành, tha thiết đảnh lễ, kính thỉnh chư Phật, từ bi xót thương, tâm nghĩ miệng nói ra lời cầu nguyện:

     Xin Phật cứu khổ,
     Bình đẳng từ bi
     Phóng ánh sáng sạch,
     Diệt tối ngu si.

     Chúng con tạo nghiệp
     Địa ngục vừa sa
     Phật liền cứu độ
      Lửa hóa liên hoa.

      Con nay đảnh lễ
      Đấng cứu khổ nguy.
      Cha lành đại từ
      Con nguyện quy y.

   Nam-mô Từ Phụ Bổn Sư Thích-ca Mâu-ni Phật (3 lần)
     (quỳ lễ 1 lễ, xong tụng tiếp)

   

    Chúng con cũng lại quy y Tam Bảo trong các cõi nước ở khắp mười phương. Ngưỡng nguyện từ bi thương xót chúng con bị khổ ba độc, mà trừ khổ não giúp được an lạc đến đại niết-bàn. Dùng nước đại bi rửa sạch cấu uế khiến đến bồ-đề, cứu cánh thanh tịnh. Sáu nẻo bốn loài ai có tội này đồng được thanh tịnh, thành tựu vô thượng chánh đẳng chánh giác, cứu cánh giải thoát. Chúng con chí tâm, một lòng tha thiết, năm vóc sát đất, đảnh lễ sám hối, lòng nghĩ miệng nói ra lời thệ nguyện:

   Chúng con vô thủy cho đến ngày nay bị vô minh che, bị ái sử trói, bị sân hận buộc, đọa vào lưới nghi, xuống lên ba cõi, trôi lăn sáu đường, trầm luân biển khổ, không thể tự cứu, không biết nghiệp cũ, nhân duyên quá khứ, hoặc đã phá hoại tịnh mệnh của mình, hay là phá hoại tịnh mệnh người khác; tự phá tịnh giới hay là phá hoại tịnh giới người khác. Những tội như vậy vô lượng vô biên, ngày nay hổ thẹn, ăn năn sám hối, xin nguyện dứt trừ.

    Nam-mô Cầu Sám Hối Bồ-tát (2 lần)
    Nam-mô Cầu Sám Hối Bồ-tát Ma-ha-tát.

       (Quỳ lễ 1 lễ, rồi tụng tiếp)

 

   Chúng con lại xin tha thiết đảnh lễ, sám hối lỗi lầm:

   Chúng con vô thủy cho đến ngày nay, từ thân miệng ý hành mười nghiệp ác: thân: sát, đạo, dâm; miệng: nói gian dối, thêu dệt hại người, hai lưỡi, mắng chửi; ý: tham, sân, si. Tự mình gây tạo mười nghiệp ác này, lại bảo người làm, khen ngợi vui theo mười nghiệp bất thiện hay người tạo nghiệp. Như vậy chỉ trong một tâm niệm mình, con đã khởi lên bốn mươi điều ác. Những tội như vậy vô lượng vô biên, ngày nay sám hối, xin nguyện dứt trừ.

    Nam-mô Cầu Sám Hối Bồ-tát (2 lần)
    Nam-mô Cầu Sám Hối Bồ-tát Ma-ha-tát.

       (Quỳ lễ 1 lễ, rồi tụng tiếp)

   Chúng con lại xin tha thiết đảnh lễ, sám hối lỗi lầm:

   Chúng con vô thủy cho đến ngày nay, y nơi sáu căn, hành nơi sáu thức, chấp thủ sáu trần, mắt tham sắc đẹp, tai đắm tiếng hay, mũi thích mùi hương, lưỡi tham vị ngon, thân mê xúc chạm, ý chấp pháp trần, mà sinh đủ nghiệp, cho đến mở ra tám muôn bốn ngàn cánh cửa trần lao. Những tội ác này vô lượng vô biên, ngày nay sám hối, xin nguyện dứt trừ.

     Nam-mô Cầu Sám Hối Bồ-tát (2 lần)
     Nam-mô Cầu Sám Hối Bồ-tát Ma-ha-tát.
           (1 lạy, rồi đọc tiếp)

 

   Chúng con lại xin tha thiết đảnh lễ, sám hối lỗi lầm:

   Chúng con vô thủy cho đến ngày nay, y thân miệng ý hành bất bình đẳng, chỉ biết có mình, không biết người khác; chỉ biết mình khổ, không biết người khổ; chỉ biết tìm cầu an lạc cho mình, mà không biết người cũng cầu an lạc;  chỉ biết tìm cầu giải thoát cho mình, mà không biết người cũng cầu giải thoát; chỉ biết gia đình, quyến thuộc của mình, mà không biết người cũng có gia đình, cũng có quyến thuộc; chỉ biết tự thân ngứa ngáy đau đớn không thể chịu đựng, mà lại đánh đập làm khổ người khác, còn e chưa đủ! Chỉ biết sợ hãi chút khổ thân này, mà không biết sợ tạo ra ác nghiệp, khi bỏ thân này phải đọa địa ngục. Ở trong địa ngục, phải chịu biết bao đau đớn khổ sở; cho đến không sợ những nỗi đau khổ trong đường ngạ quỷ, súc sinh, tu-la, cõi người, cõi trời. Vì bất bình đẳng khởi tâm ngã nhân, sinh tưởng oán thân, cho nên oan gia đầy khắp sáu nẻo. Những tội như vậy vô lượng vô biên, ngày nay sám hối, xin nguyện dứt trừ.

    Nam-mô Cầu Sám Hối Bồ-tát (2 lần)
    Nam-mô Cầu Sám Hối Bồ-tát Ma-ha-tát 
      (1 lạy, rồi đọc tiếp)

   Chúng con lại xin tha thiết đảnh lễ, sám hối lỗi lầm:

   Kể từ vô thủy  cho đến ngày nay, tâm con điên đảo, tưởng cũng điên đảo, kiến cũng điên đảo, lìa thiện tri thức, gần ác tri thức, trái tám đường chánh, theo tám nẻo tà, thuyết giảng phi pháp, bất thiện bảo thiện, thiện bảo bất thiện, giương cờ kiêu mạn, căng buồm ngu si, theo dòng vô minh, vào biển sinh tử. Những tội như vậy vô lượng vô biên, ngày nay sám hối, xin nguyện dứt trừ.

    Nam-mô Cầu Sám Hối Bồ-tát (2 lần)
    Nam-mô Cầu Sám Hối Bồ-tát Ma-ha-tát 

        (1 lạy, rồi đọc tiếp)

   Chúng con lại xin tha thiết đảnh lễ, sám hối lỗi lầm:

   Chúng con vô thủy cho đến ngày nay, ba căn bất thiện khởi bốn điên đảo, tạo ra năm nghịch, làm mười điều ác, ba độc lẫy lừng, nuôi lớn tám khổ, tạo nhân địa ngục, tám ngục nóng lạnh, bốn muôn tám ngàn nghiệp nhân địa ngục, tạo nhân súc sinh, tạo nhân ngạ quỷ, tạo nhân đau khổ sinh già bệnh chết, trong cõi trời người, nên chịu vô lượng quả báo khổ đau ở trong sáu nẻo, thực khó kham nhẫn, không nỡ thấy nghe! Những tội như vậy, vô lượng vô biên, ngày nay sám hối, xin nguyện dứt trừ.

     Nam-mô Cầu Sám Hối Bồ-tát (2 lần)
     Nam-mô Cầu Sám Hối Bồ-tát Ma-ha-tát 
       (1 lạy, rồi đọc tiếp)

   Chúng con lại xin tha thiết đảnh lễ, sám hối lỗi lầm:

   Chúng con vô thủy cho đến ngày nay, do gốc ba độc ở trong ba cõi, hai mươi lăm hữu tạo các tội ác, tùy theo gió nghiệp mà không tỉnh giác. Hoặc chướng ngại người giữ giới, thiền định, tu tập trí tuệ, tu các công đức, tu các thần thông. Những tội chướng này chướng tâm Bồ-đề, chướng nguyện Bồ-tát, chướng hạnh Bồ-đề, nay con sám hối, xin nguyện dứt trừ.

   Nam-mô Cầu Sám Hối Bồ-tát (2 lần)
   Nam-mô Cầu Sám Hối Bồ-tát Ma-ha-tát 

     (1 lạy, rồi đọc tiếp)

   Chúng con lại xin tha thiết đảnh lễ, sám hối lỗi lầm:

   Chúng con vô thủy cho đến ngày nay vì tâm tham sân, nhiễm khởi sáu thức, chạy theo sáu trần, tạo vô lượng tội. Tội hoặc sinh khởi nơi có chúng sinh, hay sinh ở nơi không có chúng sinh; tội hoặc sinh khởi nơi người vô lậu, hay tội sinh khởi nơi pháp vô lậu. Tham sân tội lỗi sinh khởi như vậy, ngày nay sám hối, xin nguyện dứt trừ. Lại tâm ngu si khởi hạnh điên đảo, tin nơi tà sư, nghe theo tà thuyết, chấp đoạn chấp thường, chấp ngã chấp kiến, làm theo ngu si tạo vô lượng tội. Nhân duyên như vậy chướng tâm Bồ-đề, chướng nguyện Bồ-đề, chướng hạnh Bồ-đề. Ngày nay sám hối xin nguyện dứt trừ.
   Nam-mô Cầu Sám Hối Bồ-tát (2 lần)
   Nam-mô Cầu Sám Hối Bồ-tát Ma-ha-tát 
     (1 lạy, rồi đọc tiếp)

   Chúng con lại xin tha thiết đảnh lễ, sám hối lỗi lầm:

   Chúng con vô thủy cho đến ngày nay, thân ba ác nghiệp, miệng bốn ác nghiệp, ý ba ác nghiệp đều do vô thủy vô minh mà ra; lại đều do vì trụ địa phiền não, hằng sa phiền não, phiền não trên chỉ, phiền não trên quán, ba độc, bốn thủ, năm cái, sáu ái, bảy lậu, tám cấu, chín kết, mười sử. Tất cả phiền não chướng ngại như vậy vô lượng vô biên, chướng tâm Bồ-đề, chướng nguyện Bồ-đề, chướng hạnh Bồ-đề. Ngày nay sám hối, xin nguyện dứt trừ.

   Nam-mô Cầu Sám Hối Bồ-tát (2 lần)
   Nam-mô Cầu Sám Hối Bồ-tát Ma-ha-tát 

     (1 lạy, rồi đọc tiếp)

   

   Chúng con lại xin tha thiết đảnh lễ, sám hối lỗi lầm:

   Chúng con vô thủy cho đến ngày nay không biết tu tâm từ bi hỷ xả, không biết tu tập sáu ba-la-mật: bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định, bát nhã. Lại không biết tu các pháp trợ đạo, không có phương tiện, không có trí tuệ, chướng tâm Bồ-đề, chướng nguyện Bồ-đề, chướng hạnh Bồ-đề. Ngày nay ăn năn, cầu xin sám hối.

    Nam-mô Cầu Sám Hối Bồ-tát (2 lần)
    Nam-mô Cầu Sám Hối Bồ-tát Ma-ha-tát 

      (1 lạy, rồi đọc tiếp)

   

   Chúng con lại xin tha thiết đảnh lễ, sám hối lỗi lầm:

   Chúng con vô thủy cho đến ngày nay xuống lên ba cõi, trải qua sáu đường, thọ thân bốn loại, hoặc nam hoặc nữ, hay chẳng phải nam cũng chẳng phải nữ, bất cứ nơi đâu đều tạo tội lỗi số đến vô lượng. Nếu thọ thân lớn ăn các loài nhỏ, nếu thọ thân nhỏ, ăn nuốt với nhau, những nghiệp sát này vô lượng vô biên, chướng tâm Bồ-đề, chướng nguyện Bồ-đề, chướng hạnh Bồ-đề. Ngày nay sám hối xin nguyện dứt trừ.

   Nam-mô Cầu Sám Hối Bồ-tát (2 lần)
   Nam-mô Cầu Sám Hối Bồ-tát Ma-ha-tát 

      (1 lạy, rồi đọc tiếp)

 

   Chúng con lại xin tha thiết đảnh lễ, sám hối lỗi lầm:

   Chúng con vô thủy khi có thần thức cho đến ngày nay, ở trong sáu đường, thọ thân bốn loại, trong thời gian đó tội ác gây ra vô cùng vô tận, những tội như thế, chỉ có chư Phật, Bồ-tát đăng địa ở trong mười phương biết hết thấy hết. Những tội lỗi mà chư Phật Bồ-tát thấy biết như vậy số lượng bao nhiêu ngày nay chí thành tha thiết đảnh lễ, hổ thẹn ăn năn, cầu xin sám hối, những tội đã làm nguyện tiêu diệt sạch, những tội chưa làm, không dám làm nữa. Ngưỡng nguyện chư Phật ở trong mười phương dùng tâm đại từ nhận cho chúng con ngày nay sám hối.

    Nam-mô Cầu Sám Hối Bồ-tát (2 lần)
    Nam-mô Cầu Sám Hối Bồ-tát Ma-ha-tát 
      (1 lạy, rồi đọc tiếp)

   Dùng nước đại bi rửa sạch tội lỗi chướng đạo Bồ-đề, giúp con thẳng tiến đến khi thành Phật, rốt ráo thanh tịnh. Lại nguyện chư Phật ở trong mười phương dùng sức phương tiện không thể nghĩ bàn, dùng sức thệ nguyện, sức độ chúng sinh, sức hộ chúng sinh khiến cho chúng con từ khi phát tâm Bồ-đề hôm nay đến lúc thành đạo, cứu cánh thành tựu, không có thoái chuyển. Thệ nguyện chúng con đồng với thệ nguyện của chư Bồ-tát. Ngưỡng nguyện chư Phật và đại Bồ-tát ở trong mười phương dùng tâm từ bi gia hộ nhiếp thọ, khiến cho chúng con được như sở nguyện, mãn nguyện Bồ-đề; tất cả chúng sinh thảy đều đầy đủ mãn nguyện Bồ-đề.
    Nam-mô Từ Bi Đạo Tràng Hội Thượng Phật Bồ-tát (2 lần)
    Nam-mô Từ Bi Đạo Tràng Hội Thượng Phật Bồ-tát Ma-ha-tát.
                                                        

s513037892264040667_p18_i1_w233.jpeg
bottom of page