top of page
Trang Nhà  < Kinh Sách  < Kinh Mười Công Ơn Mẹ

KINH MƯỜI CÔNG ƠN MẸ

 Kinh Mười Công Ơn Mẹ. Đây là phần dịch mười bài tụng về tình cảm và công ơn của mẹ từ lúc mang thai con cho đến khi mẹ dứt hơi thở cuối cùng. Mười bài tụng này vốn nằm trong Kinh Khó Đền Đáp Ơn Nặng Cha Mẹ (Phụ Mẫu Ân Trọng Nan Báo Kinh) mà hòa thượng Huệ Đăng đã lược qua không dịch trong Kinh Vu Lan Báo Hiếu.

bottom of page