top of page

Cù-đàm Tăng-già-đề-bà dịch từ Phạn sang Hán

Sakya Minh-Quang dịch từ Hán sang Việt

TÁN THÁN ĐỨC PHẬT

Pháp Vương vô thượng trong đời
Nhân thiên ba cõi không người sánh ngang

Là Thầy dạy khắp thế gian
Là Cha lành của vô vàn chúng sanh
Quy y trong một niệm lành
Nghiệp vô lượng kiếp hóa thành sạch không
Tán dương Phật đức mênh mông
Dù trăm ngàn kiếp cũng không tận cùng (1 xá). 

                                                                                                      

QUÁN TƯỞNG ĐẢNH LỄ

Chúng sanh, chư Phật vốn đồng
Cả hai rỗng lặng, một dòng tánh không

Chí thành quán tưởng suốt thông
Đạo giao cảm ứng thật không nghĩ bàn
Mười phương Phật, một đạo tràng
Lại qua ảnh hiện như màn lưới châu

Nay con quy mạng cúi đầu
Lễ trước chư Phật nhiệm mầu chứng minh (1 xá).                                                                                                  

KINH BIẾT ƠN

ĐẢNH LỄ TAM BẢO

1. Kính lạy Phật Cha lành giác ngộ

Đã bao đời cứu khổ quần sanh

Như trăng giữa tháng tròn vành

Sáng soi mỗi bước tu hành con đi.  (1 lạy

2. Kính lạy Pháp thuyền từ phổ độ

Đưa người qua biển khổ mênh mông

Giúp con sống trọn tấm lòng

Thương yêu tỉnh thức giữa vòng tham sân. (1 lạy)

3. Kính lạy Tăng bậc Thầy cao cả

Thay Phật-đà giáo hóa quần sanh

Dạy con biết lối tu hành

Trao đèn Chánh Pháp, phước lành thế gian. (1 lạy)

 

TÁN LƯ HƯƠNG

Lư hương vừa bén chiên đàn
Khói thơm ngào ngạt muôn ngàn cõi xa
Tâm thành tưởng Phật thiết tha
Tùy nơi cảm ứng hiện ra mây lành
Vừa sinh một niệm chí thành
Toàn thân Phật hiện phước lành vô biên.

Nam mô Hương vân cái Bồ-tát  (2 lần)
Nam mô Hương vân cái Bồ-tát Ma-ha-tát.
Nam-mô Bổn Sư Thích-ca Mâu-ni Phật  (3 lần).

PHÁT NGUYỆN THỌ TRÌ

Kính lạy Tam Giới Tôn
Quy mạng mười phương Phật
Nay con phát nguyện lớn
Thọ trì Kinh Biết Ơn
Trên đền bốn ơn nặng
Dưới cứu khổ ba đường
Nguyện kẻ thấy người nghe
Đều phát Bồ-đề tâm
Hết một báo thân này
Đồng sinh về Tịnh Độ.
Nam-mô Thập Phương Thường Trụ Tam Bảo (3 lần)

 

KỆ KHAI KINH

Vô thượng thậm thâm: Pháp nhiệm mầu                            
Trăm ngàn muôn kiếp khó tìm cầu
Con nay thấy nghe được thọ trì.
Nguyện hiểu chân nghĩa, Phật ý sâu.    

Nam-mô Bổn Sư Thích-ca Mâu-ni Phật (3 lần)

 

PHẬT NÓI KINH BIẾT

  Đây chính là những lời

            Mà tôi từng được nghe

            Đức Thế Tôn dạy bảo,

            Khi Ngài đang trú ở

           Tinh xá Cấp-cô-độc

           Trong lâm viên Kỳ-đà.

           Bấy giờ Thế Tôn dạy:

           Này các thầy Tỳ-kheo

           Nếu có chúng sanh nào

           Biết ơn và đền ơn

           Người này thật đáng kính

           Ơn nhỏ cũng không quên

           Huống chi là ơn lớn?

           Người ấy dù cách Ta 

           Đến trăm ngàn muôn dặm

           Cũng không phải là xa

           Vẫn gần Ta bên cạnh!

            Vì sao lại như vậy?

            Ta luôn luôn tán thán

           Người nhớ ơn, đền ơn.

           Còn có chúng sanh nào

            Không nhớ ơn, đền ơn

            Ơn lớn còn không nhớ

           Huống chi là ơn nhỏ!

           Người ấy dù bên Ta

           Thân mặc áo ca-sa

            Vẫn xa Ta ngàn dặm!

           Vì sao lại như vậy?

           Ta không bao giờ dạy

           Quên ơn, quên đền ơn! 

           Cho nên các Tỳ-kheo

           Nên ghi nhớ công ơn

           Và biết đền đáp ơn

           Đừng theo thói vô ơn!

           Này các thầy Tỳ-kheo

           Hãy nhớ lấy lời Ta

           Và theo đó hành trì!

           Bấy giờ các Tỳ-kheo

           Nghe đức Phật dạy xong

           Đều vô cùng hoan hỉ

           Nguyện y giáo phụng hành

           Nam-mô Thường Tri Ân Bồ-tát.

Kinh Ma-ha Bát-nhã Ba-la-mật Tâm Yếu

Bồ-tát Quán Tự Tại
Khi thực hành Bát-nhã
Ba-la-mật thâm sâu
Quán chiếu thấy năm uẩn
Đương thể đều là không
Vượt qua vòng khổ ách.
Xá-lợi-phất lắng nghe
Sắc chẳng khác tánh không
Tánh không chẳng khác sắc
Sắc chính là tánh không
Tánh không chính là sắc
Thọ, tưởng, hành và thức
Bản chất cũng như vậy.
Lại nữa, Xá-lợi-phất
Các pháp thật tướng không
Không sinh cũng không diệt
Không sạch cũng không nhơ
Không thêm cũng không bớt;
Không có năm thủ uẩn:
Sắc, thọ, tưởng, hành, thức;
Không có sáu căn: mắt
Tai, mũi, lưỡi, thân, ý;
Không có sáu trần: sắc
Thanh, hương, vị, xúc, pháp;
Cũng không có sáu thức:
Nhãn thức đến ý thức;
Mười tám giới đều không.
Không có mười hai duyên:
Vô minh đến già chết;
Không có hết vô minh
Cho đến hết già chết
Lưu chuyển và hoàn diệt
Cả hai chiều đều không.
Không có bốn thánh đế:
Khổ, tập, diệt và đạo.
Không có trí có đắc
Vì không có sở đắc.
Bồ-tát y Bát-nhã
Ba-la-mật-đa này 
Tâm không còn chướng ngại
Do không có chướng ngại
Nên không có sợ hãi
Lìa mộng tưởng đảo điên
Đến Niết-bàn cứu cánh.
Chư Phật trong ba đời
Đều y nơi Bát-nhã
Đắc Vô Thượng Bồ-đề.
Thế nên biết Bát-nhã
Là chân ngôn đại thần
Là chân ngôn đại minh
Là chân ngôn vô thượng
Không chân ngôn nào bằng
Có vi diệu công năng
Diệt trừ tất cả khổ
Chân thực không dối hư
Liền nói ra chú rằng:
Ga tê, ga tê, ba ra ga tê, ba ra sam ga tê, bô đi xóa ha (3 lần).

(Gate gate paragate parasamgate bodhi svaha)   

                      

TÁN LỄ THÍCH TÔN

(Nếu tu tập cùng đại chúng, vị chủ lễ xướng, đại chúng thành tâm lắng nghe và quán tưởng theo. Sau khi vị chủ lễ dứt lời xướng, chờ một nhịp rồi đại chúng cùng hòa câu: Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Khi tu tập riêng ở nhà, người Phật tử xướng và hòa một mình.)

1. Chủ lễ xướng: Nhất tâm đảnh lễ:
      Từ vô lượng kiếp xưa
      Luôn hành Bồ-tát đạo
      Xả thân mình gieo giống từ bi
      Công đức ấy không sao ví được.

Đại chúng hòa: Bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật (1 lễ).

2. Chủ lễ xướng: Nhất tâm đảnh lễ:
     Cõi Ta-bà thị hiện
     Nơi dòng Thích thọ sanh
     Thánh Ma-da mộng ứng điềm lành
     Nơi vương thất chan hòa phước lạc.

Đại chúng hòa: Bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật (1 lễ).

3. Chủ lễ xướng: Nhất tâm đảnh lễ:                   
     Nơi vườn Lâm-tỳ-ni
     Thị hiện tướng đản sanh
     Hoa sen nâng bảy bước du hành
     Chỉ Phật tánh, xưng tôn ba cõi.

Đại chúng hòa: Bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật (1 lễ).

4. Chủ lễ xướng: Nhất tâm đảnh lễ:
      Dạo nơi bốn cửa thành
      Thấy lẽ khổ chúng sanh
      Vì thương đời một dạ tu hành
     Bỏ tất cả xuất gia tầm đạo.

Đại chúng hòa: Bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật (1 lễ).

5. Chủ lễ xướng: Nhất tâm đảnh lễ:
       Sáu năm tu núi Tuyết
       Trải bao cảnh gió sương
       Tìm chân lý soi sáng đêm trường
       Trong tâm Ngài lai láng tình thương.

Đại chúng hòa: Bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật (1 lễ).

6. Chủ lễ xướng: Nhất tâm đảnh lễ:
       Tìm ra đường trung đạo
       Lìa vui khổ hai đường
       Dùng định tuệ hàng phục ma vương
       Sao mai mọc thành ngôi Vô Thượng.

Đại chúng hòa: Bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật (1 lễ).

7. Chủ lễ xướng: Nhất tâm đảnh lễ:

       Suốt bốn mươi lăm năm
       Không nề bao gian khổ
       Đem Chánh Pháp từ bi tế độ
       Trời người đều ngưỡng mộ tu hành.

Đại chúng hòa: Bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật (1 lễ).

8. Chủ Lễ Xướng Nhất tâm đảnh lễ:

       Rừng Sa-la song thọ
       Độ chúng đã mãn duyên
       Thị hiện nhập vô dư Niết-bàn
       Lưu xá-lợi rộng độ nhân thiên.

Đại chúng hòa: Bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật (1 lễ).

    BÀI TỤNG BỐN ƠN

Kính lạy mười phương Phật

Xin chứng tấm lòng thành

Con nguyện tu hạnh hiếu

Đền ơn Phật chúng sanh.

 ***

Công sanh thành dưỡng dục

Hơn núi cả biển khơi

Con có mặt trên đời

Ơn cha mẹ trước hết.

 ***

Mười tháng mẹ cưu mang

Lâm bồn như lâm nạn

Đau khổ chẳng thở than

Tình mẹ hiền lai láng.

  ***

Công cha luôn tần tảo

Tìm kiếm kế sinh nhai

Chịu bao nỗi đắng cay

Nuôi vợ con thơ dại.

***

Ơn cha như núi cả

Nghĩa mẹ tợ trời cao

Con khó thể đáp đền

Chỉ hết lòng hiếu thảo.

***

Nguyện sống đời hiền thiện

Không thẹn với tổ tiên

Cả nhà cùng tu học

Niềm hạnh phúc vô biên.

***

Có thân nhờ cha mẹ

Nên thân nhờ sư trưởng

Dạy lễ nghĩa cho ta

Mới thành người cao thượng.

***

Kiến thức ở thế gian

Nhờ thầy được mở mang

Đạo lý xuất thế gian

Cũng nhờ thầy chỉ đàng.

***

Người dù có thông minh

Không thể hiểu một mình

Nhờ ơn thầy dạy dỗ

Mới hết khổ tử sinh.

***

Nguyện hết lòng kính ngưỡng

Đối với bậc minh sư

Theo chân thầy hoằng pháp

Gian khổ cũng không từ.

***

Muốn tu học đạo vàng

Trước hết thân phải an

Từng bát cơm manh áo

Ân nghĩa đã muôn ngàn.

***

Ơn nhà nông cày cấy

Ơn người thợ dệt may

Ơn những ai xây đắp

Cuộc sống đẹo hôm nay.

 ***

Ơn đất nước linh thiêng

Biển cả đến đất liền

Chung đúc nên nhân kiệt

Dòng giống cuả tổ tiên.

***

Nguyện sống đời trong sạch

Góp sức dựng tương lai

Nương nhau cùng tồn tại

Xin nhớ ơn muôn loài.

***

Nhờ Phật con được biết

Ơn nghĩa của mẹ cha

Công ơn thầy dạy dỗ

Ơn muôn loài bao la.

***

Phật lại dạy cho con

Lẽ sống của cuộc đời

Là thương yêu tỉnh thức

Giữa thăng trầm đầy vơi.

***

Trí Phật như trăng rằm

Soi sáng cảnh tối tăm

Giúp con thấy được pháp

Tan hết mọi mê lầm.

***

Như người mù được mắt

Kẻ bệnh nặng được lành

Phước lớn con gặp Phật

Không hạnh phúc nào bằng.

***

Nguyện tinh tấn tu học

Nối dòng Phật ở đời

Dù gian khổ không lơi

Để đền ơn đức Phật.

***

Núi mòn dạ chẳng mòn

Lòng hiếu kính sắc son

Nguyện đền bốn ơn nặng

Chư Phật chứng lòng con.

HỒI HƯỚNG

Trì kinh quán niệm phước vô biên
Hồi hướng chúng sinh khắp mọi miền

Nguyện ai còn đắm trong biển khổ

Sớm về nước Phật được an nhiên. 

Nguyện tiêu ba chướng hết phiền não
Nguyện được Bát-nhã trí rộng cao
Nguyện thực hành theo Bồ-tát đạo
Đời đời tinh tiến chẳng lãng xao.

Nguyện sinh về cõi Tây phương
Đài sen chín phẩm dựa nương thức thần

Hoa nở thấy Phật pháp thân
Chứng ngôi bất thoái, cõi trần độ sinh.

Nguyện đem công đức tu này
Hướng về tất cả, chung xây phước lành 

Con cùng pháp giới chúng sanh
Đồng nên Phật đạo, đồng thành Như Lai.

 

    TỰ QUY Y

Con tự quy y Phật
Nguyện tất cả chúng sanh
Tin hiểu Đạo Vô Thượng
Đồng phát Bồ-đề tâm (1 lễ).

Con tự quy y Pháp
Nguyện tất cả chúng sanh
Thâm nhập nghĩa kinh tạng
Trí tuệ sâu như biển (1 lễ).

Con tự quy y Tăng
Nguyện tất cả chúng sanh
Hòa hợp cùng đại chúng
Sống vô ngại, an lành (1 lễ).

TỨ HOẰNG THỆ NGUYỆN

Chúng sinh vô biên thệ nguyện độ
Phiền não vô tận thệ nguyện đoạn
Pháp môn vô lượng thệ nguyện học
Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành.

s513037892264040667_p18_i1_w233.jpeg
bottom of page