top of page

Trang Nhà  <  Kinh Sách  <  Kinh Đại Nguyện Dược Sư

KINH MƯỜI HAI ĐẠI NGUYỆN

  CỦA ĐỨC PHẬT DƯỢC SƯ 

 

-Tam Tạng Pháp Sư Cưu-ma-la-thập dịch từ Phạn sang Hán.

-Sakya Minh-Quang dịch từ Hán sang Việt.

TÁN THÁN ĐỨC PHẬT

Pháp Vương vô thượng trong đời
Nhân thiên ba cõi không người sánh ngang   

Là Thầy dạy khắp thế gian
Là Cha lành của vô vàn chúng sanh
Quy y trong một niệm lành
Nghiệp vô lượng kiếp hóa thành sạch không

Tán dương Phật đức mênh mông
Dù trăm ngàn kiếp cũng không tận cùng (1 xá).                                                                                         

QUÁN TƯỞNG ĐẢNH LỄ

Chúng sanh, chư Phật vốn đồng
Cả hai rỗng lặng, một dòng tánh không                                      Chí thành quán tưởng suốt thông
Gần xa vô ngại thật không nghĩ bàn
Mười phương Phật, một đạo tràng
Lại qua ảnh hiện như màn lưới châu

Nay con quy mạng cúi đầu
Lễ trước chư Phật nhiệm mầu chứng minh (1 xá).                                                                                                

phatduocsu-01.jpg

ĐẢNH LỄ TAM BẢO

1. Kính lạy Phật Cha lành giác ngộ

Đã bao đời cứu khổ quần sanh

Như trăng giữa tháng tròn vành

Sáng soi mỗi bước tu hành con đi.  (1 lạy

2. Kính lạy Pháp thuyền từ phổ độ

Đưa người qua biển khổ mênh mông

Giúp con sống trọn tấm lòng

Thương yêu tỉnh thức giữa vòng tham sân. (1 lạy)

3. Kính lạy Tăng bậc Thầy cao cả

Thay Phật-đà giáo hóa quần sanh

Dạy con biết lối tu hành

Trao đèn Chánh Pháp, phước lành thế gian. (1 lạy)

 

TÁN LƯ HƯƠNG

Lư hương vừa bén chiên đàn
Khói thơm ngào ngạt muôn ngàn cõi xa
Tâm thành tưởng Phật thiết tha
Tùy nơi cảm ứng hiện ra mây lành
Vừa sinh một niệm chí thành
Toàn thân Phật hiện phước lành vô biên.

Nam mô Hương vân cái Bồ-tát  (2 lần)
Nam mô Hương vân cái Bồ-tát Ma-ha-tát.

Nam-mô Thập Phương Thường Trụ Tam Bảo. (3 lần)

 

 

PHÁT NGUYỆN THỌ TRÌ

Kính lạy đức Từ Phụ,
Bổn Sư Thích-ca Văn
Cùng bao đời Chư Tổ
Từ bi đã dạy răn. 
Nay con phát nguyện lớn
Thọ trì đọc tụng kinh
Trên đền bốn ơn nặng
Dưới cứu khổ ba đường
Nguyện kẻ thấy người nghe
Đều phát Bồ-đề tâm
Đời đời làm bạn lành
Đồng hành Bồ-tát đạo.
Nam-mô Bổn Sư Thích-ca Mâu-ni Phật. (3 lần)

 

KỆ KHAI KINH

Vô thượng thậm thâm: Pháp nhiệm mầu                             
Trăm ngàn muôn kiếp khó tìm cầu
Con nay thấy nghe, thọ trì Pháp
Nguyện ngộ thật nghĩa Phật ý sâu.     

Nam-mô Dược Sư Hội Thượng Phật Bồ-tát (2 lần)
Nam-mô Dược Sư Hội Thượng Phật Bồ-tát Ma-ha-tát.

PHẬT NÓI KINH MƯỜI HAI ĐẠI NGUYỆN CỦA ĐỨC PHẬT DƯỢC SƯ

     Như thế này tôi nghe, một thuở đức Thế Tôn đi các nơi giáo hóa, đến nơi thành Quảng Nghiêm, trú dưới cây nhạc âm. Lúc đó có tám ngàn vị trưởng lão tỳ-kheo, ba mươi sáu ngàn vị Bồ-tát Ma-ha-tát, cùng đại chúng vô lượng: vua, quan, bà-la-môn, hàng cư sĩ, trời, rồng, dược-xoa, người, loài khác, tất cả đều cung kính vây quanh đức Thế Tôn, lắng nghe Ngài thuyết Pháp. 

     Bấy giờ Pháp vương tử là Văn-thù-sư-lợi nương oai thần đức Phật từ chỗ ngồi đứng dậy, trịch áo bày vai hữu, gối hữu quỳ chấm đất, hướng về đức Thế Tôn, chắp tay cúi mình thưa: “Kính bạch đức Thế Tôn, xin Ngài hãy nói ra danh hiệu của chư Phật và công đức thù thắng đại nguyện của chư Phật, khi các Ngài còn hành Đạo Bồ-tát thuở xưa, khiến những ai được nghe sẽ dứt trừ nghiệp chướng, cũng như làm lợi lạc chúng sinh đời tượng pháp.”

     Bấy giờ đức Thế Tôn khen Bồ-tát Văn-thù: “Lành thay, thực lành thay, này Văn-thù-sư-lợi. Ông vì tâm đại bi nên khuyến thỉnh ta nói danh hiệu và công đức bản nguyện của chư Phật, giúp tháo gỡ nghiệp chướng đang ràng buộc chúng sinh, làm lợi ích an vui cho mọi chúng hữu tình ở nơi đời tượng pháp. Ông nên lắng nghe kỹ và khéo léo tư duy, ta sẽ vì ông nói.”

     Ngài Văn-thù nghe vậy, liền bạch đức Phật rằng: “Thưa vâng, bạch Thế Tôn, xin Ngài hãy tuyên nói, chúng con đang lắng nghe.”

     Đức Phật bảo Văn-thù: “Nếu đi qua phương Đông mười hằng sa cõi nước, sẽ có một thế giới tên là Tịnh Lưu Ly. Cõi đó có đức Phật Dược Sư Lưu Ly Quang. Ngài là Bậc Như Lai, Ứng cúng, Chánh đẳng giác, Minh hạnh đều viên mãn, Thiện thệ, Thế gian giải, Bậc Trượng phu vô thượng, Bậc Trượng phu điều ngự, Bậc Thầy của trời người, Bậc Giác ngộ, Thế Tôn. Này Văn-thù-sư-lợi, đức Phật Dược Sư kia khi hành đạo Bồ-tát phát mười hai đại nguyện, khiến cho chúng hữu tình nguyện chi đều thành tựu. Đức Phật Dược Sư kia phát đại nguyện thế này:

Thứ nhất đại nguyện phát ra
Khi tôi thành Phật, thân là quang minh
Chiếu soi vô lượng hữu tình
Trong vô số cõi đều sinh tâm lành
Giúp cho tất cả chúng sanh
Ba hai tướng tốt tựu thành như tôi.

Thứ hai đại nguyện phát ra
Khi tôi thành Phật, thân là lưu ly
Trong ngoài sạch bất tư nghì
Hào quang tỏa rạng uy nghi tướng lành
Sáng hơn nhật nguyệt, tịnh thanh
Soi cõi tăm tối chúng sanh sáng lòng
Thiện ác nhân quả suốt thông
Tùy theo sở nguyện, hanh thông việc làm.

Thứ ba đại nguyện phát ra
Khi tôi thành Phật gần xa hữu tình
Có ai nghèo khổ linh đinh
Tôi dùng trí tuệ lợi sinh giúp đời
Vô lượng phương tiện tuyệt vời
Khiến họ đầy đủ, có nơi an nhàn.

Thứ tư đại nguyện phát ra
Khi tôi thành Phật gần xa hữu tình
Có ai tà đạo lầm tin
Tôi giúp họ thấy được mình đã sai
Trở về giáo Pháp Như Lai
Theo đường chánh kiến, chẳng lay chuyển lòng.
Còn ai Đại Pháp chưa thông
Chưa nguyện thành Phật, thiếu lòng độ sanh
Thanh văn, Duyên giác muốn thành
Nghe Bồ-tát đạo không sanh tâm lành
Tôi nguyền giúp họ chuyển thành
Tin Đại Thừa Pháp, thực hành Đại tâm.

Thứ năm đại nguyện phát ra
Khi tôi thành Phật gần xa hữu tình
Có ai Pháp Phật kính tin
Tu hành thanh tịnh, dứt tình đắm mê
Tôi thầm giúp họ mọi bề
Đầy đủ giới hạnh, hướng về Phật tâm
Tam tụ tịnh giới thậm thâm
Luật nghi, nhiếp thiện, Đại tâm cứu đời
Họ đều tinh tấn không lơi
Tu tập đầy đủ, không rời Đạo tâm.
Nếu ai thất niệm lỗi lầm
Lỡ phạm giới cấm, sợ hầm lửa sa
Tên tôi nếu được nghe qua
Trở lại thanh tịnh, khỏi sa đọa đày.

Thứ sáu đại nguyện phát ra
Khi tôi thành Phật gần xa hữu tình
Ai phận hèn kém bị khinh
Xấu người, ngu tối, bẩm sinh tật nguyền
Mù lòa, câm điếc, hay điên
Cùi hủi, bệnh tật chẳng yên một ngày.
Nghe tên tôi, bậc Như Lai
Vượt qua các khổ, phước này thậm thâm
Thân đẹp, mặt tựa trăng rằm
Thông minh, tài trí, huệ tâm ai bằng.
Tay chân… đầy đủ các căn
An vui không bệnh, phước hằng hà sa.

Thứ bảy đại nguyện phát ra
Khi tôi thành Phật gần xa hữu tình
Có ai bệnh khổ phát sinh
Không thầy, không thuốc một mình chịu đau
Cũng không có một người nào
Ra tay cứu giúp giữa bao đoạn trường
Không nhà, không kẻ dựa nương
Không tiền trong lúc cùng đường khổ thân
Nghe tên tôi chỉ một lần
Thân tâm an lạc, vật cần có ngay.
Có người giúp đỡ hôm mai,
Không còn phải chịu những ngày long đong.
Tôi cũng giúp họ khởi lòng
Từ bi tu tập thoát vòng tử sinh
Theo đường Bậc Giác hữu tình
Cứu cánh thành Phật độ sinh vô cùng.

Thứ tám đại nguyện phát ra
Khi tôi thành Phật gần xa hữu tình
Có ai thân nữ bị khinh
Chịu nhiều khổ não khiến sinh chán nhàm
Muốn đổi thân nữ thành nam
Nghe tên tôi sẽ chuyển làm trượng phu
Trang nghiêm nam tướng hòa nhu
Ai thấy cũng khởi tâm tu kính thành.
Lại thêm biết nẻo tu hành
Cuối cùng thành Phật độ sanh vô cùng.

Thứ chín đại nguyện phát ra
Khi tôi thành Phật gần xa hữu tình
Ai vì ma nghiệp phát sinh
Vướng lưới ngoại đạo linh đinh biển sầu
Hay lạc ác kiến rừng sâu
Bao lâu vẫn mãi dãi dầu nghiệp ma
Tôi giúp họ được thoát ra
Khỏi rừng tà kiến, lưới ma dứt trừ
Chánh kiến kiến lập an cư
Rồi học Bồ-tát, hạnh từ độ sanh
Bồ-đề Vô thượng sớm thành
Như lời đại nguyện độ sanh vô cùng.

Thứ mười đại nguyện phát ra
Khi tôi thành Phật gần xa hữu tình
Phạm vương pháp, vướng tội tình
Bị giam, bị trói, ngục hình khảo tra
Tù đày khổ khó nói ra
Mạng sắp đem xử, chỉ là thời gian
Cho đến vô lượng tai nàn
Bị người khi nhục, làm tan nát lòng
Thân tâm khổ nhục long đong
Nếu không phước lớn đâu hòng thoát ra
Tên tôi nếu được nghe qua
Duyên này giúp họ vượt ra biển sầu
Tôi dùng phước đức nhiệm mầu
Thần thông giúp họ qua cầu khổ đau.

Mười một, đại nguyện phát ra
Khi tôi thành Phật gần xa hữu tình
Những ai đói khổ linh đinh
Vì miếng cơm phải sát sinh, hại người
Tạo bao ác nghiệp không ngơi
Dối gian để kiếm đồng lời nuôi thân
Tên tôi nghe được ân cần
Thọ trì chuyên niệm dần dần nghiệp tiêu
Tôi trước giúp họ có nhiều
Thức ăn ngon với những điều họ mong
Sau tôi giúp họ tỏ thông
Vị ngon Pháp hỷ đời không sánh bằng
Khiến họ vun đắp thiện căn
Được vui tuyệt đối, phước hằng hà sa.

Mười hai, đại nguyện phát ra
Khi tôi thành Phật gần xa hữu tình
Những ai đói rách linh đinh
Thiếu quần thiếu áo ăn xin đầu đường
Thân trần trải gió dầm sương
Muỗi mòng cắn đốt trăm đường đắng cay
Nếu nghe danh hiệu tôi đây
Thọ trì chuyên niệm nghiệp này sẽ tiêu
Niệm Phật được phước rất nhiều
Áo đẹp, trang sức bao nhiêu cũng đầy
Hoa hương xông ướp, nhạc hay
Muốn đều có đủ, mỗi ngày an vui.

    Này Văn-thù-sư-lợi, đây chính là mười hai đại nguyện rất vi diệu của đức Phật Dược Sư khi hành Bồ-tát đạo.

    Lại nữa, này Văn-thù, công đức của đại nguyện và công đức trang nghiêm của cõi Phật Dược Sư thực không thể nghĩ bàn. Nếu ta có nói ra một kiếp hay hơn nữa cũng không sao kể hết.  Cõi nước Phật Dược Sư tất cả đều thanh tịnh, không có ai thân nữ, cũng không có đường ác, đến tiếng khổ cũng không. Đất làm bằng lưu ly, đường giăng dây vàng ròng lấy đó làm ranh giới, tất cả các kiến trúc như thành quách, cung điện, lầu gác và mái hiên… đều làm bằng thất bảo. Cõi nước Phật Dược Sư cũng trang nghiêm giống như cõi Cực Lạc phương Tây, không có chút sai khác. Trong nước Phật Dược Sư có hai vị Bồ-tát, tên Nhật Quang Biến Chiếu và Nguyệt Quang Biến Chiếu. Hai vị này chính là bậc thượng thủ ở trong vô lượng vị Bồ-tát, giữ kho báu Chánh Pháp của đức Phật Dược Sư. Cho nên, này Văn-thù, nếu thiện nam, thiện nữ có lòng tin sâu chắc nên phát nguyện vãng sinh về cõi Phật Dược Sư.

          Nam-mô Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai (3 lần).

ĐẢNH LỄ CÔNG ĐỨC ĐẠI NGUYỆN PHẬT DƯỢC SƯ

1. Xướng: Nhất tâm đảnh lễ:
     Thứ nhất đại nguyện phát ra
      Khi tôi thành Phật, thân là quang minh
      Chiếu soi vô lượng hữu tình
      Trong vô số cõi đều sinh tâm lành
      Giúp cho tất cả chúng sanh
      Ba hai tướng tốt tựu thành như tôi.

 Hòa: Nam-mô Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai (1 lễ)

2. Xướng: Nhất tâm đảnh lễ:
      Thứ hai đại nguyện phát ra
      Khi tôi thành Phật, thân là lưu ly
      Trong ngoài sạch bất tư nghì
      Hào quang tỏa rạng uy nghi tướng lành
      Sáng hơn nhật nguyệt, tịnh thanh
      Soi cõi tăm tối chúng sanh sáng lòng
      Thiện ác nhân quả suốt thông
      Tùy theo sở nguyện, hanh thông việc làm.

 Hòa: Nam-mô Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai (1 lễ).

3. Xướng: Nhất tâm đảnh lễ:
      Thứ ba đại nguyện phát ra
      Khi tôi thành Phật gần xa hữu tình
      Có ai nghèo khổ linh đinh
      Tôi dùng trí tuệ lợi sinh giúp đời
      Vô lượng phương tiện tuyệt vời
      Khiến họ đầy đủ, có nơi an nhàn.

            Hòa: Nam-mô Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai (1 lễ).

4. Xướng: Nhất tâm đảnh lễ:

Thứ tư đại nguyện phát ra
Khi tôi thành Phật gần xa hữu tình
Có ai tà đạo lầm tin
Tôi giúp họ thấy được mình đã sai
Trở về giáo Pháp Như Lai
Theo đường chánh kiến, chẳng lay chuyển lòng.
Còn ai Đại Pháp chưa thông
Chưa nguyện thành Phật, thiếu lòng độ sanh
Thanh văn, Duyên giác muốn thành
Nghe Bồ-tát đạo không sanh tâm lành
Tôi nguyền giúp họ chuyển thành
Tin Đại Thừa Pháp, thực hành Đại tâm                             

  Hòa: Nam-mô Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai (1 lễ)

5. Xướng: Nhất tâm đảnh lễ:

Thứ năm đại nguyện phát ra
Khi tôi thành Phật gần xa hữu tình
Có ai Pháp Phật kính tin
Tu hành thanh tịnh, dứt tình đắm mê
Tôi thầm giúp họ mọi bề
Đầy đủ giới hạnh, hướng về Phật tâm
Tam tụ tịnh giới thậm thâm
Luật nghi, nhiếp thiện, Đại tâm cứu đời
Họ đều tinh tấn không lơi
Tu tập đầy đủ, không rời Đạo tâm.
Nếu ai thất niệm lỗi lầm
Lỡ phạm giới cấm, sợ hầm lửa sa
Tên tôi nếu được nghe qua
Trở lại thanh tịnh, khỏi sa đọa đày.

 Hòa: Nam-mô Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai (1 lễ).

6. Xướng: Nhất tâm đảnh lễ:

Thứ sáu đại nguyện phát ra
Khi tôi thành Phật gần xa hữu tình
Ai phận hèn kém bị khinh
Xấu người, ngu tối, bẩm sinh tật nguyền
Mù lòa, câm điếc, hay điên
Cùi hủi, bệnh tật chẳng yên một ngày.
Nghe tên tôi, bậc Như Lai
Vượt qua các khổ, phước này thậm thâm
Thân đẹp, mặt tựa trăng rằm
Thông minh, tài trí, huệ tâm ai bằng.
Tay chân… đầy đủ các căn
An vui không bệnh, phước hằng hà sa.

 Hòa: Nam-mô Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai (1 lễ).

7. Xướng: Nhất tâm đảnh lễ:

Thứ bảy đại nguyện phát ra
Khi tôi thành Phật gần xa hữu tình
Có ai bệnh khổ phát sinh
Không thầy, không thuốc một mình chịu đau
Cũng không có một người nào
Ra tay cứu giúp giữa bao đoạn trường
Không nhà, không kẻ dựa nương
Không tiền trong lúc cùng đường khổ thân
Nghe tên tôi chỉ một lần
Thân tâm an lạc, vật cần có ngay.
Có người giúp đỡ hôm mai,
Không còn phải chịu những ngày long đong.
Tôi cũng giúp họ khởi lòng
Từ bi tu tập thoát vòng tử sinh
Theo đường Bậc Giác hữu tình
Cứu cánh thành Phật độ sinh vô cùng.

 Hòa: Nam-mô Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai (1 lễ)

8. Xướng: Nhất tâm đảnh lễ

Thứ tám nguyện phát ra
Khi tôi thành Phật gần xa hữu tình
Có ai thân nữ bị khinh
Chịu nhiều khổ não khiến sinh chán nhàm
Muốn đổi thân nữ thành nam
Nghe tên tôi sẽ chuyển làm trượng phu
Trang nghiêm nam tướng hòa nhu
Ai thấy cũng khởi tâm tu kính thành.
Lại thêm biết nẻo tu hành
Cuối cùng thành Phật độ sanh vô cùng.

Hòa: Nam-mô Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai (1 lễ).

9. Xướng: Nhất tâm đảnh lễ:

Thứ chín đại nguyện phát ra
Khi tôi thành Phật gần xa hữu tình
Ai vì ma nghiệp phát sinh
Vướng lưới ngoại đạo linh đinh biển sầu
Hay lạc ác kiến rừng sâu
Bao lâu vẫn mãi dãi dầu nghiệp ma
Tôi giúp họ được thoát ra
Khỏi rừng tà kiến, lưới ma dứt trừ
Chánh kiến kiến lập an cư
Rồi học Bồ-tát, hạnh từ độ sanh
Bồ-đề Vô thượng sớm thành
Như lời đại nguyện độ sanh vô cùng.

 Hòa: Nam-mô Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai (1 lễ).

10. Xướng: Nhất tâm đảnh lễ:

Thứ mười đại nguyện phát ra
Khi tôi thành Phật gần xa hữu tình
Phạm vương pháp, vướng tội tình
Bị giam, bị trói, ngục hình khảo tra
Tù đày khổ khó nói ra
Mạng sắp đem xử, chỉ là thời gian
Cho đến vô lượng tai nàn
Bị người khi nhục, làm tan nát lòng
Thân tâm khổ nhục long đong
Nếu không phước lớn đâu hòng thoát ra
Tên tôi nếu được nghe qua
Duyên này giúp họ vượt ra biển sầu
Tôi dùng phước đức nhiệm mầu
Thần thông giúp họ qua cầu khổ đau.

Hòa: Nam-mô Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai (1 lễ)

11. Xướng: Nhất tâm đảnh lễ:

Mười một, đại nguyện phát ra
Khi tôi thành Phật gần xa hữu tình
Những ai đói khổ linh đinh
Vì miếng cơm phải sát sinh, hại người
Tạo bao ác nghiệp không ngơi
Dối gian để kiếm đồng lời nuôi thân
Tên tôi nghe được ân cần
Thọ trì chuyên niệm dần dần nghiệp tiêu
Tôi trước giúp họ có nhiều
Thức ăn ngon với những điều họ mong
Sau tôi giúp họ tỏ thông
Vị ngon Pháp hỷ đời không sánh bằng
Khiến họ vun đắp thiện căn
Được vui tuyệt đối, phước hằng hà sa.

Hòa: Nam-mô Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai (1 lễ).

12. Xướng: Nhất tâm đảnh lễ:

Mười hai, đại nguyện phát ra
Khi tôi thành Phật gần xa hữu tình
Những ai đói rách linh đinh
Thiếu quần thiếu áo ăn xin đầu đường
Thân trần trải gió dầm sương
Muỗi mòng cắn đốt trăm đường đắng cay
Nếu nghe danh hiệu tôi đây
Thọ trì chuyên niệm nghiệp này sẽ tiêu
Niệm Phật được phước rất nhiều
Áo đẹp, trang sức bao nhiêu cũng đầy
Hoa hương xông ướp, nhạc hay
Muốn đều có đủ, mỗi ngày an vui.

Hòa: Nam-mô Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai (1 lễ).

DƯỢC SƯ SÁM NGUYỆN

Con quỳ đảnh lễ Phật Dược Sư
Ngưỡng nguyện quy y đấng Đại Từ
Phóng quang gia hộ cho đệ tử
Sáng tỏ đường về cõi vô dư.

Bao kiếp qua rồi bởi si mê
Gây nên nghiệp chướng rất nặng nề
Chiêu cảm thân tâm nhiều bệnh khổ
Nguyện xin sám hối hết mọi bề.

Bỏ ác làm lành, dứt sát sanh
Từ bi hỷ xả gắng tu hành
Chuyển hóa nghiệp nhân nhiều đời trước
Nạn tai tiêu sạch hưởng quả lành.

Nam mô Dược Sư Lưu Ly Quang
Nguyện lớn độ người khắp thế gian
Gia hộ cho con lìa bệnh khổ
Tùy cơ cảm ứng chẳng nghĩ bàn.

Nam mô Dược Sư Lưu Ly Quang
Thân dù bệnh khổ chẳng được an
Tâm giữ vững vàng luôn chánh niệm
Tây Phương chờ sẵn đóa sen vàng.

Nam mô Dược Sư Lưu Ly Quang
Nguyện học hạnh Ngài cứu thế gian
Diệu pháp cho đời vơi đau khổ
Trăm ngàn gian khó chẳng từ nan.

Nam-mô Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai (3 lần).

Niệm Phật Dược Sư

Nam-mô Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai
     (Kinh hành niệm Phật)

     KINH MA-HA BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT TÂM YẾU
Bồ-tát Quán Tự Tại
Khi thực hành Bát-nhã
Ba-la-mật thâm sâu
Quán chiếu thấy năm uẩn
Đương thể đều là không
Vượt qua vòng khổ ách.
Xá-lợi-phất lắng nghe
Sắc chẳng khác tánh không
Tánh không chẳng khác sắc
Sắc chính là tánh không
Tánh không chính là sắc
Thọ, tưởng, hành và thức
Bản chất cũng như vậy.
Lại nữa, Xá-lợi-phất
Các pháp thật tướng không
Không sinh cũng không diệt
Không sạch cũng không nhơ
Không thêm cũng không bớt;
Không có năm thủ uẩn:
Sắc, thọ, tưởng, hành, thức;
Không có sáu căn: mắt
Tai, mũi, lưỡi, thân, ý;
Không có sáu trần: sắc
Thanh, hương, vị, xúc, pháp;
Cũng không có sáu thức:
Nhãn thức đến ý thức;
Mười tám giới đều không.
Không có mười hai duyên:
Vô minh đến già chết;
Không có hết vô minh
Cho đến hết già chết
Lưu chuyển và hoàn diệt
Cả hai chiều đều không.
Không có bốn thánh đế:
Khổ, tập, diệt và đạo.
Không có trí có đắc
Vì không có sở đắc.
Bồ-tát y Bát-nhã
Ba-la-mật-đa này     
Tâm không còn chướng ngại
Do không có chướng ngại
Nên không có sợ hãi
Lìa mộng tưởng đảo điên
Đến Niết-bàn cứu cánh.
Chư Phật trong ba đời
Đều y nơi Bát-nhã
Đắc Vô Thượng Bồ-đề.
Thế nên biết Bát-nhã
Là chân ngôn đại thần
Là chân ngôn đại minh
Là chân ngôn vô thượng
Không chân ngôn nào bằng
Có vi diệu công năng
Diệt trừ tất cả khổ
Chân thực không dối hư
Liền nói ra chú rằng:
Ga tê, ga tê, ba ra ga tê, ba ra sam ga tê, bô đi xóa ha (3 lần).
(Gate gate paragate parasamgate bodhi svaha)

                                 

                  HỒI HƯỚNG

Trì kinh quán niệm phước vô biên
Hồi hướng chúng sinh khắp mọi miền

Nguyện ai còn đắm trong biển khổ

Về nơi nước Phật được an nhiên. 

Nguyện tiêu ba chướng hết phiền não
Nguyện được Bát-nhã trí rộng cao
Nguyện thực hành theo Bồ-tát đạo
Đời đời tinh tiến chẳng lãng xao.

Nguyện sinh về cõi Tây phương
Đài sen chín phẩm dựa nương thức thần

Hoa nở thấy Phật pháp thân
Chứng ngôi bất thoái, cõi trần độ sinh.

Nguyện đem công đức tu này
Hướng về tất cả, chung xây phước lành

Con cùng pháp giới chúng sanh
Đồng nên Phật đạo, đồng thành Như Lai.

TỰ QUY Y

Con tự quy y Phật
Nguyện tất cả chúng sanh
Tin hiểu Đạo Vô Thượng
Đồng phát Bồ-đề tâm (1 lễ).

Con tự quy y Pháp
Nguyện tất cả chúng sanh
Thâm nhập nghĩa kinh tạng
Trí tuệ sâu như biển (1 lễ).

Con tự quy y Tăng
Nguyện tất cả chúng sanh
Hòa hợp cùng đại chúng
Sống vô ngại, an lành (1 lễ).

TỨ HOẰNG THỆ NGUYỆN

Chúng sinh vô biên thệ nguyện độ
Phiền não vô tận thệ nguyện đoạn
Pháp môn vô lượng thệ nguyện học
Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành.

800px_COLOURBOX8086826.jpg
bottom of page