top of page

Trang Nhà  < Kinh Sách  < Kinh Vô Thường

KINH VÔ THƯỜNG

TÁN THÁN ĐỨC PHẬT

Pháp Vương vô thượng trong đời
Nhân thiên ba cõi không người sánh ngang             

Là Thầy dạy khắp thế gian
Là Cha lành của vô vàn chúng sanh
Quy y trong một niệm lành
Nghiệp vô lượng kiếp hóa thành sạch không
Tán dương Phật đức mênh mông
Dù trăm ngàn kiếp cũng không tận cùng (1 xá). 

                                     

QUÁN TƯỞNG ĐẢNH LỄ

Chúng sanh, chư Phật vốn đồng
Cả hai rỗng lặng, một dòng tánh không

Chí thành quán tưởng suốt thông
Đạo giao cảm ứng thực không nghĩ bàn
Mười phương Phật, một đạo tràng
Lại qua ảnh hiện như màn lưới châu

Nay con quy mạng cúi đầu
Lễ trước chư Phật nhiệm mầu chứng minh (1 xá).    

ĐẢNH LỄ TAM BẢO

1. Kính lạy Phật Cha lành giác ngộ

Đã bao đời cứu khổ quần sanh

Như trăng giữa tháng tròn vành

Sáng soi mỗi bước tu hành con đi.  (1 lạy

2. Kính lạy Pháp thuyền từ phổ độ

Đưa người qua biển khổ mênh mông

Giúp con sống trọn tấm lòng

Thương yêu tỉnh thức giữa vòng tham sân. (1 lạy)

3. Kính lạy Tăng bậc Thầy cao cả

Thay Phật-đà giáo hóa quần sanh

Dạy con biết lối tu hành

Trao đèn Chánh Pháp, phước lành thế gian. (1 lạy)

 

TÁN LƯ HƯƠNG

Lư hương vừa bén chiên đàn
Khói thơm ngào ngạt muôn ngàn cõi xa
Tâm thành tưởng Phật thiết tha
Tùy nơi cảm ứng hiện ra mây lành
Vừa sinh một niệm chí thành
Toàn thân Phật hiện phước lành vô biên.

Nam mô Hương vân cái Bồ-tát  (2 lần)
Nam mô Hương vân cái Bồ-tát Ma-ha-tát.
Nam-mô Bổn Sư Thích-ca Mâu-ni Phật  (3 lần).

PHÁT NGUYỆN THỌ TRÌ

Kính lạy Tam Giới Tôn
Quy mạng mười phương Phật
Nay con phát nguyện lớn
Thọ trì Kinh Vô Thường
Trên đền bốn ơn nặng
Dưới cứu khổ ba đường
Nguyện kẻ thấy người nghe
Đều phát Bồ-đề tâm
Hết một báo thân này
Đồng sinh về Tịnh Độ.
Nam-mô Thập Phương Thường Trụ Tam Bảo (3 lần)

 

KỆ KHAI KINH

Vô thượng thậm thâm: Pháp nhiệm mầu                            
Trăm ngàn muôn kiếp khó tìm cầu
Con nay thấy nghe được thọ trì.
Nguyện hiểu chân nghĩa, Phật ý sâu.    

Nam-mô Bổn Sư Thích-ca Mâu-ni Phật (3 lần)

PHẬT NÓI KINH VÔ THƯỜNG

        Kệ mở đầu:

               Có sinh là có tử
               Tuổi trẻ trở nên già
               Mạnh khỏe sẽ yếu đau
               Không ai có thể tránh.​

               Cho dù núi Diệu Cao
               Kiếp tận hóa hư vô
               Biển cả sâu vô đáy
               Có ngày cũng cạn khô.

               Trái đất và nhật nguyệt
               Đến lúc cũng hoại tan
               Chưa từng có một việc
               Tránh vô thường bình an!

               Trên từ trời phi tưởng

               Dưới đến chuyển luân vương
               Bảy báu tùy thân hưởng
               Ngàn con hộ phụ vương.

               Nhưng khi thọ mạng hết
               Chốc lát bỗng không còn
               Trôi lăn biển sinh tử
               Tùy duyên thọ khổ đau.

               Như trục quay nước giếng
               Ba cõi mãi tử sinh
               Như con tằm làm kén
               Nhả tơ tự trói mình.

               Đức Thế Tôn vô thượng
               Duyên Giác và Thanh Văn
               Còn bỏ thân vô thường
               Huống gì là phàm phu?

               Cha mẹ và vợ con
               Anh em cùng quyến thuộc
               Nhìn nhau trước sinh tử
               Ai mà lòng không đau?

               Cho nên, khuyên mọi người
               Lắng nghe pháp chân thực
               Cùng bỏ chỗ vô thường
               Bước vào cửa bất tử!

               Phật Pháp như cam lộ
               Trừ nhiệt được thanh lương
               Nhất tâm khéo nghe Pháp
               Dứt phiền não, sầu thương!

    Chánh Kinh

    Tôi nghe như vầy, một thuở đức Bạc-già-phạm trú tại vườn Cấp Cô Độc rừng Thệ-đa, thành Thất-la-phạt. Lúc đó, đức Phật bảo các Tỳ-kheo: Có ba pháp trong thế gian không khả ái, không xán lạn, không đáng nhớ, không xứng ý. Những gì là ba? Đó gọi là già, bệnh, chết. Này các thầy Tỳ-kheo, già, bệnh, chết này nơi thế gian thực không khả ái, thực không xán lạn, thực không đáng nhớ, thực không xứng ý. Nếu thế gian không có già, bệnh, chết thì Như Lai, Ứng Cúng, Chánh Đẳng Giác sẽ không ra đời vì chúng sinh nói Pháp mà mình chứng ngộ cũng như việc điều phục [già, bệnh, chết]. Cho nên, nên biết già, bệnh, chết là điều không khả ái, không xán lạn, không đáng nhớ, không xứng ý. Do ba điều này, Như Lai, Ứng Cúng, Chánh Đẳng Giác xuất hiện trong đời vì chúng sinh nói Pháp mà mình chứng ngộ và việc điều phục [già, bệnh, chết].

    Lúc bấy giờ đức Thế Tôn nói lại ý trên bằng bài tụng:

                Cảnh dù tươi đẹp rốt cuộc tàn
                Thân này cũng vậy, phải hoại tan
                Chỉ có Thắng pháp không sinh diệt
                Người trí như thật quán thế gian.

                Thân này bệnh chết ai cũng chê
                Hình hài khi ấy thực đáng ghê
                Tuổi trẻ hình dung tạm thời trụ

                Không lâu cát bụi phải trở về!

                Giả sử người sống đến trăm năm
                Vô thường rốt cuộc cũng viếng thăm
                Khổ già, bệnh, chết luôn đeo đuổi

                Não hại chúng sinh thân và tâm.

    Bấy giờ đức Thế Tôn nói kinh này xong, các chúng Tỳ-kheo, trời, rồng, dược xoa, kiền-thát-bà, a-tu-la v.v… đều đại hoan hỷ, tin nhận vâng làm.

 

   Kinh Ma-ha Bát-nhã Ba-la-mật Tâm Yếu
Bồ-tát Quán Tự Tại
Khi thực hành Bát-nhã
Ba-la-mật thâm sâu
Quán chiếu thấy năm uẩn
Đương thể đều là không
Vượt qua vòng khổ ách.
Xá-lợi-phất lắng nghe
Sắc chẳng khác tánh không
Tánh không chẳng khác sắc
Sắc chính là tánh không
Tánh không chính là sắc
Thọ, tưởng, hành và thức
Bản chất cũng như vậy.
Lại nữa, Xá-lợi-phất
Các pháp nơi tánh không
Không sinh cũng không diệt
Không sạch cũng không nhơ
Không thêm cũng không bớt;
Không có năm thủ uẩn:
Sắc, thọ, tưởng, hành, thức;
Không có sáu căn: mắt
Tai, mũi, lưỡi, thân, ý;
Không có sáu trần: sắc
Thanh, hương, vị, xúc, pháp;
Không có cả sáu thức:
Nhãn thức đến ý thức;
Mười tám giới đều không.
Không có mười hai duyên:
Vô minh đến già chết;
Không có hết vô minh
Cho đến hết già chết
Lưu chuyển và hoàn diệt
Cả hai chiều đều không.
Không có bốn thánh đế:
Khổ, tập, diệt và đạo.
Không có trí có đắc
Vì không có sở đắc.
Bồ-tát y Bát-nhã
Ba-la-mật-đa này     
Tâm không còn chướng ngại
Do không có chướng ngại
Nên không có sợ hãi
Lìa mộng tưởng đảo điên
Đến Niết-bàn cứu cánh.
Chư Phật trong ba đời
Đều y nơi Bát-nhã
Đắc Vô Thượng Bồ-đề.
Thế nên biết Bát-nhã
Là chân ngôn đại thần
Là chân ngôn đại minh
Là chân ngôn vô thượng
Không chân ngôn nào bằng
Có vi diệu công năng
Diệt trừ tất cả khổ
Chân thực không dối hư
Liền nói ra chú rằng:
Ga tê, ga tê, ba ra ga tê, ba ra sam ga tê, bô đi xóa ha (3 lần).
     (Gate gate paragate parasamgate bodhi svaha)

ĐẢNH LỄ TRI ÂN ĐỨC PHẬT BỔN SƯ

1. Chủ lễ xướng: Nhất tâm đảnh lễ:

Từ vô lượng kiếp xưa
Luôn hành Bồ-tát đạo
Xả thân mình gieo giống từ bi
Công đức ấy không sao ví được.

   Đại chúng hòa: Bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật (1 lễ).

2. Chủ lễ xướng: Nhất tâm đảnh lễ:
           Cõi Ta-bà thị hiện
           Nơi dòng Thích thọ sanh
           Thánh Ma-da mộng ứng điềm lành
           Nơi vương thất chan hòa phước lạc.

     Đại chúng hòa: Bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật (1 lễ).

3. Chủ lễ xướng: Nhất tâm đảnh lễ:     
           Nơi vườn Lâm-tỳ-ni
           Thị hiện tướng đản sanh
           Hoa sen nâng bảy bước du hành
           Chỉ Phật tánh, xưng tôn ba cõi.
     Đại chúng hòa: Bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật (1 lễ).

4. Chủ lễ xướng: Nhất tâm đảnh lễ:
           Dạo nơi bốn cửa thành
           Thấy lẽ khổ chúng sanh
           Vì thương đời một dạ tu hành
           Bỏ tất cả xuất gia tầm đạo.
     Đại chúng hòa: Bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật (1 lễ).

5. Chủ lễ xướng: Nhất tâm đảnh lễ:
           Sáu năm tu núi Tuyết
           Trải bao cảnh gió sương
           Tìm chân lý soi sáng đêm trường
           Trong tâm Ngài lai láng tình thương.

     Đại chúng hòa: Bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật (1 lễ).

6. Chủ lễ xướng: Nhất tâm đảnh lễ:
           Tìm ra đường trung đạo
           Lìa vui khổ hai đường
           Dùng định tuệ hàng phục ma vương
           Sao mai mọc thành ngôi Vô Thượng.

     Đại chúng hòa: Bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật (1 lễ).

7. Chủ lễ xướng: Nhất tâm đảnh lễ:

           Suốt bốn mươi lăm năm
           Không nề bao gian khổ
           Đem Chánh Pháp từ bi tế độ
           Trời người đều ngưỡng mộ tu hành.

     Đại chúng hòa: Bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật (1 lễ).

8. Chủ Lễ Xướng: Nhất tâm đảnh lễ:

           Rừng Sa-la song thọ
           Độ chúng đã mãn duyên
           Thị hiện nhập vô dư Niết-bàn
           Lưu xá-lợi rộng độ nhân thiên.

     Đại chúng hòa: Bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật (1 lễ).

   (Tọa thiền chỉ quán về tính vô thường, khổ, không, vô ngã của thân, tâm khoảng 15-30 phút)

NIỆM PHẬT

 (Đứng hay quỳ xuống tụng nếu đi kinh hành niệm Phật, còn ngồi xuống tụng khi ngồi niệm Phật)

Phật A-di-đà thân kim sắc

Tướng tốt quang minh tự trang nghiêm

Năm Tu-di uyển chuyển: bạch hào

Bốn biển lớn trong ngần: mắt biếc

Trong hào quang hóa vô số Phật

Vô số Bồ-tát hiện ở trong

Bốn mươi tám nguyện độ chúng sanh

Chín phẩm sen vàng lên giải thoát

Quy mạng lễ A-di-đà Phật

Ở phương Tây thế giới an lành

Con nay xin phát nguyện vãng sanh

Cúi xin Đức Từ Bi tiếp độ.

Nam-mô Tây phương Cực Lạc thế giới, Ðại Từ, Ðại Bi A-di-đà Phật.

Nam-mô A-di-đà Phật

  (Niệm Phật nhiều ít tùy thời; có thể đảnh lễ niệm Phật, thiền hành niệm Phật, hay tọa thiền niệm  Phật đều được)

Nam-mô Đại bi Quán Thế Âm Bồ-tát (3 lần).

Nam-mô Đại Lực Đại Thế Chí Bồ-tát (3 lần).

Nam-mô Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ-tát (3 lần).

Nam-mô Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ-tát (3 lần).

VĂN KHUYẾN TU[1]

Vóc bào ảnh lắm người yêu tiếc,

Yêu tiếc thân cho thiệt vì thân,

Cuộc vui những ước vô ngần

Nào hay vui vẫn là nhân chuốc sầu!

Kiếp phù thế bóng c6u cửa sổ,

Chất huyễn hư giọt lộ lòng hoa,

Đôi mươi trẻ, chín mươi già,

Số phần yểu thọ khó qua vô thường.

Dép dưới giường, lên giường vội biệt,

Sống ngày nay, dễ biết ngày mai?

Mạng người hô hấp kinh thay!

Nghĩ cơn vĩnh biệt tuyền đài mà đau.

Xót duyên kiếp vì sao ngắn ngủi?

Chấp thân chi để tủi cho thân,

Da bao những thịt xương gân,

Xác nầy dường thể đống phân sạch gì?

Tóc, răng, móng khác chi đất bợn,

Mũi, dãi, đàm nên tởm xiết bao!

Bên ngoài rệp đút muỗi đeo,

Bên trong sán, lãi lẫn vào nhớp chưa?

Nỗi nóng bức ngày trứa tiết hạ,

Cơn lạnh lùng, đêm giá trời đông,

Xét thân nhơ khổ vô cùng,

Dứt lòng tham luyến, khởi lòng thoát ly.

Trách người thế mê chi lắm nhã,

Sánh phong lưu phô vẽ y quan,

Kẻ khờ cũng học đài trang,

Để lòng điên đảo theo đàng sắc thanh.

Đầu xương sọ cài trăm thắt lụa,

Đãy da hôi ướp xạ xông hương,

Khéo đòi nhung gấm phô trương,

Chỉ tuồng che lớp vô thường hôi tanh.

Những mảng tưởng ngày xanh muôn tuổi,

Lắm cơ mưu đeo duổi yên hoa,

Ngờ đâu tai điếc, mắt lòa,

Diêm Vương sắp rước đến tòa U Minh.

Làn tóc bạc đưa tin quỷ sứ,

Gốc răng long điềm chỉ quy âm,

Càng tài, càng sắc, càng dâm,

Càng thêm đọa lạc càng lầm mà thôi.

Cuộc hành lạc một thời thương tiếc,

Nẻo luân hồi muôn kiếp đắng cay,

Đến khi sắp xuống diêm đài,

Thịt xương đau nhức, chân tay rụng rời.

Vợ lưu luyến đầy vơi giọt lệ,

Con thảm thương kể lể khóc than,

Dù cho quyến thuộc trăm ngàn,

Có ai thay thế cho chàng được chăng?

Kẻ sống ở nặng quằn gánh tủi,

Người chết đi dong ruổi phách hồn,

Đường âm mờ tựa đêm hôm,

Trông ra quạnh quẽ bồn chồn thảm thê.

Nại hà đến lạnh tê gió lốc,

Quỷ môn sang ghê gốc tiếng thương,

Bảy ngày lìa quá cõi dương,

Âm ty đã trải trăm đường hỏi tra.

Tòa quan xử thét la chẳng vị,

Ngục tốt hờm tay chủy, tay xoa,

Đài gương nghiệp cảnh sáng lòa,

Soi tường thiện ác chối qua được nào.

Người nhân đức cho vào của phước,

Kẻ hung hoang giải trước hình ty,

Đọa đày khổ sở xiết chi,

Mới hay nhân quả mấy khi sai lầm.

Rừng đao kiếm bao năm hết tội,

Kiếp sừng lông nhiều nỗi đa mang,

Trả đền cho dứt nghiệp oan,

Mới mong thoát khỏi con đường long đong.

Dù ai có to lòng, lớn mật,

Mặc chàng hay báng Phật khing Tăng, 

Chẳng qua đối trước Diêm quân,

Cúi đầu co gối chịu phần xử tra.

Hồn phách đã xa chơi âm giới,

Thi hãi còn ở cõi dương gian,

Có tiền mua lớp áo quan,

Không tiền vùi chốn núi hoang lạnh lùng.

Chất da thịt sẽ cùng tan rã.

Tấm hình hài lần hóa tanh hôi,

Chỉ trong chầy sớm mà thôi,

Chầy năm bảy tháng sớm thời ít hôm.

Nét kiều diễm chập chờn xuân mộng,

Kiếp tài hoa hình bóng bạch vân,

Khi xưa tài sắc mười phân,

Mà nay một nắm cô phần lạnh tanh.

Thời oanh liệt hùng anh đâu tá,

Cuộc ái ân hư giả còn chi,

Phất phơ cành liễu xanh rì,

Giấy tiền treo đó dường ghi mối sầu.

Bóng chiều rũ xuống mầu cỏ biếc,

Bia mồ trơ một chiếc vắng không,

Nghĩ thôi rơi lệ chạnh lòng,

Đời người đến thế là xong một đời!

Ví chẳng biết tìm nơi giải thoát,

Nương về ngôi Chánh giác quy y,

Luân hồi hẳn dứt có khi,

Bên trời Bát Nhã còn chi lo phiền.

Lối ma quỷ đừng riêng mưu sống,

Đất từ bi gieo giống hoa Đàm,

Giữ lòng thiện, dứt lòng tham,

Gái, trai, Tăng, tục đều kham tu hành.

Rõ cảnh mộng chớ quanh đường mộng,

Biết miền chơn, kíp chống tu chơn,

Dần dà tính thiết so hơn,

Tuổi xuân qua mất để hờn về sau.

Sáu chữ Phật cùng nhau gắng niệm,

Chín phẩm đài sen chiếm ngôi vinh,

Chớ nên mình phụ lấy mình,

Trách sao Diêm lão vô tình chẳn dung,

Bỏ điều ác xin làm theo thiện,

Chừa lỗi xưa tu tiến đường sau,

Lại vì quyến thuộc bảo nhau,

Cùng khuyên già trẻ sớm mau tu trì.

Khiến mỗi kẻ đồng quy bến giác,

Cho mọi người đều thoát sông mê,

Dù trong lao khổ dám nề,

Đài sen đốt mảnh hương thề nguyện xin...

Nguyền xin dốc tưởng tin lời Thánh

Dám để cho rỗi rảnh ưu du,

Kiếp nầy chẳng gắng chuyên tu,

Chỉ e kiếp khác công phu lỡ làng.

HỒI HƯỚNG

Trì kinh quán niệm phước vô biên
Hồi hướng chúng sinh khắp mọi miền

Nguyện ai còn đắm trong biển khổ

Về nơi nước Phật được an nhiên. 

Nguyện tiêu ba chướng hết phiền não
Nguyện được Bát-nhã trí rộng cao
Nguyện thực hành theo Bồ-tát đạo
Đời đời tinh tiến chẳng lãng xao.

Nguyện sinh về cõi Tây phương
Đài sen chín phẩm dựa nương thức thần

Hoa nở thấy Phật pháp thân
Chứng ngôi bất thoái, cõi trần độ sinh.

Nguyện đem công đức tu này
Hướng về tất cả, chung xây phước lành 

Con cùng pháp giới chúng sanh
Đồng nên Phật đạo, đồng thành Như Lai.

 

         TỰ QUY Y

Con tự quy y Phật
Nguyện tất cả chúng sanh
Giác ngộ Đạo Vô Thượng
Đồng phát Bồ-đề tâm (1 lễ).

Con tự quy y Pháp
Nguyện tất cả chúng sanh
Thâm nhập nghĩa kinh tạng
Trí tuệ sâu như biển (1 lễ).

Con tự quy y Tăng
Nguyện tất cả chúng sanh
Hòa hợp cùng đại chúng
Sống vô ngại, an lành (1 lễ).

TỨ HOẰNG THỆ NGUYỆN

Chúng sinh vô biên thệ nguyện độ
Phiền não vô tận thệ nguyện đoạn
Pháp môn vô lượng thệ nguyện học
Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành.

------------------------------------

[1]Thích Thiền Tâm soạn

s513037892264040667_p18_i1_w233.jpeg
bottom of page