top of page

Lời Khai Thị của Hòa Thượng Hư Vân

   Tự mình chánh nhãn không sáng và lòng người sa đọa đắm mê. Đây là vì tham đắm thanh sắc, tiền bạc, hay là vì mê lầm học theo dị học tà đạo, hoặc là do đi lầm vào đường rẽ quanh co! Cả thế gian mênh mông như vậy biết nhờ ai hoằng truyền Chánh Pháp, để cây giác tiêu điều trở nên xanh tốt, mặt trời tuệ tăm tối lại sáng rỡ ràng?

 

   Vào thời mạt kiếp chúng sinh nghiệp chướng sâu dày, trí tuệ cạn cợt, đạo đức cạn mỏng, hạnh dơ đóng dày. Có người cầu biết rõ nhân quả, tin sâu tội phước cũng đã khó được lắm rồi! Huống chi là người có thể minh tâm kiến tánh, siêu phàm nhập thánh ư? Cho nên, ngày nay người xuống tóc đắp y tuy đông mà giải ngộ Phật Pháp rất ít. Đây là vì thiếu minh sư khai thị dẫn dắt. Nhưng dù là người có học Phật Pháp cũng chẳng qua chỉ học theo âm thanh pháp sự, tán tụng cúng kiến để thù ứng thế gian, đem lòng từ bi cứu độ chúng sinh của đức Phật làm công cụ kiếm cơm!

   Đây chẳng phải là điều đáng thương cảm sâu sắc hay sao?

   Hư Vân Lão Hòa Thượng- Sa-môn Sakya Minh-Quang trích dịch từ “Giáo Tập Học Sinh Quy Ước”

 

   Hư Vân Lão Hòa Thượng, trụ thế 120 tuổi, viên tịch năm 1959 là vị Thiền sư chứng ngộ thâm sâu, hành trạng kỳ đặc, một đời khổ hạnh vì Phật Pháp hy sinh, vì chúng sinh chịu khổ.

154665765_2592590887707950_4856208625161

   Trong thời kỳ cách mạng văn hóa Trung Quốc, chùa Vân Môn của Ngài bị công an Trung Cộng phong tỏa ba tháng, lục soát tìm khí giới và vàng bạc, phá tượng Phật, đốt kinh sách và những trước tác vô giá của Ngài. Tìm không có, nên chúng đánh đập, tra tấn chúng Tăng, khiến nhiều vị thương tích và mất mạng! Riêng Hòa thượng Hư Vân bị nhốt trong phòng, không cho ăn uống, đánh đập tra khảo suốt nhiều ngày. Nhưng nhờ định lực và nguyện lực sâu dày, Ngài lúc đó đã 112 tuổi dù gãy xương và thương tích đầy người vẫn không chết! Sau đó tin tức lọt ra ngoài, dưới áp lực của quốc tế, chùa mới được giải thoát. Sự kiện này gọi là "Vân Môn Sự Biến".

Bút giả dịch và giới thiệu lời khai thị của Hòa Thượng Hư Vân để tỏ lòng cung kính tri ân và kính ngưỡng một bậc cao tăng cận đại, vị pháp vong thân, phước thọ viên mãn.

Sakya Minh-Quang ghi

s513037892264040667_p18_i1_w233.jpeg
bottom of page