top of page

Hạnh Phổ Hiền

Bài pháp Hạnh Phổ Hiền (Tùy Hủy Công Đức) do thầy Sakya Minh Quang thuyết giảng tại Tu Viện Huyền Quang 9/2014

bottom of page