top of page

Phát Tâm và Lập Nghiệp

Bài pháp Phát Tâm và Lập Nghiệp do thầy Sakya Minh Quang thuyết giảng tại chùa Tịnh Luật 3-2016

bottom of page