top of page

Kinh Phát Tâm Bồ-đề và Lập Nguyện Bồ-tát

TÁN THÁN ĐỨC PHẬT

Pháp Vương vô thượng trong đời
Nhân thiên ba cõi không người sánh ngang

Là Thầy dạy khắp thế gian
Là Cha lành của vô vàn chúng sanh
Quy y trong một niệm lành
Nghiệp vô lượng kiếp hóa thành sạch không
Tán dương Phật đức mênh mông
Dù trăm ngàn kiếp cũng không tận cùng (1 xá). 

                                     

QUÁN TƯỞNG ĐẢNH LỄ

Chúng sanh, chư Phật vốn đồng
Cả hai rỗng lặng, một dòng tánh không

Chí thành quán tưởng suốt thông
Đạo giao cảm ứng thật không nghĩ bàn
Mười phương Phật, một đạo tràng
Lại qua ảnh hiện như màn lưới châu

Nay con quy mạng cúi đầu
Lễ trước chư Phật nhiệm mầu chứng minh (1 xá).  

ĐẢNH LỄ TAM BẢO

1. Kính lạy Phật Cha lành giác ngộ

Đã bao đời cứu khổ quần sanh

Như trăng giữa tháng tròn vành

Sáng soi mỗi bước tu hành con đi.  (1 lạy

2. Kính lạy Pháp thuyền từ phổ độ

Đưa người qua biển khổ mênh mông

Giúp con sống trọn tấm lòng

Thương yêu tỉnh thức giữa vòng tham sân. (1 lạy)

3. Kính lạy Tăng bậc Thầy cao cả

Thay Phật-đà giáo hóa quần sanh

Dạy con biết lối tu hành

Trao đèn Chánh Pháp, phước lành thế gian. (1 lạy)

 

TÁN LƯ HƯƠNG

Lư hương vừa bén chiên đàn
Khói thơm ngào ngạt muôn ngàn cõi xa
Tâm thành tưởng Phật thiết tha
Tùy nơi cảm ứng hiện ra mây lành
Vừa sinh một niệm chí thành
Toàn thân Phật hiện phước lành vô biên.

Nam mô Hương vân cái Bồ-tát  (2 lần)
Nam mô Hương vân cái Bồ-tát Ma-ha-tát.
Nam-mô Bổn Sư Thích-ca Mâu-ni Phật  (3 lần).

PHÁT NGUYỆN THỌ TRÌ

Kính lạy Tam Giới Tôn
Quy mạng mười phương Phật
Nay con phát nguyện lớn
Thọ trì Kinh Phát Bồ Đề Tâm
Trên đền bốn ơn nặng
Dưới cứu khổ ba đường
Nguyện kẻ thấy người nghe
Đều phát Bồ-đề tâm
Hết một báo thân này
Đồng sinh về Tịnh Độ.
Nam-mô Thập Phương Thường Trụ Tam Bảo (3 lần)

 

KỆ KHAI KINH

Vô thượng thậm thâm: Pháp nhiệm mầu                            
Trăm ngàn muôn kiếp khó tìm cầu
Con nay thấy nghe được thọ trì.
Nguyện hiểu chân nghĩa, Phật ý sâu.    

Nam-mô Bổn Sư Thích-ca Mâu-ni Phật (3 lần)

PHÁT TÂM BỒ-ĐỀ

   Ngày nay đạo tràng đại chúng đồng tu đã kết duyên lành cùng nhau tu tập gột rửa tâm dơ, khiến mười chướng ngại của mười nghiệp ác hoàn toàn thanh tịnh. Nghiệp lụy đã trừ, trong ngoài thanh tịnh, kế nên học theo các bậc Bồ-tát, tu hành chánh đạo, công đức trí tuệ, từ đó mà sinh. Cho nên chư Phật thường khen phát tâm chính là đạo tràng vì thành đạo nghiệp. Kính nguyện đại chúng kiên cố tâm chí, đừng để đời mình trôi qua vô ích, sau hối không kịp. Ngày nay gặp được cơ duyên tốt đẹp đừng để phiền não che lấp tâm tánh cả ngày lẫn đêm. Cần phải nỗ lực phát tâm Bồ-đề.

   Tâm Bồ-đề này chính là tâm Phật, công đức trí tuệ không thể đo lường. Một niệm phát tâm công đức đã vậy, huống chi niệm niệm phát tâm Bồ-đề? Giả sử nhiều kiếp tu phước vô lượng cho đến đời này thực hành đầy đủ những điều thiện khác cũng không thể bằng một phần vạn của công đức phát tâm! Dù dùng ví dụ toán số cũng không tính kể được hết. Lại như có người chỉ làm phước đức mà không phát tâm vô thượng Bồ-đề, thì như cày cấy mà không gieo giống, đã không có mầm, làm sao có quả? Vì nghĩa lý này nên phải phát tâm vô thượng Bồ-đề, nhân duyên làm chứng, trên đền ơn Phật, dưới cứu tất cả.

   Cho nên đức Phật khen các thiên tử: “Lành thay, lành thay! Như lời ông nói, vì muốn lợi ích tất cả chúng sinh, cho nên phát tâm vô thượng Bồ-đề. Đây chính thực là cúng dường bậc nhất cho đức Như Lai.” Phát tâm Bồ-đề không chỉ một lần, mà nên thường phát, khiến tâm Bồ-đề tương tục không mất. Cho nên kinh nói: “Nơi chỗ chư Phật số hằng hà sa phát thiện nguyện lớn.” Nên biết phát tâm nhiều lần vô lượng. Lại nữa chỉ cần gặp thiện tri thức liền phát được tâm vô thượng Bồ-đề. Không cần nhất thiết phải gặp được Phật ra đời mới phát. Như ngài Văn-thù ban đầu phát tâm hướng đến Bồ-đề là nhờ người nữ. Do sơ phát tâm lấy tuệ làm chuẩn không như bậc phàm khinh suất bày tỏ tâm chí của mình, mà thực do vì khát ngưỡng Đại Thừa, cần cầu Phật Pháp, nương nơi kinh điển, mượn dụ thế gian, đối với oán thân, chúng sinh sáu nẻo một tâm bình đẳng, đều nguyện nhờ vào điều thiện phát tâm mà được giải thoát. Nếu đồng tin hiểu, sẽ biết đây là không phải hý luận. 

   Ngày nay đạo tràng đại chúng đồng tu phát tâm Bồ-đề cần nên khởi tưởng: trước hết để tâm nghĩ đến người thân cha mẹ sư trưởng. Kế đến nghĩ nhớ chúng sinh địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh; lại nhớ nghĩ đến chư thiên tiên nhân, cùng các thiện thần; lại nhớ nghĩ đến tất cả nhân loại. Trong đó có ai phải chịu đau khổ nên khởi niệm tưởng: làm sao có thể cứu độ cho họ? Lại nghĩ chỉ có đạo tâm rộng lớn mới cứu khổ đó. Quán tưởng thành xong lại quán tưởng thêm lần thứ hai nữa. Rồi lại tiếp tục quán lần thứ ba, mở rộng bi tâm khắp trong nhà mình, đến một do tuần, rồi khắp thế giới, cho đến ba cõi. Tâm quán đại bi lần lần mở rộng, khắp cả mười phương. Thấy các chúng sinh ở cõi phương đông đều là cha mình, chúng sinh phương tây đều là mẹ mình, chúng sinh phương nam đều là anh mình, chúng sinh phương bắc đều là em mình, chúng sinh phương dưới đều là chị em, chúng sinh phương trên đều là sư trưởng. Còn lại bốn góc đông nam, tây bắc… đều là sa-môn hay bà-la-môn…. Thấy như vậy xong, lại nghĩ như vầy khi họ chịu khổ ta đến chăm sóc, thề nhổ tận gốc đau khổ cho họ. Khi họ hết khổ ta lại thuyết pháp, khen Phật, khen Pháp, khen chúng Bồ-tát, chúng sinh nghe xong tâm sinh hoan hỷ. Thấy họ được vui cũng như mình vui.

     Ngày nay đạo tràng đại chúng đồng tu phát tâm Bồ-đề phải nên như vầy: vì độ chúng sinh không bỏ nơi khổ, hòa đồng với người, chia sẻ khổ đau. Năm vóc sát đất, tâm nghĩ miệng nói, phát lời thệ nguyện:

   Con nguyện từ nay, cho đến trước khi đoan tọa đạo tràng, thành tựu quả Phật, trong thời gian ấy, sinh ở chỗ nào, đều gặp bạn lành, phát tâm vô thượng. Nếu ở ba đường hay đọa tám nạn, đều khiến cho con nhớ tâm Bồ-đề mà mình đã phát, để tâm Bồ-đề tương tục không mất.

Ngày nay đạo tràng đại chúng đồng tu nên phát khởi tâm tinh tấn dũng mãnh, tha thiết trân trọng, tâm đại Bồ-đề, bình đẳng chia sẻ nỗi khổ niềm đau với mọi chúng sinh. Chúng con gieo mình năm vóc sát đất, đảnh lễ quy y Cha lành từ bi của khắp thế gian.

   Nam-mô Từ Phụ Bổn Sư Thích-ca Mâu-ni Phật (3 lần) 

   Chúng con cũng lại quy y Tam Bảo trong khắp mười phương. Chúng con ngày nay đối trước Tam Bảo trong khắp mười phương phát tâm Bồ-đề. Từ nay trở đi cho đến khi ngồi đạo tràng thành Phật, trong thời gian đó hành đạo Bồ-tát, thề chẳng thoái lui, luôn khởi bi tâm độ thoát chúng sinh, luôn khởi từ tâm an lập chúng sinh, luôn khởi thâm tâm bảo hộ chúng sinh. Nếu các chúng sinh chưa được thành Phật, con thề chẳng thành quả vị chánh giác. Ngưỡng nguyện chư Phật, Bồ-tát, thánh hiền trong khắp mười phương, chứng minh cho con, giúp cho con được thành tựu tất cả hạnh nguyện của mình.

   Ngày nay đạo tràng đồng tu chúng con, cho dù nhiều kiếp làm nhiều việc thiện, mới được phước báo tốt đẹp như hoa, trong cõi trời người, nhưng chưa có được quả vị xuất thế. Mạng hết phước hết chúng con phải đọa trong các đường ác, chịu nhiều thống khổ, không sao tránh khỏi. Nếu chẳng lập thệ, phát nguyện khởi tâm Bồ-đề rộng lớn, con sẽ không sao lìa các khổ não, thành tựu trăm phước trang nghiêm như Phật. Ngày nay chúng con chuyên lòng nhất ý, niệm tưởng chư Phật, lập chí kiên cố, phát tâm Bồ-đề. Công đức phát tâm không thể đo lường. Chư Phật Bồ-tát nói cũng không hết. Sức lành như vậy không thể nghĩ bàn, sao lại không biết lập chí phát tâm, chuyên lòng nhất ý?

   Kinh Đại Tập nói: “Nhà tối trăm năm, một ngọn đèn sáng cũng đủ xua tan.” Cho nên đừng khinh chỉ một niệm tâm mà không nỗ lực. Cùng nhau quỳ thẳng, chắp tay nhất tâm, duyên nơi Tam Bảo, trong khắp mười phương. Tâm nghĩ miệng nói, phát lời thệ nguyện:

    Chúng con ngày nay đối trước tất cả chư Phật, tôn Pháp, Bồ-tát, thánh hiền trong khắp mười phương, trực tâm chánh niệm, khởi tâm trân trọng, tâm không phóng dật, tâm luôn an trú, tâm thích điều thiện, tâm độ chúng sinh, tâm hộ tất cả, tâm đồng chư Phật mà phát đại tâm vô thượng Bồ-đề.

   Chúng con từ nay đến khi thành Phật, trong thời gian ấy không có khởi tâm tham phước trời người, cũng không có tâm của hàng Thanh văn hay Bích chi Phật; chỉ phát khởi tâm Đại Thừa vô thượng, khởi tâm mong cầu nhất thiết chủng trí, khởi tâm thành tựu vô thượng Bồ-đề. Ngưỡng nguyện chư Phật, Bồ-tát đăng địa, tất cả thánh giả trong khắp mười phương dùng sức bản nguyện hiện chứng cho con. Dùng sức từ bi giúp đỡ nhiếp thọ, khiến tâm Bồ-đề con phát hôm nay luôn được kiên cố, dù sinh chỗ nào đều không thoái chuyển. Nếu con sa vào ba đường tám nạn, hay thọ thân khác ở trong ba cõi, chịu mọi thống khổ rất khó kham nhẫn, con thệ nguyện rằng không vì đau khổ mà đánh mất tâm Bồ-đề hôm nay. Thà con sa vào địa ngục vô gián, bị lửa đốt thiêu, chịu đủ thống khổ, thề chẳng vì khổ mà đánh mất tâm Bồ-đề hôm nay. Tâm này, nguyện này đồng với tâm Phật, đồng với nguyện Phật. Con nay tha thiết đảnh lễ Tam Bảo.  

   Chúng con ngày nay đến khi thành Phật không bỏ hai pháp: đó là bát-nhã biết pháp tánh không, và tâm từ bi độ thoát chúng sinh. Cùng nhau chí tâm, một lòng thống thiết gieo mình sát đất, tâm nghĩ miệng nói, phát lời thệ nguyện:

   Con không chỉ vì bản thân của mình mà thành Phật đạo; chính thực là vì cứu độ chúng sinh mà chứng quả vị vô thượng Bồ-đề. Từ nay trở đi đến lúc thành Phật thề sẽ gánh vác trách nhiệm độ sinh, khởi đại từ bi đối với vô lượng, vô biên chúng sinh, cho đến chúng sinh tận cùng vị lai. Nếu họ phạm tội phải đọa ba đường, chịu các khổ não, hay gặp nguy nạn ở trong sáu nẻo, con thề không vì sợ tránh đau khổ mà không đích thân đến cứu độ họ, giúp những người này được chỗ an ổn.

   Kính nguyện chư Phật ở trong mười phương, dùng sức mạnh lớn của lòng từ bi, hiện chứng cho con. Khiến tâm Bồ-đề và đạo Bồ-tát mà con phát nguyện trong ngày hôm nay dù sinh chỗ nào cũng đều thành tựu, chỗ con đi đến tất cả chúng sinh đều được giải thoát. Lại đem lòng thành gieo mình sát đất, đảnh lễ Tam Bảo trong khắp mười phương.

   Con không chỉ vì bản thân của mình mà cầu quả vị vô thượng Bồ-đề; vì độ hết thảy chúng sinh mười phương nên chứng quả vị vô thượng Bồ-đề. Từ nay về sau đến lúc thành Phật nếu có chúng sinh ngu si ám tối, không biết Chánh Pháp khởi các tà kiến; lại có chúng sinh tuy tu đạo hạnh mà không thông đạt thực tướng các pháp; những chúng sinh này đến đời vị lai, con thề nguyện dùng Phật lực, Pháp lực, cùng thánh hiền lực, đủ mọi phương tiện khiến các chúng sinh đều vào Phật tuệ, thành tựu đầy đủ nhất thiết chủng trí.

   Chúng con chí tâm, một lòng thống thiết, năm vóc sát đất, đảnh lễ quy y chư Phật mười phương.

   Nam-mô Thập Phương Thường Trụ Tam Bảo (3 lần)
     (Quỳ lễ 1 lễ, xong đọc tiếp)

 

    Ngưỡng nguyện chư Phật và đại Bồ-tát dùng sức từ bi và sức trí tuệ rộng lớn vô lượng, sức không nghĩ bàn, sức đại tự tại, sức mạnh hàng phục bốn loại ma quân, sức mạnh đoạn trừ năm cái che ngăn, sức mạnh phá diệt các giặc phiền não, sức mạnh vô lượng thanh tịnh nghiệp trần, sức mạnh vô lượng khai phát quán trí, sức mạnh vô lượng giải thoát địa ngục, sức mạnh vô lượng tế độ ngạ quỷ, sức mạnh vô lượng cứu bạt súc sinh, sức mạnh vô lượng nhiếp hóa tu-la, sức mạnh vô lượng nhiếp thọ loài người, sức mạnh vô lượng chấm dứt lậu hoặc của các tiên nhân, sức mạnh trang nghiêm mười địa đầy đủ, sức mạnh trang nghiêm tịnh độ đầy đủ, sức mạnh trang nghiêm đạo tràng đầy đủ, sức mạnh trang nghiêm công đức quả Phật viên mãn đầy đủ, sức mạnh trang nghiêm trí tuệ quả Phật viên mãn đầy đủ, sức mạnh trang nghiêm pháp thân đầy đủ, sức mạnh trang nghiêm Bồ-đề đầy đủ, sức mạnh trang nghiêm niết-bàn đầy đủ, sức mạnh vô lượng công đức vô tận, sức mạnh vô lượng trí tuệ vô tận, ngưỡng nguyện chư Phật và đại Bồ-tát trong cõi hư không của khắp mười phương, dùng sức tự tại vô lượng vô biên, không thể nghĩ bàn như đã nói trên, không trái bản thệ, không trái bản nguyện, đều đem cho khắp tất cả chúng sinh, bốn loài sáu nẻo ở trong mười phương, và những người cùng phát tâm ngày nay, đều khiến thành tựu đầy đủ công đức, thành tựu đầy đủ sức nguyện Bồ-đề, thành tựu đầy đủ sức hạnh Bồ-đề. Hôm nay chúng sinh ở trong mười phương hữu hình vô hình, dù oán hay thân, hoặc kẻ xa lạ sáu nẻo bốn loài, có duyên hay không, tận cùng vị lai, tất cả muôn loài nhờ sám pháp này được thanh tịnh mãi, sinh ở chỗ nào cũng đều như nguyện, chí hướng kiên cố, tâm không thoái chuyển, cùng thành chánh giác, đồng với Như Lai. Cho đến về sau tất cả chúng sinh trái với nguyện này đều khiến vào trong biển cả đại nguyện, liền được thành tựu công đức trí tuệ như các Bồ-tát, viên mãn mười địa, đầy đủ nhất thiết chủng trí của Phật, dùng để trang nghiêm vô thượng Bô-đề, cứu cánh giải thoát.

   Nam-mô Vô Thượng Đạo Bồ-tát (2 lần)
   Nam-mô Vô Thượng Đạo  Bồ-tát Ma-ha-tát. 

   

   PHÁT THỆ NGUYỆN LỚN

   Ngày nay đạo tràng đại chúng đồng tu cùng nhau đã phát tâm Bồ-đề rồi, vui mừng vô lượng. Nên lại phát ra đại nguyện như sau, một lòng thống thiết năm vóc sát đất, đảnh lễ quy y Cha lành từ bi của khắp thế gian.

   Nam-mô Từ Phụ Bổn Sư Thích-ca Mâu-ni Phật (3 lần).  

   Ngưỡng nguyện từ phụ, dùng sức gia hộ không thể nghĩ bàn, giúp cho thệ nguyện mà con đã phát, đều được thành tựu. Con dù sinh ra bất cứ chỗ nào, đều không quên mất đại thệ nguyện này, rốt ráo hướng về vô thượng Bồ-đề, thành đẳng chánh giác. Con ngày hôm nay, nguyện sinh đời nào, dù ở nơi đâu, cũng thường nhớ việc phát tâm Bồ-bề, khiến tâm Bồ-đề tương tục không dứt. Nguyện từ hôm nay con sinh đời nào, dù ở nơi đâu, cũng thường phụng sự vô lượng vô biên chư Phật mười phương. Thường được cúng dường, các món cúng dường đều được đầy đủ. Con từ hôm nay, nguyện sinh đời nào, dù ở nơi đâu, thường được hộ trì tất cả kinh điển phương đẳng đại thừa, những món cúng dường đều được đầy đủ. Con từ hôm nay, nguyện sinh đời nào, dù ở nơi đâu, cũng thường gặp được vô lượng vô biên Bồ-tát mười phương. Các món cúng dường đều được đầy đủ. Con từ hôm nay, nguyện sinh đời nào, dù ở nơi đâu, thường gặp hiền thánh, vô lượng vô biên ở trong mười phương, các món cúng dường đều được đầy đủ. Con từ hôm nay, nguyện sinh đời nào, dù ở nơi đâu, thường được đền đáp ân nặng cha mẹ, cúng dường cha mẹ tùy tâm đầy đủ. Con từ hôm nay, nguyện sinh nơi nào, dù ở nơi đâu, cũng thường gặp được hòa thượng giáo thọ, có thể cúng dường mọi sự cần thiết, tùy ý đầy đủ. Con từ hôm nay, nguyện sinh đời nào, dù ở nơi đâu, cũng thường gặp được các bậc vua chúa có thế lực lớn, để cùng chúng con hưng thạnh Tam Bảo, khiến cho Phật Pháp không bị đoạn tuyệt. Con từ hôm nay, nguyện sinh đời nào, dù ở nơi đâu, cũng được trang nghiêm cõi nước chư Phật, nơi đó không có tên của ba đường và tên tám nạn. Con từ hôm nay, nguyện sinh đời nào, dù ở nơi đâu, bốn trí vô ngại, sáu sức thần thông, đều được hiện tiền, không có quên mất, dùng phương tiện này giáo hóa chúng sinh. Chúng con cùng nhau đồng lòng tha thiết gieo mình sát đất đảnh lễ quy y Cha lành từ bi của khắp thế gian.

   Nam-mô Từ Phụ Bổn Sư Thích-ca Mâu-ni Phật (3 lần) 

   Chúng con cũng lại quy y Tam Bảo, trong các cõi nước, ở khắp mười phương. Nguyện nương sức mạnh tâm đại từ bi của Phật Bồ-tát, cùng các thánh hiền, khiến lời thệ nguyện mà con đã phát, dù sinh chỗ nào cũng được tự tại. Con từ hôm nay, nguyện sinh đời nào, dù ở nơi đâu, nếu có chúng sinh thấy sắc thân con, liền được giải thoát. Con vào địa ngục, ngục thành tịnh độ, tất cả duyên khổ biến thành món vui, khiến các chúng sinh, sáu căn thanh tịnh, thân tâm an lạc, như vào tam thiền, dứt hẵn lưới nghi, chứng sơ vô lậu. Con từ hôm nay, nguyện sinh đời nào, dù ở nơi đâu, nếu có chúng sinh nghe tiếng con nói, tâm liền an ổn, diệt trừ tội lỗi, chứng đắc tổng trì, tam muội giải thoát, đầy đủ đại nhẫn, biện tài không dứt, đồng lên bờ giác, thành đẳng chánh giác.        Con từ hôm nay, nguyện sinh đời nào, dù ở nơi đâu, tất cả chúng sinh nghe đến tên con, thảy đều hoan hỷ, được chưa từng có. Nếu đến ba đường sẽ trừ đau khổ, nếu ở trời người chấm dứt lậu hoặc, đến đâu cũng đều tự tại giải thoát. Con từ hôm nay, nguyện sinh nơi nào, dù ở nơi đâu, đối với chúng sinh đều không có tâm cho hay cướp đoạt, không có khởi tưởng kẻ oán người thân, dứt gốc ba độc, lìa ngã ngã sởa, tin nhận Đại Thừa, từ bi bình đẳng, hòa hợp mọi người giống như thánh chúng. Con từ hôm nay, nguyện sinh đời nào, dù ở nơi đâu, đối với chúng sinh tâm thường bình đẳng giống như hư không, khen chê không động, oán thân bình đẳng, nhập tâm rộng sâu, học trí tuệ Phật xem mọi chúng sinh như La-hầu-la, bình đẳng như con. Đầy đủ sự nghiệp của bậc thập trụ, chứng quả Bồ-tát từ bi bình đẳng, lìa nơi có không, thường hành trung đạo.

   Chúng con chí tâm, một lòng thống thiết, năm vóc sát đất, đảnh lễ quy y Cha lành từ bi của khắp thế gian.

   Nam-mô Từ Phụ Bổn Sư Thích-ca Mâu-ni Phật (3 lần)

   Chúng con cũng lại quy y Tam Bảo, trong các cõi nước, ở khắp mười phương. Nguyện đem nhân duyên, công đức sám hối, phát nguyện ngày nay, cùng với chúng sinh, bốn loài sáu nẻo, từ nay trở đi đến thành chánh giác, hành đạo Bồ-tát không có mõi mệt, tài thí pháp thí không có cùng tận, trí tuệ phương tiện đều được thành tựu, tùy căn ứng bệnh, trao cho thuốc pháp, tất cả những ai thấy hình nghe danh, đồng được giải thoát. Con lại phát nguyện từ ngày hôm nay cho đến thành Phật, hành đạo Bồ-tát không gặp lưu nạn. Con đến nơi đâu đều có thể làm Phật sự to lớn, kiến lập đạo tràng, được tâm tự tại, được pháp tự tại, đều có thể nhập tất cả tam muội, mở môn tổng trì, hiển thị quả Phật, ở pháp vân địa, rưới mưa cam lộ diệt trừ bốn ma, khiến các chúng sinh chứng được diệu quả pháp thân thanh tịnh. Tất cả thệ nguyện của con ngày nay đều như thệ nguyện của Phật Bồ-tát ở trong mười phương. Những nguyện của con đều như đại nguyện của mười phương Phật khi còn tu hành; thệ nguyện rộng lớn như biển pháp tánh, cùng tột hư không. Nguyện con thành tựu thệ nguyện của mình, mãn nguyện Bồ-đề, tất cả chúng sinh đều nương theo đó được như sở nguyện. Ngưỡng nguyện tất cả chư Phật, tôn Pháp, Bồ-tát, thánh hiền dùng sức từ bi hiện chứng cho con. Lại nguyện thiên chủ, tiên chủ, thiện thần, long thần hộ pháp dùng sức căn lành ủng hộ Tam Bảo hiện chứng cho con, khiến các hạnh nguyện tùy tâm tự tại.

   Nam-mô Đại Thệ Nguyện Bồ-tát (2 lần)
   Nam-mô Đại Thệ Nguyện Bồ-tát Ma-ha-tát.

     (Lễ một lễ, xong tụng tiép)

   PHÁT TÂM HỒI HƯỚNG

   Ngày nay đạo tràng đại chúng đồng tu phát tâm vô thượng Bồ-đề đã xong, phát đại thệ nguyện cũng đã xong rồi, kế đây lại phát tâm đại hồi hướng; cùng nhau chí tâm, một lòng thống thiết, gieo mình sát đất, đảnh lễ quy y Cha lành từ bi của khắp thế gian.

    Nam-mô Từ Phụ Bổn Sư Thích-ca Mâu-ni Phật (3 lần).

   Chúng con cũng lại quy y Tam Bảo, trong các cõi nước, ở khắp mười phương. Xin nguyện Phật dùng sức đại từ bi hiện chứng cho con. Thệ nguyện của con phát trong quá khứ, tất cả thiện nghiệp hiện nay sinh khởi, cho đến thiện nghiệp sẽ khởi tương lai, hoặc nhiều hoặc ít, hoặc nặng hoặc nhẹ, đều đem hồi hướng cho mọi chúng sinh bốn loài sáu nẻo. Khiến các chúng sinh đều được đạo tâm, không hướng nhị thừa, không hướng ba cõi, đều hướng về đạo vô thượng Bồ-đề.

   Nam-mô Công Đức Lâm Bồ-tát Ma-ha-tát (2 lần)
   Nam-mô Công Đức Lâm Bồ-tát Ma-ha-tát .

   Ngày nay đạo tràng đại chúng đồng tu cùng nhau đã phát tâm bồ-đề rồi, đã phát thệ nguyện rộng lớn xong rồi, cũng đã phát tâm hồi hướng công đức, rộng như pháp tánh, cùng tột hư không, tất cả chư Phật, chư đại Bồ-tát, cùng các thánh hiền quá khứ hiện tại, cho đến vị lại đều chứng minh cho. Con lại chí thành đảnh lễ Tam Bảo. Con đã phát tâm, phát nguyện xong rồi, vô cùng hoan hỷ, lại đem tâm thành phủ phục sát đất, phụng vì các vị lãnh đạo quốc gia, cha mẹ thầy tổ, quyến thuộc nhiều đời, thiện ác tri thức, chư thiên chư tiên, tứ đại thiên vương lo việc thiện ác, thủ hộ già lam, năm phương long vương, tám bộ long thần, tất cả thần linh, quá khứ hiện tại, tận cùng vị lai, tất cả oán thân, và không oán thân, bốn loài sáu nẻo, tất cả chúng sinh đảnh lễ quy y Cha lành từ bi của khắp thế gia.

   Nam-mô Từ Bi Đạo Tràng Hội Thượng Phật Bồ-tát (2 lần)
   Nam-mô Từ Bi Đạo Tràng Hội Thượng Phật Bồ-tát Ma-ha-tát.

 Kinh Ma-ha Bát-nhã Ba-la-mật Tâm Yếu
Bồ-tát Quán Tự Tại
Khi thực hành Bát-nhã
Ba-la-mật thâm sâu
Quán chiếu thấy năm uẩn
Đương thể đều là không
Vượt qua vòng khổ ách.
Xá-lợi-phất lắng nghe
Sắc chẳng khác tánh không
Tánh không chẳng khác sắc
Sắc chính là tánh không
Tánh không chính là sắc
Thọ, tưởng, hành và thức
Bản chất cũng như vậy.
Lại nữa, Xá-lợi-phất
Các pháp thật tướng không
Không sinh cũng không diệt
Không sạch cũng không nhơ
Không thêm cũng không bớt;
Không có năm thủ uẩn:
Sắc, thọ, tưởng, hành, thức;
Không có sáu căn: mắt
Tai, mũi, lưỡi, thân, ý;
Không có sáu trần: sắc
Thanh, hương, vị, xúc, pháp;
Cũng không có sáu thức:
Nhãn thức đến ý thức;
Mười tám giới đều không.
Không có mười hai duyên:
Vô minh đến già chết;
Không có hết vô minh
Cho đến hết già chết
Lưu chuyển và hoàn diệt
Cả hai chiều đều không.
Không có bốn thánh đế:
Khổ, tập, diệt và đạo.
Không có trí có đắc
Vì không có sở đắc.
Bồ-tát y Bát-nhã
Ba-la-mật-đa này     
Tâm không còn chướng ngại
Do không có chướng ngại
Nên không có sợ hãi
Lìa mộng tưởng đảo điên
Đến Niết-bàn cứu cánh.
Chư Phật trong ba đời
Đều y nơi Bát-nhã
Đắc Vô Thượng Bồ-đề.
Thế nên biết Bát-nhã
Là chân ngôn đại thần
Là chân ngôn đại minh
Là chân ngôn vô thượng
Không chân ngôn nào bằng
Có vi diệu công năng
Diệt trừ tất cả khổ
Chân thực không dối hư
Liền nói ra chú rằng:
Ga tê, ga tê, ba ra ga tê, ba ra sam ga tê, bô đi xóa ha (3 lần).
     (Gate gate paragate parasamgate bodhi svaha)

HỒI HƯỚNG

Trì kinh quán niệm phước vô biên

Hồi hướng chúng sinh khắp mọi miền

Nguyện ai còn đắm trong biển khổ

Về nơi nước Phật được an nhiên.

Nguyện tiêu ba chướng, hết phiền não

Nguyện được Bát-nhã trí rộng cao

Nguyện thực hành theo Bồ-tát đạo

Đời đời tinh tiến chẳng lãng xao.

Nguyện sinh về cõi Tây phương

Đài sen chín phẩm dựa nương thức thần

Hoa nở thấy Phật pháp thân

Chứng ngôi bất thoái, cõi trần độ sinh.

Nguyện đem công đức tu này

Hướng về tất cả, chung xây phước lành                                

Con cùng pháp giới chúng sanh

Đồng nên Phật đạo, đồng thành Như Lai.

 

TỰ QUY Y

Con tự quy y Phật

Nguyện tất cả chúng sanh

Tin hiểu Đạo Vô Thượng

Đồng phát Bồ-đề tâm (1 lễ).

Con tự quy y Pháp

Nguyện tất cả chúng sanh

Thâm nhập nghĩa kinh tạng

Trí tuệ sâu như biển (1 lễ).

Con tự quy y Tăng

Nguyện tất cả chúng sanh

Hòa hợp cùng đại chúng

Sống vô ngại, an lành (1 lễ).

TỨ HOẰNG THỆ NGUYỆN

Chúng sinh vô biên thệ nguyện độ
Phiền não vô tận thệ nguyện đoạn
Pháp môn vô lượng thệ nguyện học
Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành.

s513037892264040667_p18_i1_w233.jpeg
bottom of page