top of page

KINH HOA NGHIÊM ĐẠI PHƯƠNG QUẢNG PHẬT

Quyển Thứ 14

              Phẩm Tịnh Hạnh  

                   Phẩm Thứ 11

   -Tam Tạng Pháp Sư Thật-xoa-nan-đà nước

      Vu Điền vâng chiếu dịch từ Phạn sang Hán.

   -Sakya Minh-Quang dịch từ Hán sang Việt.

89e686199cce361d4b9e6ea3dbd61978.jpg

     TÁN THÁN ĐỨC PHẬT

Pháp Vương vô thượng trong đời
Nhân thiên ba cõi không người sánh ngang    

Là Thầy dạy khắp thế gian
Là Cha lành của vô vàn chúng sanh
Quy y trong một niệm lành
Nghiệp vô lượng kiếp hóa thành sạch không
Tán dương Phật đức mênh mông
Dù trăm ngàn kiếp cũng không tận cùng (1 xá). 

     QUÁN TƯỞNG ĐẢNH LỄ

Chúng sanh, chư Phật vốn đồng
Cả hai rỗng lặng, một dòng tánh

Chí thành tất được cảm thông
Gần xa vô ngại thật không nghĩ bàn
Mười phương Phật, một đạo tràng
Lại qua ảnh hiện như màn lưới châu

Nay con quy mạng cúi đầu
Lễ trước chư Phật nhiệm mầu chứng minh (1 xá.)                                                                                                  

                              LỄ PHẬT

Chí tâm đảnh lễ: Nam-mô tận hư không, biến pháp giới, quá hiện vị lai thập phương chư Phật, tôn Pháp hiền thánh Tăng thường trú Tam Bảo (1 lễ).

Chí tâm đảnh lễ: Nam-mô Ta-bà giáo chủ Điều ngự Bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, đương lai hạ sinh Di-lặc Tôn Phật, Đại trí Văn-thù-sư-lợi Bồ-tát, Đại hạnh Phổ Hiền Bồ-tát, Hộ Pháp Chư Tôn Bồ-tát, Linh Sơn hội thượng Phật Bồ-tát (1 lễ).                                             

Chí tâm đảnh lễ: Nam mô Tây phương Cực Lạc thế giới Đại từ Đại bi A-di-đà Phật, Đại bi Quán Thế Âm Bồ-tát, Đại lực Đại-thế-chí Bồ-tát, Đại nguyện Địa Tạng Vương Bồ-tát, Thanh Tịnh Đại Hải chúng Bồ-tát (1 lễ).             

PHÁT NGUYỆN THỌ TRÌ 

     Kính lạy Tam Giới Tôn

Quy mạng mười phương Phật

Con nay phát nguyện lớn

Thọ trì Kinh Hoa Nghiêm

Trên đền bốn ơn nặng

Dưới cứu khổ ba đường

Nguyện kẻ thấy người nghe

Đều phát Bồ-đề tâm

Hết một báo thân này

Đồng sinh về Tịnh Độ.

Nam-mô Bổn Sư Thích-ca Mâu-ni Phật (3 lần) 

                              KỆ KHAI KINH

                       Vô thượng thậm thâm: Pháp nhiệm mầu
                       Trăm ngàn muôn kiếp khó tìm cầu
                       Con nay thấy nghe được thọ trì
                       Phật chân nghĩa nguyện hiểu sâu.

                       Nam-mô Hoa Nghiêm Hội Thượng Phật Bồ-tát (2 lần)
                       Nam-mô Hoa Nghiêm Hội Thượng Phật Bồ-tát Ma-ha-tát 

3e638da7cc9105959d4420e87ee618c5.jpg
bottom of page