top of page

KINH HOA NGHIÊM ĐẠI PHƯƠNG QUẢNG PHẬT

Quyển Thứ 14

            Phẩm Tịnh Hạnh  

                Phẩm Thứ 11

   -Tam Tạng Pháp Sư Thật-xoa-nan-đà nước

      Vu Điền vâng chiếu dịch từ Phạn sang Hán.

   -Sakya Minh-Quang dịch từ Hán sang Việt.

89e686199cce361d4b9e6ea3dbd61978.jpg

                     KINH HOA NGHIÊM ĐẠI PHƯƠNG QUẢNG PHẬT
                              Phẩm Tịnh Hạnh thứ 11

 

     Lúc bấy giờ có vị Bồ-tát tên Trí Thủ hỏi Bồ-tát Văn-thù: “Thưa Phật tử Văn-thù, Bồ-tát làm thế nào để được thân khẩu ý không có chút lầm lỗi? Làm thế nào để được ba nghiệp thân khẩu ý không thể bị tổn hại? Làm thế nào để được ba nghiệp thân khẩu ý không thể bị phá hủy? Làm thế nào để được ba nghiệp thân khẩu ý không thể bị hoại diệt? Làm thế nào để được ba nghiệp thân khẩu ý tinh tấn bất thoái chuyển? Làm thế nào để được ba nghiệp thân khẩu ý vững chãi không lay động? Làm thế nào để được ba nghiệp thân khẩu ý đủ công đức thù thắng? Làm thế nào để được ba nghiệp thân khẩu ý hằng trang nghiêm thanh tịnh? Làm thế nào để được ba nghiệp thân khẩu ý không có bị nhiễm ô? Làm thế nào để được ba nghiệp thân khẩu ý dẫn dắt bởi trí tuệ?

     Làm thế nào để được sinh nơi phước đức lớn? Thuộc chủng tộc oai đức? Có gia nghiệp hưng thịnh? Màu da tươi sáng đẹp? Tướng trang nghiêm đáng kính?

     Làm thể nào đầy đủ chánh niệm và trí tuệ? Đầy đủ các hạnh nguyện? Đầy đủ pháp vô úy và sự nghiệp giác ngộ?

     Làm thế nào có được tuệ thù thắng, đệ nhất? Tuệ tối thượng, tối thắng? Tuệ vô lượng, vô số? Tuệ bất khả tư nghị? Tuệ không thể sánh bằng? Tuệ bất khả ngôn thuyết?

     Làm thế nào có được sức mạnh của nhân lành? Sức mạnh của ý muốn? Sức mạnh của phương tiện? Sức mạnh của năng duyên? Sức mạnh của sở duyên? Sức mạnh của năm căn? Sức mạnh của quán sát? Sức mạnh của thiền chỉ? Sức mạnh của thiền quán? Sức mạnh của tư duy?

     Làm thế nào có được thiện xảo nơi năm uẩn? Thiện xảo mười tám giới? Thiện xảo mười hai xứ? Thiện xảo nơi duyên khởi? Thiện xảo nơi dục giới? Thiện xảo nơi sắc giới? Thiện xảo vô sắc giới? Thiện xảo nơi quá khứ? Thiện xảo nơi vị lai? Thiện xảo nơi hiện tại?

     Làm thế nào khéo léo tu tập niệm giác chi? Tu trạch pháp giác chi? Tu tinh tấn giác chi? Tu hỷ lạc giác chi? Tu khinh an giác chi? Tu tập định giác chi? Tu tập xả giác chi? Không, vô tướng, vô nguyện?

     Làm thế nào viên mãn bố thí ba-la-mật? Trì giới ba-la-mật? Nhẫn nhục ba-la-mật? Tinh tấn ba-la-mật? Thiền định ba-la-mật? Bát-nhã ba-la-mật? Cho đến làm thế nào để viên mãn bốn tâm từ bi hỷ và xả?

     Làm thế nào có được mười trí lực Như Lai? (1) Trí lực biết rõ ràng đâu là xứ phi xứ? (2) Trí lực rõ nghiệp báo quá khứ, hiện, vị lai? (3) Trí lực rõ căn cơ cao thấp có khác nhau? (4) Trí lực rõ tất cả mọi cảnh giới sai biệt? (5) Trí lực biết mọi việc? (6) Trí lực biết tất cả đạo lộ dẫn đến đâu? (7) Trí lực biết rõ thiền, giải thoát và tam muội, cũng như pháp nhiễm tịnh? (8) Trí lực túc trụ niệm? (9) Trí lực về thiên nhãn không có chút chướng ngại? (10) Trí lực đoạn các tập?

     Làm thế nào để được vua của tám bộ chúng: trời, rồng và quỷ thần, cũng như vua cõi người, vua cõi trời phạm thiên đồng cung kính thủ hộ, và hết lòng cúng dường?

     Làm thế nào trở thành nơi nương tựa, cứu vớt cho tất cả chúng sanh? Làm thế nào trở thành nơi mọi người quy y và nhất tâm hướng về? Làm thế nào trở thành ngọn đuốc, ánh quang minh, kim chỉ nam cho người? Làm thế nào trở thành bậc đạo sư siêu xuất, bậc đạo sư tối thượng cho tất cả chúng sinh? Làm thế nào trở thành bậc vĩ đại, đệ nhất, bậc thù thắng, tối thắng, bậc vi diệu, tối diệu, bậc thượng, bậc vô thượng, bậc không gì sánh bằng, bậc không thể so sánh trong tất cả chúng sanh?

     Bấy giờ Ngài Văn-thù trả lời Ngài Trí Thủ: Lành thay, này Phật tử. Ông nay vì thương tưởng, lợi lạc cho trời người, muốn họ được lợi ích và an ổn vô lượng, mà thưa hỏi nghĩa này. Này Phật tử Trí Thủ, nếu Bồ-tát khéo léo dụng tâm như sau đây sẽ được mọi công đức rất thù thắng vi diệu. Người này tâm không có chướng ngại với Pháp Phật, an trú ở nơi đạo của chư Phật ba đời, dù ở nơi chỗ nào cũng không bỏ chúng sinh, thông đạt các pháp tướng, dứt trừ tất cả ác, đầy đủ các pháp lành. Người này cũng sẽ được sắc tướng như Phổ Hiền, trang nghiêm vào bậc nhất, đủ tất cả hạnh nguyện, tự tại nơi các pháp, trở thành vị đạo sư thứ hai của chúng sinh. Này Phật tử Trí Thủ, vậy dụng tâm thế nào để có được tất cả công đức thắng diệu trên? Này Phật tử Trí Thủ,

 1. Bồ-tát khi ở tại gia
  Nguyện cho muôn loại biết nhà tánh không
  Thế gian hư huyễn tỏ thông
  Ung dung tự tại giữa dòng tử sanh.

 2. Hiếu dưỡng cha mẹ nhớ ghi
  Nguyện cho muôn loại từ bi tu hành
  Hộ trì chư Phật Pháp Tăng
  Phụng sự sinh chúng số Hằng hà sa.

 3. Vợ con tụ hội nhớ ghi
  Nguyện cho muôn loại từ bi tu hành
  Oán thân bình đẳng không tranh
  Xa lìa tham ái, vô sanh niết-bàn.

 4. Khi được năm dục nhớ ghi
  Nguyện cho muôn loại từ bi tu hành
  Dứt trừ tham dục lợi danh
  Như nhổ tên độc, trị lành vết thương!

 5. Nhóm họp đàn hát vui chơi
  Nguyện cho muôn loại sống đời thanh cao
  Học Phật nghe Pháp vui sao
  Thấy rõ thanh sắc khác nào không hoa! 

 6. Ở nơi sang đẹp nhớ ghi
  Nguyện cho muôn loại từ bi tu hành
  Dứt trừ các dục hôi tanh
  Vào nơi thánh địa an lành trang nghiêm.

 7. Mang đồ trang sức nhớ ghi
  Nguyện cho muôn loại từ bi tu hành
  Không còn giả dối đua tranh
  Đến nơi chân thật, an lành trang nghiêm!

 8. Bước lên lầu gác nhớ ghi
  Nguyện cho muôn loại từ bi tu hành
  Lên tòa Chánh Pháp tịnh thanh
  Thấy tất cả pháp rõ rành không sai.  

 9. Khi hành bố thí nhớ ghi
  Nguyện cho muôn loại từ bi tu hành
  Buông xả tất cả lợi danh
  Tâm không tham nhiễm, tịnh thanh giữa đời.

 10. Cùng người tụ hội nhớ ghi
  Nguyện cho muôn loại từ bi tu hành
  Thấy pháp duyên họp, vô sanh
  Không còn chấp trước, đồng thành Như Lai.

 11. Trong cơn tai nạn nhớ ghi
  Nguyện cho muôn loại từ bi tu hành
  Tùy tâm ước muốn tựu thành
  Trí tuệ vô ngại, sở hành suốt thông.

 12. Rời nhà có việc ra đi
  Nguyện cho muôn loại từ bi tu hành
  Xuất gia thuận lợi hoàn thành
  Tâm được giải thoát, vô sanh niết-bàn.

 13. Về chùa tu học nhớ ghi
  Nguyện cho muôn loại từ bi tu hành
  Giảng kinh hoằng Pháp lợi sanh
  Không trái Chánh Pháp, rõ rành cách tu.

 14. Viếng thăm thầy tổ nhớ ghi
  Nguyện cho muôn loại từ bi tu hành
  Khéo thờ các bậc thầy lành
  Huân tu hạnh tốt, trở thành đống lương.

 15. Xin thầy học pháp xuất gia
  Nguyện cho muôn loại lánh xa đường tà
  Tâm không chướng ngại vui hòa
  Được bất thoái chuyển, sớm ra luân hồi.

 16. Cởi bỏ y phục thế gian
  Nguyện cho muôn loại bình an tu hành
  Siêng tu thù thắng căn lành
  Xa lìa nghiệp tội, trọn thành đường tu.

 17. Cạo bỏ râu tóc nhớ ghi
  Nguyện cho muôn loại từ bi tu hành
  Xa lìa phiền não, lợi danh
  Cứu cánh thanh tịnh, vô sanh niết-bàn.

 18. Khoác lên chiếc áo xuất gia
  Nguyện cho muôn loại vui hòa gắng tu
  Xa nhà phiền não ngục tù
  Trọn nên Đạo lớn công phu giúp đời.

 19. Xuất gia chính thức nhớ ghi
  Nguyện cho muôn loại từ bi tu hành
  Noi gương đức Phật tịnh thanh
  Ly gia cắt ái, nguyện thành Như Lai.

 20. Tự quy y Phật nhớ ghi
  Nguyện cho muôn loại từ bi tu hành
  Nối thạnh dòng Phật tịnh thanh
  Phát tâm vô thượng, độ sanh không nài. 

 21. Tự quy y Pháp nhớ ghi
  Nguyện cho muôn loại từ bi tu hành
  Thâm nhập kinh tạng rõ rành
  Trí tuệ như biển lợi lành quần sanh.

 22. Tự quy y Tăng nhớ ghi
  Nguyện cho muôn loại từ bi tu hành
  Hòa hợp, điều phục chúng sanh
  Không chút chướng ngại, viên thành Đạo tâm.                           

 23. Thọ giới, học giới nhớ ghi
  Nguyện cho muôn loại từ bi tu hành
  Khéo trì giới luật tịnh thanh
  Không tạo nghiệp ác, viên thành giới thân.

 24. Nghe thầy giáo thọ dạy khuyên
  Nguyện cho muôn loại bình yên tu trì
  Đứng đi đầy đủ oai nghi
  Hạnh tu chân thật, từ bi độ đời.

 25. Nghe lời hòa thượng dạy khuyên
  Nguyện cho muôn loại bình yên tu trì
  Chứng vô sanh trí, hết si
  Cứu cánh giải thoát, không gì nhiễm ô.

 26. Thọ giới cụ túc nhớ ghi
  Nguyện cho muôn loại từ bi tu hành
  Đủ đầy phương tiện lợi sanh
  Được pháp tối thắng, viên thành Đạo tâm.

 27. Bước lên nhà giảng, điện đường
  Nguyện cho muôn loại biết nương pháp mầu
  Thăng tòa Phật Pháp cao sâu
  Gió đời chẳng động, không sầu không lo.

 28. Chổ ngồi sắp đặt chỉnh tề 

      Nguyện cho muôn loại hướng về chân như

    Pháp lành công đức có dư

    Thấy được thật tướng, dứt trừ lầm mê.

29 Sửa mình ngồi thẳng nhớ ghi
    Nguyện cho muôn loại thoát ly não phiền
    Bồ-đề vững chãi ngồi yên
   Tâm không dính mắc, sống thiền Như Lai.

30. Kiết-già ngồi vững nhớ ghi
    Nguyện cho muôn loại từ bi tu hành
    Ngày càng vững chắc căn lành
    Không còn thoái chuyển, viên thành Đạo tâm.

31. Tu tập thiền chỉ nhớ ghi
    Nguyện cho muôn loại từ bi tu hành
    Nhiếp tâm vọng tưởng chẳng sanh
    Cứu cánh giải thoát, trọn thành đường tu.

32. Tu tập thiền quán nhớ ghi
    Nguyện cho muôn loại từ bi tu hành
    Thấy lý như thật, vô sanh
    Không còn nghi ngại, luận tranh sai lầm.

33. Xả chân, thiền tọa đã xong
    Nguyện cho muôn loại tỏ thông vô thường
    Thấy pháp duyên khởi tạm nương,
    Cuối cùng hoại diệt, một đường giả không.

34. Đặt chân xuống đất nhớ ghi
    Nguyện cho muôn loại từ bi tu hành
    Vững vàng trên đất vô sanh
    Tâm được giải thoát, hạnh lành trọn nên.

35. Vừa nhấc chân để bước đi
    Nguyện cho muôn loại thoát ly não phiền
    Pháp lành đầy đủ vô biên
    Vượt biển sinh tử, bình yên lên bờ.

36. Mặc quần chánh niệm phân minh
    Nguyện cho muôn loại dứt tình đắm mê
    Căn lành đầy đủ mọi bề
    Biết hổ biết thẹn hướng về chân như.

37. Chỉnh trang y phục gọn gàng
    Nguyện cho muôn loại thân an tâm lành
    Không để thất niệm phát sanh
    Căn lành giữ chắc, viên thành Đạo tâm.

38. Mặc áo chánh niệm rõ ràng
    Nguyện cho muôn loại bình an tu hành
    Được nhiều thù thắng căn lành
    Đồng lên bờ giác, viên thành Đạo tâm.

39. Đắp y hành đạo nhớ ghi
    Nguyện cho muôn loại từ bi tu hành
    Vào đệ nhất vị vô sanh
    Được pháp bất động, viên thành Đạo tâm.

40. Đưa tay cầm lấy chiếc tăm
    Nguyện cho muôn loại hết lầm lỗi sâu
    Có được diệu pháp nhiệm mầu
    Bao nhiêu phiền não sạch làu, không nhơ.

41. Xỉa răng dùng đến chiếc tăm
    Nguyện cho muôn loại hết lầm lỗi sâu
    Tâm thuần, thanh tịnh không sầu
    Phiền não đoạn diệt, sạch làu pháp thân!

42. Khi đại tiểu tiện nhớ ghi
    Tham sân phiền não giữ chi trong lòng?
    Nguyện người Phật Pháp tỏ thông
    Nhiễm ô dứt sạch, khỏi vòng trầm luân.

43. Vệ sinh dùng nước nhớ ghi
    Nguyện cho muôn loại từ bi tu trì
    Sớm nương Pháp bất tư nghì
    Rửa sạch cấu nhiễm, còn gì tử sanh?

44. Chùi rửa thân thể nhớp dơ
    Nguyện người dứt sạch thô sơ tâm hành
    Ba nghiệp gột rửa tịnh thanh
    Niết-bàn cứu cánh viên thành ngay đây.  

45. Dùng nước rửa sạch đôi tay
    Nguyện cho muôn loại sớm ngày biết tu
    Dùng đôi tay sạch hòa nhu
    Vâng giữ Phật Pháp, công phu tựu thành.

46. Rửa mặt dùng nước sạch trong
    Nguyện cho muôn loại rửa lòng tham sân
    Gặp được giáo pháp chánh chân
    Nhiễm ô dứt hẳn, pháp thân sạch làu!

47. Tay cầm tích trượng đi đường
    Nguyện cho muôn loại biết nương pháp mầu
    Mở hội đại thí cho nhau
    Chỉ đường chân thật, tránh vào nẻo mê.

48. Tay cầm bình bát nhớ ghi
    Nguyện cho muôn loại từ bi tu hành
    Xuất gia hoằng Pháp lợi sanh
    Thành bậc Pháp khí, phước lành nhân thiên.

49. Giở chân cất bước ra đường
    Nguyện cho muôn loại theo gương Phật đà
    Tu hành Đạo lớn bao la
    Vào nơi cảnh giới không ta không người.

50. Đứng trên đường cái nhớ ghi
    Nguyện cho muôn loại từ bi tu hành
    Theo đường Phật đến vô sanh
    Niết bàn cứu cánh viên thành nơi đây.

51. Đi con đường lớn nhớ ghi
    Nguyện cho muôn loại từ bi tu hành
    Bước trong pháp giới tịnh thanh
    Tâm không chướng ngại, vô sanh niết-bàn.

52. Thấy đường lên dốc nhớ ghi
    Nguyện cho muôn loại từ bi tu hành
    Vượt qua ba cõi tử sanh
    Tâm không khiếp sợ, chí thành tiến tu.

53. Thấy đường xuống dốc nhớ ghi
    Nguyện cho muôn loại từ bi tu hành
    Khiêm cung, vô ngã, lợi sanh
    Dưỡng nuôi mầm Phật kết thành giác hoa.

54. Thấy đường khúc khủyu nhớ ghi
    Nguyện cho muôn loại từ bi tu hành
    Xa lìa tà đạo loanh quanh
    Thẳng đường chánh kiến, viên thành Đạo tâm.

55. Thấy con đường thẳng nhớ ghi
    Nguyện cho muôn loại từ bi tu hành
    Không dối, không nịnh chúng sanh
    Thẳng ngay hợp Đạo, lợi danh chẳng màng.

56. Thấy con đường bụi nhớ ghi
    Nguyện cho muôn loại từ bi tu hành
    Tâm luôn chánh niệm tịnh thanh
    Trần lao quét sạch, vô sanh niết-bàn.

57.Thấy con đường sạch nhớ ghi
    Nguyện cho muôn loại từ bi tu hành
    Thương đời chỉ rõ đường lành
    Giúp người đến chỗ vô sanh niết-bàn.

58. Thấy con đường hiểm nhớ nghi
    Nguyện cho muôn loại từ bi tu hành
    Trú trong Chánh Pháp tịnh thanh
    Xa lìa tội khổ, vô sanh niết-bàn.

59. Khi thấy pháp hội nhớ ghi
    Nguyện cho muôn loại từ bi tu hành
    Thậm thâm Pháp Phật rõ rành
    Hòa vui, chia sẻ, hạnh lành Như Lai.

60. Khi thấy cột lớn nhớ ghi
    Nguyện cho muôn loại từ bi tu hành
    Xa lìa nhân ngã đua tranh
    Không còn sân hận, tịnh thanh cõi lòng.

61. Thấy tòng lâm hãy nhớ ghi
    Nguyện cho muôn loại từ bi tu hành
    Trí tuệ đạo đức phát sanh
    Trời người kính lễ, phước lành thế gian.

62. Thấy núi chánh niệm nhớ ghi
    Nguyện cho muôn loại từ bi tu hành
    Căn lành thù thắng phát sanh
    Đỉnh cao giác ngộ hoàn thành không xa.

63. Thấy cây gai góc nhớ ghi
    Nguyện cho muôn loại từ bi tu hành
    Trừ gai ba độc hoành hành
    Tham sân dứt sạch, tử sanh không còn.

64. Thấy cây tươi tốt nhớ ghi
    Nguyện cho muôn loại từ bi tu hành
    Định tâm giải thoát vô sanh
    Bao nhiêu nhiệt não hóa thành thanh lương.

65. Thấy hoa vừa nở nhớ ghi
    Nguyện cho muôn loại từ bi tu hành
    Thần thông thiện pháp phát sanh
    Như hoa đẹp nở tươi cành vô ưu.

66. Thấy cây đang độ nở hoa
    Nguyện cho muôn loại vui hòa biết tu
    Hạnh lành gieo hạt vô ưu
    Ba hai tướng đẹp công phu kết thành.

67. Thấy cây ra trái nhớ ghi
    Nguyện cho muôn loại từ bi tu hành
    Thành tựu tối thắng pháp lành
    Bồ-đề quả chứng, viên thành Đạo tâm.

68. Thấy dòng sông lớn nhớ ghi
    Nguyện cho muôn loại từ bi tu hành
    Vào dòng Chánh Pháp tịnh thanh
    Ra biển Phật trí lợi sanh vô cùng.

69. Thấy gò thấy trũng nhớ ghi
    Nguyện cho muôn loại từ bi tu hành
    Biết Pháp sai biệt duyên sanh
    Đều đồng một vị tịnh thanh giúp đời.

70. Thấy ao nước hãy nhớ ghi
    Nguyện cho muôn loại từ bi tu hành
    Khẩu nghiệp gìn giữ tịnh thanh
    Khéo hay nói Pháp lợi lành quần sanh.

71. Khi thấy giếng nước nhớ ghi
    Nguyện cho muôn loại từ bi tu hành
    Biện tài vô ngại tựu thành
    Diễn dương diệu Pháp lợi lành quần sanh.

72. Khi thấy suối nước nhớ ghi
    Nguyện cho muôn loại từ bi tu hành
    Trí tuệ phương tiện tựu thành
    Khơi nguồn giác ngộ căn lành vô biên.

73. Thấy cầu chánh niệm nhớ ghi
    Nguyện cho muôn loại từ bi tu hành
    Phát tâm hoằng Pháp lợi sanh
    Giúp đưa người đến bờ lành an vui.

74. Thấy dòng nước chảy nhớ ghi
    Nguyện cho muôn loại từ bi tu hành
    Bao nhiêu ý tốt phát sanh
    Thảy đều thành tựu, tịnh thanh cõi lòng.

75. Làm vườn chánh niệm nhớ ghi
    Nguyện cho muôn loại từ bi tu hành
    Trong vườn năm dục sắc thanh
    Làm sạch cỏ ái, cây lành đơm hoa.

76. Thấy rừng yên tĩnh nhớ ghi
    Nguyện cho muôn loại từ bi tu hành
    Xa lìa tham ái, đấu tranh
    Không lo không sợ, viên thành Đạo tâm.

77. Thấy vườn hoa đẹp nhớ ghi
    Nguyện cho muôn loại từ bi tu hành
    Đầy đủ các hạnh lợi sanh
    Bồ-đề Phật quả viên thành không xa.

78. Thấy người trang sức nhớ ghi
    Nguyện cho muôn loại từ bi tu hành
    Từ bi trí tuệ tịnh thanh
    Ba hai tướng đẹp tựu thành trang nghiêm.

79. Thấy không trang sức nhớ ghi
    Nguyện cho muôn loại từ bi tu hành
    Đầu đà hạnh đẹp tâm lành
    Xa lìa phiền não vô sanh niết-bàn.

80. Thấy người tham đắm nhớ ghi
    Nguyện cho muôn loại từ bi tu hành
    Biết vui cùng Pháp tịnh thanh
    Tâm luôn hoan hỷ, trọn lành đường tu.

81. Thấy người không có đắm mê
    Nguyện cho muôn loại hướng về chân như
    Hữu vi sanh diệt dứt trừ
    Tâm không vướng mắc, vô dư niết-bàn.

82. Thấy người vui vẻ nhớ ghi
    Nguyện cho muôn loại từ bi tu hành
    Sống đời an lạc lợi sanh
    Vui cúng dường Phật, căn lành thêm sâu.

83. Thấy người khổ não nhớ ghi
    Nguyện cho muôn loại từ bi tu hành
    Được căn bản trí tựu thành
    Diệt trừ các khổ, vô sanh niết-bàn.

84. Thấy người không bệnh nhớ ghi
    Nguyện cho muôn loại từ bi tu hành
    Chứng ngộ tuệ giác vô sanh
    Không còn bệnh khổ hoành hành thân tâm.

85. Thấy người tật bệnh nhớ ghi
    Nguyện cho muôn loại từ bi tu hành
    Thấy thân không thật, duyên sanh
    Bao nhiêu phiền não, tranh giành sạch không.

86. Thấy người xinh đẹp nhớ ghi
    Nguyện cho muôn loại từ bi tu hành
    Đối Phật, Bồ-tát chí thành
    Khởi lòng tịnh tín, phước lành vô biên.

87. Thấy người không đẹp nhớ ghi
    Nguyện cho muôn loại từ bi tu hành
    Chán lìa bất thiện, ghét ganh
    Trang nghiêm mình với Pháp lành Như Lai.

88. Thấy người ơn nghĩa nhớ ghi
    Nguyện cho muôn loại từ bi tu hành
    Biết ơn Phật cứu chúng sanh
    Từ bi đem đến an lành thế gian.

89. Thấy người không biết báo ơn
    Nguyện cho muôn loại vượt cơn khổ sầu
    Chúng sanh tha thứ thương nhau
    Từ bi hóa giải khổ đau oán hờn.

90. Thấy sa-môn hãy nhớ ghi
    Nguyện cho muôn loại từ bi tu hành
    Ba nghiệp vắng lặng an lành
    Cứu cánh chứng được vô sanh niết-bàn.

91. Thấy bà-la-môn nhớ ghi
    Nguyện cho muôn loại từ bi tu hành
    Phạm hạnh thanh tịnh tựu thành
    Xa lìa ác pháp vô sanh niết-bàn.

92. Thấy người khổ hạnh nhớ ghi
    Nguyện cho muôn loại từ bi tu hành
    Tinh cần hướng đến vô sanh
    Nhờ tu siêng khổ viên thành Đạo tâm.

93. Thấy người đức hạnh nhớ ghi
    Nguyện cho muôn loại từ bi tu hành
    Kiên trì chí hạnh tịnh thanh
    Không bỏ đường Phật viên thành Đạo tâm.

94. Thấy người mặc giáp nhớ ghi
    Nguyện cho muôn loại từ bi tu hành
    Thường mang áo giáp pháp lành
    Giúp bình an đến vô sanh niết-bàn.

95. Thấy người không có gươm đao
    Nguyện cho muôn loại thanh cao tu hành
    Xa lìa nghiệp ác sát sanh
    Từ bi hỷ xả, viên thành Đạo tâm.

96. Thấy người bàn luận nhớ ghi
    Nguyện cho muôn loại từ bi tu hành
    Biện tài trí tuệ phát sanh
     Hàng phục tà kiến, viên thành Đạo tâm.

97. Thấy người chánh mạng nhớ ghi
    Nguyện cho muôn loại từ bi tu hành
    Có được tuệ mạng tịnh thanh
    Từ bi giới đức hiện thành oai nghi.

98. Gặp vua chánh niệm nhớ ghi
    Nguyện cho muôn loại từ bi tu hành
    Pháp vương mau sớm tựu thành
    Chuyển bánh xe Pháp lợi lành quần sanh.

99. Khi gặp vương tử nhớ ghi
    Nguyện cho muôn loại từ bi tu hành
    Được từ Chánh Pháp hóa sanh
    Làm con đức Phật, sau thành Pháp vương.

100. Khi gặp trưởng giả nhớ ghi
    Nguyện cho muôn loại từ bi tu hành
    Sáng suốt quyết đoán việc lành
    Xa lìa pháp ác, lợi danh chẳng màng.

101. Khi gặp quan lớn nhớ ghi
    Nguyện cho muôn loại từ bi tu hành
    Giữ gìn chánh niệm tịnh thanh
    Huân tu tăng trưởng pháp lành Như Lai.

102. Khi gặp thành quách nhớ ghi
    Nguyện cho muôn loại từ bi tu hành
    Đạo tâm kiên cố như thành
    Dứt trừ ma nạn, an lành đường tu.

103. Kinh đô khi gặp nhớ ghi
    Nguyện cho muôn loại từ bi tu hành
    Trang nghiêm công đức họp thành
    Vui trong Chánh Pháp tịnh thanh cõi lòng.

104. Thấy người ở chốn rừng xa
    Nguyện cho muôn loại sống hòa thiên nhiên
    Đức hạnh cảm khắp nhân thiên
    Thảy đều kính ngưỡng kết duyên phước lành.

105. Vào làng khất thực nhớ ghi
    Nguyện cho muôn loại từ bi tu hành
    Vào các cõi pháp độ sanh
    Tâm không chướng ngại viên thành Đạo tâm.

106. Đến trước cửa hãy nhớ ghi
    Nguyện cho muôn loại từ bi tu hành
    Pháp môn vô lượng học thành
    Vào ra cửa pháp, độ sanh cứu đời.

107. Bước vào nhà hãy nhớ ghi
    Nguyện cho muôn loại từ bi tu hành
    Phật thừa thâm nhập, viên thành
    Ba đời bình đẳng, độ sanh vô cùng.

108. Thấy người không biết xả ly
    Nguyện cho muôn loại từ bi tu hành
    Bao nhiêu công đức pháp lành
    Thảy đều gìn giữ viên thành Đạo tâm.

109. Thấy người có thể xả ly
    Nguyện cho muôn loại từ bi tu hành
    Ba nghiệp gìn giữ tịnh thanh
    Xả bỏ nghiệp ác, chẳng sanh ba đường.

110. Khi nhìn thấy chiếc bát không
    Nguyện cho muôn loại hết lòng sân si
    Tánh không duyên khởi nhớ ghi
    Biết đời mộng huyễn còn chi não phiền!

111. Khi nhìn thấy chiếc bát đầy
    Nguyện cho muôn loại phước dày tuệ sâu
    Huân tu Pháp Phật nhiệm mầu
    Đầy đủ công đức không sầu không lo.

112. Khi được cung kính nhớ ghi
    Nguyện cho muôn loại từ bi tu hành
    Cống cao ngã mạn chẳng sanh
    Kính Phật, trọng Pháp, hộ Tăng đời đời.

113. Không được cung kính nhớ ghi
    Nguyện cho muôn loại từ bi tu hành
    Xem thường nẻo lợi đường danh
    Xa lìa nghiệp ác, lợi lành quần sanh.

114. Thấy người biết thẹn nhớ ghi
    Nguyện cho muôn loại từ bi tu hành
    Sáu căn gìn giữ tịnh thanh
    Đủ hạnh hổ thẹn, lợi lành quần sanh.

115. Thấy không biết thẹn nhớ ghi
    Nguyện cho muôn loại từ bi tu hành
    Tâm từ thương khắp quần sanh
    Biết hổ biết thẹn, sen thanh giữa đời.

116. Món ngon có được nhớ ghi
    Nguyện cho muôn loại từ bi tu hành
    Bao nhiêu nguyện tốt tựu thành
    Tâm không tham muốn lợi danh thói đời.

117. Nhận đồ ăn dở nhớ ghi
    Nguyện cho muôn loại từ bi tu hành
    Thọ dụng Pháp vị tịnh thanh
    Vui thiền, tham dục không sanh, không sầu.

118. Ăn đồ mềm mại nhớ ghi
    Nguyện cho muôn loại từ bi tu hành
    Đại bi tu tập tựu thành
    Tâm luôn nhu nhuyến, không sanh giận hờn.

119. Ăn đồ thô cứng nhớ ghi
    Nguyện cho muôn loại từ bi tu hành
    Xa lìa tham ái lợi danh
    Tâm không ô nhiễm, sen thanh giữa đời.

120. Khi thọ thực hãy nhớ ghi
    Nguyện cho muôn loại từ bi tu hành
    Thức ăn: thiền duyệt tịnh thanh
    Vị ngon: pháp hỷ an lành thân tâm.

121. Khi biết mùi vị nhớ ghi
    Nguyện cho muôn loại từ bi tu hành
    Nhận ra vị Phật tịnh thanh
    Cam lồ nuôi dưỡng tâm lành sớm hôm.

122. Khi thọ thực kết thúc xong
    Nguyện cho muôn loại thành công tu hành
    Bao nhiêu Pháp Phật hạnh lành
    Đủ đầy nhờ tấm lòng thành tiến tu.

123. Khi thuyết Pháp Phật nhớ ghi
    Nguyện cho muôn loại từ bi tu hành
    Biện tài vô ngại tựu thành
    Thay Phật hoằng Pháp, lợi danh chẳng màng.

124. Từ nhà cất bước ra đi
    Nguyện cho muôn loại thoát ly buộc ràng
    Xa lìa ba cõi bất an
    Thâm nhập Phật trí thênh thang sáng ngời.

125. Vào trong dòng nước nhớ ghi
    Nguyện cho muôn loại từ bi tu hành
    Thâm nhập Phật trí vô sanh
    Thấy pháp bình đẳng, giả danh ba đời.

126. Khi tắm cầu nguyện chúng sanh
    Biết nương giáo pháp tu hành tinh chuyên
    Thân tâm sạch hết não phiền

    Pháp thân thanh tịnh hiện tiền ngay đây.

127. Ngày nóng cầu nguyện chúng sanh
    Biết nương giáo pháp tu hành tinh chuyên
    Dứt trừ ngọn lửa não phiền
    Hồ tâm mát rượi, lặng yên trong ngần.

128. Ngày mát cầu nguyện chúng sanh
    Biết nương giáo pháp tu hành tinh chuyên
    Bồ-đề vô thượng kết duyên
    Cứu cánh giải thoát một miền thanh lương!

129. Khi tụng kinh hãy nhớ ghi
    Nguyện cho muôn loại từ bi tu hành
    Pháp nghĩa ghi nhớ rõ rành
    Tư duy, quán chiếu, lợi lành quần sanh.

130. Khi nhìn thấy Phật nhớ ghi
    Nguyện cho muôn loại từ bi tu hành
    Được vô ngại nhãn tịnh thanh
    Thấy tất cả Phật rõ rành không sai.

131. Ngắm nhìn, quán Phật nhớ ghi
    Nguyện cho muôn loại từ bi tu hành
    Phổ Hiền thân tướng tựu thành
    Trang nghiêm hạnh nguyện chúng sanh kính thờ.

132. Khi nhìn tháp Phật nhớ ghi
    Nguyện cho muôn loại từ bi tu hành
    Ba vô lậu học tựu thành
    Nhân thiên cung kính, chúng sanh cúng dường.

133. Tâm thành ngắm tháp nhớ ghi
    Nguyện cho muôn loại từ bi tu hành
    Ba vô lậu học tựu thành
    Trời người chiêm ngưỡng gương lành thế gian.

134. Đảnh lễ tháp Phật nhớ ghi
    Nguyện cho muôn loại từ bi tu hành
    Trọn nên vô thượng phước lành
    Vô kiến đảnh tướng tựu thành Phật thân

135. Nhiễu quanh tháp Phật nhớ ghi
     Nguyện cho muôn loại từ bi tu hành
     Thuận theo Phật đạo tịnh thanh
     Thành nhất thiết trí độ sanh vô cùng.

136. Nhiễu quanh tháp Phật ba vòng
    Nguyện cho muôn loại tâm không biếng lười
    Siêng cầu Phật đạo chẳng lơi
    Đầy đủ phước trí độ đời mười phương.

137. Khen công đức Phật nhớ ghi
    Nguyện cho muôn loại từ bi tu hành
    Tất cả công đức tựu thành
    Không sao kể hết phước lành vô biên.

138. Khen Phật tướng hảo nhớ ghi
    Nguyện cho muôn loại từ bi tu hành
    Chứng pháp vô tướng vô sanh
    Thành tu thân Phật phước lành trang nghiêm.

139. Rửa chân cầu nguyện chúng sanh
    Thánh quả chứng ngộ, hoàn thành sáu thông
    Thần túc tự tại thong dong
    Giúp người khắp chốn thoát vòng tử sanh.

140. Đúng giờ ngủ nghỉ nhớ ghi
    Nguyện cho muôn loại sầu bi không còn
    Thân thôi mệt mỏi héo hon
    Tâm luôn an tịnh, lên non niết-bàn!

141. Ngủ vừa thức dậy sáng nay
    Nguyện cho muôn loại hết say mộng đời
    Hiểu sâu thế sự đầy vơi
    Viên thành Phật trí, độ đời mười phương.

    Này Phật tử Trí Thủ, nếu hàng Bồ-tát này biết dụng tâm như vậy, sẽ được mọi công đức rất thù thắng vi diệu. Tất cả hàng chư thiên, ma vương và phạm vương, sa-môn, bà-la-môn, càn-thát-bà, tu-la…, cho đến tất cả hàng thanh-văn và duyên giác đều không thể lay động những vị Bồ-tát này.

    Nam-mô Bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật. (3 lần)

3e638da7cc9105959d4420e87ee618c5.jpg
bottom of page