top of page

Trang Nhà  < Pháp Thoại

Ủng Hộ Cúng Dường

Pháp Thoại

                                                                                   Đọc thêm

  • Mười Điều Tâm Niệm -- TT. Sakya Minh-Quang giảng tại Tu Viện Huyền Quang trong          khóa tu Bát Quan Trai 8/2014  

                                                                                    Đọc thêm

  • Người Trí Thấy Được Mình -- TT. Sakya Minh-Quang thuyết giảng tại Tu Viện Huyền            Quang trong khóa tu Bát Quan Trai 1/2013                                                                                                                                 Đọc thêm

  • Tam Diện Quan Âm -- TT. Sakya Minh-Quang thuyết giảng trong khóa tu Xuất Gia Gieo          Duyên kỳ 12 tại Tu Viện Tây Thiên - canada, 7/2013                                                                                                                        Đọc thêm

  • Nhà Như Lai, Y Như Lai, và Tòa Như Lai -- TT. Sakya Minh-Quang thuyết giảng tại chùa         Tịnh Luật, Houston Tx, trong khóa tu Bát Quan Trai 7/2016                                                                                                             Đọc thêm 

  • Giải Thoát Đạo và Vô Thường Quán -- TT. Sakya Minh-Quang thuyết giảng tại Hội              Phật Học Đuốc Tuệ, Nam Cali, 1/2016                                                                                                                                    Đọc thêm                         

  • Ngôi Chùa Lý Tưởng -- TT. Sakya Minh-Quang thuyết giảng trong chuyến hoằng Pháp tại          Nhật, 2012                                                                                                                                                              Đọc thêm 

bottom of page