top of page

KINH HOA NGHIÊM ĐẠI PHƯƠNG QUẢNG PHẬT

Quyển Thứ 14

            Phẩm Tịnh Hạnh  

                Phẩm Thứ 11

   -Tam Tạng Pháp Sư Thật-xoa-nan-đà nước

      Vu Điền vâng chiếu dịch từ Phạn sang Hán.

   -Sakya Minh-Quang dịch từ Hán sang Việt.

89e686199cce361d4b9e6ea3dbd61978.jpg

    HOA NGHIÊM SÁM NGUYỆN

Hoa Nghiêm Vô thượng Pháp mầu
Phật vì Bồ-tát hàng đầu nói ra
Trang nghiêm vạn hạnh như hoa
Trùng trùng duyên khởi đều là nhất tâm.

Không bị giả tướng gạt lầm
Thật tướng vô tướng, duy tâm tạo thành.
Tâm vọng: cảnh vọng phát sanh
Vọng tan: tâm cảnh đều thành Giác hoa.

Không còn phân biệt người-ta
Vào cửa bất nhị đều là chân như.
Một chân pháp giới như như
Niết-bàn sinh tử hỏi từ đâu ra?

Lý tuy đốn ngộ nhưng mà
Hạnh phải khế hợp, không là nói suông
Cho nên Bồ-tát phải buông
Lợi danh, tình ái… một tuồng khổ không.

Đường tu tha thiết một lòng
Tìm Thầy học Đạo nguyện thông Đại Thừa.
Thiện Tài tham học gương xưa
Bao giờ bằng Phật mới vừa lòng con!

Bồ-tát phát nguyện sắt son
Trên cầu thành Phật, dưới còn độ sanh.
Phổ Hiền hạnh nguyện rõ rành
Sự sự vô ngại, hoàn thành Đại tâm.

Hoa Nghiêm giáo nghĩa thậm thâm
Chư Phật Bồ-tát âm thầm hộ tuyên
Nay con nhờ chút phước duyên
Phàm phu được gặp Kinh truyền dạy tu.

Thẹn mình cùng tử dại ngu
Về lại quê cũ như mù gặp Cha!
Gia tài sẵn có bao la
Tâm con hạ liệt nghĩ là của ai!

Chí thành sám hối Như Lai
Gia tài Pháp bảo con nay kế thừa
Theo gương Thầy Tổ thuở xưa
Dịch Kinh, thuyết giảng Phật thừa báo ân.

Kính mong bạn Pháp xa gần
Có duyên nghe đọc, theo chân Phật-đà
Cùng nhau ta trở về nhà
Con Phật, thành Phật mới là Lý Chân!

Nam-mô Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh. (3 lần)  

                                                                                

     Kinh Ma-ha Bát-nhã Ba-la-mật Tâm Yếu

Bồ-tát Quán Tự Tại
Khi thực hành Bát-nhã
Ba-la-mật thâm sâu
Quán chiếu thấy năm uẩn
Đương thể đều là không
Vượt qua vòng khổ ách.
Xá-lợi-phất lắng nghe
Sắc chẳng khác tánh không
Tánh không chẳng khác sắc
Sắc chính là tánh không
Tánh không chính là sắc
Thọ, tưởng, hành và thức
Bản chất cũng như vậy.
Lại nữa, Xá-lợi-phất
Các pháp nơi tánh không
Không sinh cũng không diệt
Không sạch cũng không nhơ
Không thêm cũng không bớt;
Không có năm thủ uẩn:
Sắc, thọ, tưởng, hành, thức;
Không có sáu căn: mắt
Tai, mũi, lưỡi, thân, ý;
Không có sáu trần: sắc
Thanh, hương, vị, xúc, pháp;
Không có cả sáu thức:
Nhãn thức đến ý thức;
Mười tám giới đều không.
Không có mười hai duyên:
Vô minh đến già chết;
Không có hết vô minh
Cho đến hết già chết
Lưu chuyển và hoàn diệt
Cả hai chiều đều không.
Không có bốn thánh đế:
Khổ, tập, diệt và đạo.
Không có trí có đắc
Vì không có sở đắc.
Bồ-tát y Bát-nhã
Ba-la-mật-đa này 
Tâm không còn chướng ngại
Do không có chướng ngại
Nên không có sợ hãi
Lìa mộng tưởng đảo điên
Đến Niết-bàn cứu cánh.
Chư Phật trong ba đời
Đều y nơi Bát-nhã
Đắc Vô Thượng Bồ-đề.
Thế nên biết Bát-nhã
Là chân ngôn đại thần
Là chân ngôn đại minh
Là chân ngôn vô thượng
Không chân ngôn nào bằng
Có vi diệu công năng
Diệt trừ tất cả khổ
Chân thực không dối hư
Liền nói ra chú rằng:
Ga tê, ga tê, ba ra ga tê, ba ra sam ga tê, bô đi xóa ha (3 lần).

(Gate gate paragate parasamgate bodhi svaha)                         

                                 

                       

     HỒI HƯỚNG

Trì kinh quán niệm phước vô biên
Hồi hướng chúng sinh khắp mọi miền
Nguyện ai còn đắm trong biển khổ
Về nơi nước Phật được an nhiên. 

Nguyện tiêu ba chướng hết phiền não
Nguyện được Bát-nhã trí rộng cao
Nguyện thực hành theo Bồ-tát đạo
Đời đời tinh tiến chẳng lãng xao.

Nguyện sinh về cõi Tây phương
Đài sen chín phẩm dựa nương thức thần
Hoa nở thấy Phật pháp thân
Chứng ngôi bất thoái, cõi trần độ sinh.

Nguyện đem công đức tu này
Hướng về tất cả, chung xây phước lành     
Con cùng pháp giới chúng sanh
Đồng nên Phật đạo, đồng thành Như Lai.

 

      TỰ QUY Y

Con tự quy y Phật
Nguyện tất cả chúng sanh
Giác ngộ Đạo Vô Thượng
Đồng phát Bồ-đề tâm (1 lễ).

Con tự quy y Pháp
Nguyện tất cả chúng sanh
Thâm nhập nghĩa kinh tạng
Trí tuệ sâu như biển (1 lễ).

Con tự quy y Tăng
Nguyện tất cả chúng sanh
Hòa hợp cùng đại chúng
Sống vô ngại, an lành (1 lễ).

      TỨ HOẰNG THỆ NGUYỆN

Chúng sinh vô biên thệ nguyện độ
Phiền não vô tận thệ nguyện đoạn
Pháp môn vô lượng thệ nguyện học
Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành.

bottom of page