top of page

   KINH PHÁP CÚ THÍ DỤ

      Kinh Pháp Cú Thí Dụ (Dharmapadàvadàna – Sùtra) do hai ngài Pháp Cự - Pháp Lập đời Tây Tấn (209 - 306) cùng dịch. Kinh này còn có tên Pháp Cú Bản Mạt Kinh, Pháp Cú Dụ Kinh, Pháp Cú Thí Kinh được đưa vào quyển thứ tư Đại Chánh Tân Tu Đại Tạng Kinh (gồm 100 quyển).

    Từ lâu, ở Việt Nam chúng ta Kinh Pháp Cú đã trở nên quen thuộc trong giới Tăng Ni và Phật tử. Những câu Pháp cú ngắn gọn, thâm trầm đạo vị thật sự đã trở thành ngọn đuốc soi đường trên tiến trình giải thoát - giác ngộ của người con Phật, những đóa hoa đạo đức - trí tuệ của Phật giáo với sắc và hương thơm sạch thấm nhuần trong đời sống tâm linh của dân tộc Việt Nam

   Một bộ Đại Tạng Kinh tiếng Việt đang là nỗi thao thức của toàn thể giới Phật giáo Việt Nam. Đây là một công trình vĩ đại đòi hỏi sự đóng góp lâu dài của tất cả mọi người, nhất là thế hệ Tăng Ni trẻ. Với bản dịch Kinh Pháp Cú Thí Dụ này, dịch giả mong rằng sẽ đóng góp một phần nhỏ vào nền văn học Phật giáo hiện nay và Đại Tạng Kinh tiếng Việt ngày mai.

 

    Ngài Chi Khiêm trong bài tựa Kinh Pháp Cú nói: “Ở Thiên Trúc, những người mới tu mà không học Kinh Pháp Cú sẽ bị cho là vượt thứ lớp, vì đây là bước đầu quan trọng của người mới tu và cũng là tạng thâm áo cho những ai đã thâm nhập”. Cho nên Kinh này chính là kim chỉ nam tu tập cho mọi trình độ, thích hợp với tất cả hàng Phật tử xuất gia, tại gia. Chúng tôi mong rằng rồi đây Kinh Pháp Cú Thí Dụ sẽ được chính thức đưa vào dạy trong chương trình sơ cấp hay trung cấp Phật học. Chính vì tâm nguyện này, dịch giả đã không ngại khó nghiên cứu và chú thích rõ ràng, cũng như in đối chiếu Hán-Việt ở phần kệ Pháp cú để người học tiện tham khảo.

   

   

s513037892264040667_p18_i1_w233.jpeg
bottom of page