top of page
Trang Nhà  < Kinh Sách < Sách

VÔ THƯỜNG & GIẢI THOÁT ĐẠO

                                                         Sakya Minh-Quang

                          Tri Ân Thầy

 

        Kính Dâng Giác Linh Ân Sư,

        Hòa Thượng thượng Thiện hạ Tường,

        Đêm đêm đối bóng dịch kinh
        Dáng xưa Thầy lại lung linh hiện về!

 

   Kính bạch giác linh Thầy,

   Đã ba mươi hai năm từ ngày Thầy về cõi Phật, nhưng lòng con luôn canh cánh thâm ân giáo dưỡng và tình thương vô bờ mà Thầy đã dành cho huynh đệ chúng con! Trong những tháng ngày khó khổ của đời sống xuất gia đầu thập niên tám mươi của thế kỷ trước, Thầy là hiện thân của tinh thần vô úy bi-trí-dũng. Thầy luôn che chở cho chúng con lúc khó khăn, và nghiêm khắc răn dạy khi chúng con giãi đãi hay lầm lỗi. Đối với chúng con, Thầy là đấng Từ Nghiêm như đức Bồ-tát Quán Thế Âm:

          Tâm bi răn dạy: vang như sấm
         Ý từ che chở: mát dường mây
         Tuôn dòng cam lộ: mưa Chánh Pháp
         Phiền não lửa lòng dứt sạch ngay!

                  (Phẩm Phổ Môn Kinh Pháp Hoa)

   

    Nếu không có thâm ân thầy dạy dỗ từng chữ Hán câu kinh khi con sơ tâm xuất gia, nhất là thân giáo của Thầy qua đời sống trang nghiêm giới luật và lao tác phục vụ đại chúng, thì chắc chắn rằng con sẽ không có ngày nay. Càng lớn tuổi, càng nhớ lại Thầy, con lại càng thấy mình bé nhỏ và hổ thẹn trước trí tuệ và đức hạnh của Thầy ngày xưa! Thầy lấy thân dạy chúng, như vị Pháp sư  trong Kinh Pháp Hoa, luôn bảo bọc chúng con với lòng từ bi vô lượng, khoát lên mình chiếc y nhu hòa nhẫn nhục phục vụ đại chúng không nệ nhọc nhằn, và lúc nào cũng vững chãi trên tòa Bát-nhã tánh không trước bao chướng nạn của cuộc đời!

           Xưa Thầy áo rách vá vai
           Mà y nhẫn nại đẹp hoài ngàn năm!
           Xưa Thầy một túp lều không
           Lấy tình thương lớn mênh mông làm nhà!
           Dù bao công nghiệp hằng sa
           Thầy luôn khiêm tốn trên tòa tánh không!
           Đời người, con quá nửa vòng
           Vẫn đi trong cõi mênh mông tình Thầy!

                (Thầy Tôi-Sakya Minh-Quang)

 

   Kính bạch giác linh Thầy,

   Dù hình hài Thầy không còn nữa, nhưng hơn ba mươi năm qua đạo phong và ân tình của Thầy vẫn trọn vẹn trong trái tim con. Thầy là động lực thôi thúc con tu học và hoằng Pháp lợi sinh. Nhờ Thầy, mà con có thể kiên trì dịch kinh, viết sách trong mọi hoàn cảnh, dù thuận hay nghịch.

   Biên soạn quyển sách này cùng với khởi công xây dựng Tu Viện Thiện Tường, một trung tâm tu học và hoằng Pháp mang tên Thầy nơi hải ngoại, là để tỏ lòng tri ân giáo dưỡng của Thầy trong muôn một! Cầu nguyện trên giác linh Thầy chứng minh và gia hộ cho công trình xây dựng Tu Viện Thiện Tường, ngôi chùa đầu tiên ở vùng xa xôi, thiếu thốn Phật Pháp này, sớm ngày hoàn thành, để chúng con có thể thuận lợi hoằng Pháp lợi sinh, báo Phật ân đức.

Chỉ thấy người nay cười
Ai hay người xưa khóc?
                 

Bao công lao khó nhọc
Biết mấy tấm lòng vàng
Vạn sự khởi đầu nan
Thầy trò cùng gắng sức.
                  ***

Cầu ơn trên chư Phật
Gia hộ đệ tử con
Giữ vững tấm lòng son
Xây nên nhà Tam Bảo
                ***

Dù gặp bao khảo đảo
Vẫn kiên cố đạo tâm
Hoa giác ngộ gieo mầm
Trên hoang vu đất mới
               ***

Nguyện tinh cần vun xới
Tưới tẩm hạt giống lành
Chăm sóc những mầm xanh
Cho tương lai thế hệ.
               ***

Bát-nhã là mầm tuệ
Hoa nở đóa Thiện Tường
Hương tỏa khắp mười phương
Dâng cúng dường chư Phật.

 

   Nam-mô Giác Nguyên đường thượng, từ Lâm Tế chánh tông, tứ thập nhất thế, húy thượng Thanh hạ Giới, tự Chơn Như, hiệu Thiện Tường, đại lão hòa thượng ân sư tác đại chứng minh.

   Đệ tử Sakya Minh-Quang đảnh lễ kính ghi

   Ngày 05 tháng 06, 2016 tại Tu Viện Thiện Tường

Mục Lục

bottom of page