top of page
Trang Nhà  < Kinh Sách < Sách

VÔ THƯỜNG & GIẢI THOÁT ĐẠO

                                                         Sakya Minh-Quang

 

                             Lời bạt

 

        Không nỡ chúng sinh khổ
        Không nỡ Thánh giáo suy
        Nên khởi lòng đại bi
       Theo con đường Phật đi…[1]

 

   Dịch kinh, viết sách, ấn tống v.v… không ngoài mục đích hoằng dương Chánh Pháp, lợi lạc quần sinh và đền ơn Phật tổ. Với trách nhiệm và bổn phận của người con Phật xuất gia, bút giả đã dành cuộc đời mình cho việc tu học, nghiên cứu, giảng dạy, phiên dịch và biên soạn kinh sách Phật Pháp. Hơn hai mươi năm qua, kể từ khi xuất bản quyển Kinh Pháp Cú Thí Dụ (1994) đến nay, một số Kinh sách đã được bút giả phiên dịch, biên soạn, và xuất bản trong và ngoài nước, như:
    Mười Bài Giảng Kinh Bát Đại Nhân Giác (1992), Phật Học Quần Nghi (1998), Làm      Chủ Vận Mệnh (1999), Chân Dung Người Phật Tử (2000), Lắng Nghe Tiếng Hát        Sông Hằng (2002), Niệm Phật Chuyển Hóa Tế Bào Ung Thư (2003), Nghi Thức          Huân Tu Hàng Ngày (2012) v.v….

             Bố thí Pháp hơn mọi bố thí
         Hương vị Pháp hơn mọi hương vị
         Niềm vui Pháp hơn mọi niềm vui
         Tham ái diệt: khổ đau chấm dứt!

 

   Kinh sách Phật Pháp là một kho tàng trí tuệ đồ sộ, phần lớn còn chưa được phiên dịch, nghiên cứu và biên soạn ra tiếng Việt. Đây quả thực là điều thiệt thòi lớn cho người con Phật Việt Nam chúng ta. Để khai thác hết kho tàng vô giá này, đòi hỏi rất nhiều sự nỗ lực của chư tăng ni và Phật tử trong một thời gian rất dài. Cho nên, việc làm của bút giả chỉ góp phần nhỏ vào công việc hoằng dương Chánh Pháp này. Nhưng việc hoằng Pháp có được sâu rộng và thành tựu tốt đẹp hay không là nhờ nơi sự hộ Pháp của các hàng Phật tử tại gia.

          Cổ đức dạy:

                  Phật Pháp xương minh do Tăng già hoằng hóa
                  Thiền môn hưng thịnh nhờ thiện tín phát tâm.

   

    Cho nên, quý Phật tử tín tâm, những ai hữu duyên đọc hay nghe được kinh sách do bút giả phiên dịch hay biên soạn, nếu thấy có lợi ích cho Phật Pháp và chúng sinh, xin cùng góp phần vào việc giữ gìn và hoằng dương Chánh Pháp. Các vị có thể gởi tịnh tài cúng dường để dùng vào việc phiên dịch, biên soạn và in kinh ấn tống. 

   Mọi chi phiếu cúng dường cho sự nghiệp bố thí Pháp này xin đề người nhận: Thien Tuong Temple (Memo: in kinh) và gởi về địa chỉ:

   

    Tu Viện Thiện Tường
    1512 N. Mckinley Ave. Champaign, IL 61821
    Email: tuvienthientuong@gmail.com

   

   Xin thành tâm hồi hướng công đức biên soạn, phiên dịch và ấn tống kinh sách Phật Pháp này về tất cả chúng sinh. Nguyện tất cả mọi loài tin sâu nhân quả, bỏ ác làm lành, giác ngộ thực tướng, xa lìa mê chấp, thành tựu Phật quả.

    Nam-mô Công Đức Lâm Bồ-tát Ma-ha-tát.         

    Sakya Minh-Quang kính ghi

------------------------------------------------------------

[1] Dịch ý từ bài kệ Đại Thừa của Đại Sư Ấn Thuận trong quyển Thành Phật Chi Đạo (Con Đường Thành Phật), tr. 260.

Mục Lục

bottom of page