top of page

KINH PHÁP CÚ THÍ DỤ

                                               Dịch giả Sakya Minh-Quang

 

                     Lời Giới Thiệu

   Tôi nhận được bản dịch Kinh Pháp Cú Thí Dụ của Đại đức Thích Minh Quang gửi đến nhờ cho ý kiến. Tôi nhận thấy từ trước đến nay, Phật giáo Nam tông và Bắc tông đều đã dịch bộ kinh này nhưng không nói rõ lý do đức Phật thuyết Kinh Pháp Cú. Tuy nhiên, bản dịch của Đại đức Thích Minh Quang đã không vấp phải thiếu sót này.

   Qua phần mở đầu, Kinh Pháp Cú Thí Dụ nêu rõ nguyên nhân đức Phật nói kệ Pháp Cú, giúp người đọc dễ hiểu hơn về ý nghĩa các bài kệ ngắn gọn trong kinh. Ngoài ra, còn có phần các bài kệ bằng chữ Hán của Pháp sư Pháp Cự - Pháp Lập dịch từ tiếng Phạn sang, cộng thêm phần dịch âm, dịch nghĩa chữ Hán và lời chú giải của dịch giả giúp cho những vị đã thông thạo Hán tự muốn nghiên cứu có điều kiện so sánh, hiểu rõ hơn ý nghĩa của kinh hoặc những ai chưa rành Hán tự cũng có thể nhân đây học thêm.

   Điểm đặc biệt khác, bản dịch của Đại đức Thích Minh Quang là căn cứ theo Đại Chánh Tân Tu Đại Tạng Kinh của Nhật Bản, một bộ Đại Tạng Kinh có uy tín trên thế giới, trong đó kèm theo phần so sánh với những bản kinh khác và chú giải những điểm khác biệt giữa các bản dịch, nhờ đó người đọc có thể hiểu được lời đức Phật chính xác hơn.

   Tôi xin trân trọng giới thiệu cùng quý vị.

 

      Mùa an cư kiết hạ PL 2538 -1994

      Thượng tọa THÍCH TRÍ QUẢNG

   Trưởng ban HOẰNG PHÁP T.Ư GHPGVN

   

   

Mục Lục

 • Duyên Khởi Tái Bản 

 • Lời Giới Thiệu

 • Lời Dẫn

 • Quyển Thứ Nhất   

 • Quyển Thứ 2​

  • Phẩm Dụ Hoa Hương Thứ 14​

  • Phẩm Ngu Ám Thứ 15

  • Phẩm Minh Triết Thứ 16

  • Phẩm A-La-Hán Thứ 17

  • Phẩm Thuật Thiên Thứ 18

  • Phẩm Ác Hạnh Thứ 19

  • Phẩm Đao Trượng Thứ 20

 • Quyển Thứ 3​

  • Phẩm Lão Mạo Thứ 21​

  • Phẩm Ái Thân Thứ 22

  • Phẩm Thế Tục Thứ 23

  • Phẩm Thuật Phật Thứ 24

  • Phẩm An Ninh Thứ 25

  • Phẩm Hiếu Hỉ Thứ 26

  • Phẩm Phẫn Nộ Thứ 27

  • Phẩm Trần Cấu Thứ 28

  • Phẩm Phụng Trì Thứ 29

  • Phẩm Đạo Hạnh Thứ 30

  • Phẩm Quảng Diễn Thứ 31

  • Phẩm Địa Ngục Thứ 32

  • Phẩm Tượng Thứ 33

  • Phẩm Ái Dục Thứ 34

 • Quyển Thứ 4​

  • Phẩm Dụ Ái Dục Thứ 35​

  • Phẩm Lợi Dưỡng Thứ 36

  • Phẩm Sa Môn Thứ 37

  • Phẩm Phạm Chí Thứ 38

  • Phẩm Nê Hoàn Thứ 39

  • Phẩm Sinh Tữ Thứ 40

  • Phẩm Đạo Lợi Thứ 41

  • Phẩm Kiết Tường Thứ 42

bottom of page