top of page
Tông Chỉ Tu Học

   Tu Viện Thiện Tường được thành lập với tinh thần nhớ ơn và đền ơn chư Phật, bao đời tổ sư và các bậc sư trưởng, nhất là Hòa thượng thượng Thiện hạ Tường, một bậc cao tăng đức độ, có công đức lớn với Phật giáo Việt Nam trong thời kỳ chấn hưng Đạo Pháp. Tu Viện Thiện Tường tu học hoằng Pháp theo tinh thần Phật Giáo Nhân Gian với những tông chỉ sau đây:

  1. Là nơi Hoằng Dương Chánh Pháp, phá trừ mê tín, tà kiến; kiến lập chánh kiến cho người học Phật.

  2. Là nơi tu học và đào tạo Tăng tài để góp phần Hoằng Pháp nơi hải ngoại

  3. Là nơi phiên dịch, nghiên cứu và biên soạn Kinh điển và tác phẩm Phật học để đáp ứng nhu cầu giáo dục và Hoằng Pháp.

  4. Là nơi giảng dạy giáo lý, thực tập thiền quán, thiền tụng và thiền lễ cho Phật tử địa phương và sinh viên quốc tế đang theo học tại Parkland College và University of Illinois.

  5. Là nơi giúp đỡ đời sống tinh thần cho Phật tử địa phương khi gia đình họ hữu sự theo đúng tinh thần Chánh Pháp.

  6. Là nơi gìn giữ và truyền thừa văn hóa Việt Nam nơi hải ngoại qua việc giảng dạy tiếng Việt và truyền bá Phật Pháp bằng tiếng Anh cho trẻ em Việt Nam sinh và lớn lên nơi đây.

Bài Mới Nhất

Thông Báo

Cúng Dường 

bottom of page